praktičan vodič  •  Prelazak sa Microsoft Navision rešenja na Dynamics 365 Business Central - Preuzmite besplatno  
vodič za učenje

Vodič za početnike: Šta je ERP softver?

U svojoj srži, Planiranje resursa preduzeća (ERP - Enterprise Resources Planning) se odnosi na tip softvera i integrisani paket aplikacija koje organizacije koriste za upravljanje i automatizaciju osnovnih poslovnih procesa i funkcija u različitim odeljenjima i/ili na lokacijama. ERP nazivamo srcem poslovanja, jer softverski sistem pruža funkcije, podatke i automatizaciju za efikasno vođenje svih svakodnevnih poslovnih operacija. Tipično, ERP softver pokriva oblasti kao što su finansije, ljudski resursi, proizvodnja, upravljanje lancem snabdevanja, upravljanje odnosima sa klijentima (CRM - Customer Relationship Management) i upravljanje zalihama.

Koje su opšte prednosti ERP softvera?

U osnovi, svrha ERP softvera je da pomogne organizacijama da poboljšaju produktivnost, da donose odluke zasnovane na podacima, poboljšaju saradnju i postignu bolju ukupnu efikasnost. ERP sistemi su napravljeni da obezbede centralizovan i sveobuhvatan pregled podataka organizacije. Ovo omogućava efikasno upravljanje resursima, procesima i informacijama. Prema tome, u ERP sistemu treba da postoji što je moguće više podataka, kako bi se obezbedio jedinstveni izvor istine za celo poslovanje.

 1. Strateško donošenje odluka: ERP pruža rukovodiocima i donosiocima odluka uvide zasnovane na podacima, što im omogućava da donose informisane i strateške odluke za budućnost poslovanja.
 2. Poboljšana efikasnost: ERP sistemi integrišu različite poslovne procese, što eliminiše potrebu za ručnim unosom podataka i smanjuje verovatnoću da dođe do grešaka.
 3. Automatizacija rutinskih zadataka: ERP automatizuje zadatke i procese, čime se oslobađa vreme zaposlenih za fokusiranje na aktivnosti koje imaju višu stratešku i dodatnu vrednost.
 4. Dugoročne uštede u troškovima: ERP smanjuje i operativne i administrativne troškove racionalizacijom procesa, poboljšanjem planiranja, optimizacijom finansijskog upravljanja i povećanjem zadovoljstva kupaca.
 5. Jedinstven izvor istine: Centralizovanje podataka obezbeđuje konzistentnost podataka i smanjuje vreme potrošeno na traženje informacija u različitim sistemima.
 6. Informacije u realnom vremenu: ERP pruža uvid u poslovanje u realnom vremenu, što omogućava brzo i informisano donošenje odluka.
 7. Bolja saradnja: Uz zajedničku bazu podataka, timovi u celoj organizaciji imaju pristup istim ažuriranim informacijama, što podstiče saradnju i poboljšava ukupnu komunikaciju.

Za koga je ERP softver?

ERP softver je napravljen tako da koristi širokom spektru preduzeća i organizacija u različitim industrijama. Sva preduzeća imaju različite načine poslovanja i stoga se ERP softver prilagođava njihovim specifičnim potrebama, prema segmentima industrije, veličini i međunarodnim predstavništvima.

U nastavku su navedeni ključni akteri i vrste organizacija za koje je ERP softver koristan:

 1. Proizvodne kompanije: ERP softver je posebno pogodan za proizvodne organizacije. Pomaže u upravljanju zalihama, planiranju proizvodnje, lancu snabdevanja, kontroli kvaliteta i drugim procesima uključenim u proizvodne operacije.
 2. Kompanije za distribuciju i upravljanje lancem snabdevanja: Organizacije uključene u distribuciju i upravljanje lancem snabdevanja imaju koristi od ERP sistema, jer on vrši optimizaciju nivoa zaliha, obrade porudžbina, logistike i predviđanja potražnje.
 3. Maloprodajne kompanije: Trgovci na malo, kako obične tako i onlajn trgovine, koriste ERP sisteme za upravljanje zalihama, prodajom, odnosima sa kupcima i drugim aspektima svog poslovanja. Ovo pomaže u poboljšanju efikasnosti i zadovoljstva kupaca.
 4. Industrije zasnovane na uslugama: ERP softver je relevantan za industrije zasnovane na uslugama, kao što su profesionalne usluge, konsalting i zdravstvena zaštita. Pomaže u upravljanju projektima, raspodeli resursa, fakturisanju i drugim procesima orijentisanim na usluge.
 5. Finansijske usluge: U finansijskom sektoru, uključujući i bankarstvo i osiguranje, ERP sistemi pomažu u upravljanju finansijskim transakcijama, usaglašenošću, rizicima i izveštavanju.
 6. Globalne organizacije: Za kompanije sa globalnim operacijama, ERP sistemi olakšavaju koordinaciju i standardizaciju procesa na različitim lokacijama. Oni pomažu u prevazilaženju izazova povezanih sa korišćenjem više valuta, jezika i regulatornih zahteva.

Kako ERP koristi različitim poslovnim timovima?

Finansijski tim primenjuje ERP sisteme za automatizaciju finansijskih zadataka kao što su računovodstvo, budžetiranje, fakturisanje i obračun plata, čime se smanjuju manuelne greške i štedi vreme. ERP omogućava pristup finansijskim podacima u realnom vremenu, omogućavajući blagovremeno i tačno finansijsko izveštavanje i analizu. Takođe, ERP sistemi često uključuju funkcije koje pomažu da se obezbedi usaglašenost sa regulatornim standardima i zahtevima finansijskog izveštavanja.

Tim za upravljanje lancem snabdevanja koristi ERP sisteme kao pomoć u praćenju porudžbina i pošiljki i u optimizaciji nivoa zaliha time što će prikazati nivoe zaliha, potražnje i aktivnosti lanca snabdevanja u realnom vremenu. ERP olakšava bolju komunikaciju i saradnju sa dobavljačima, jer poboljšava procese nabavke i smanjuje vreme isporuke. 

Proizvodni tim primenjuje ERP za planiranje proizvodnje time što omogućava optimizaciju alokacije resursa, planiranja i upravljanja kapacitetima. ERP sistemi često uključuju funkcije za upravljanje kvalitetom, čime se obezbeđuje poštovanje standarda kvaliteta i olakšava praćenje i rešavanje grešaka.

Tim prodaje i marketinga koristi analitiku podataka i alatke za izveštavanje koji pomažu u predviđanjima za proizvodnju i analizama učinka. Dalje, ERP sistemi često uključuju CRM module koji pomažu u upravljanju informacijama o klijentima, praćenju potencijalnih kupaca i poboljšanju interakcije sa klijentima.

IT tim smanjuje potrebu za više samostalnih aplikacija, jer ERP sistemi integrišu različite poslovne procese. ERP sistemi često dolaze sa robusnim bezbednosnim funkcijama, što pomaže IT timovima da obezbede integritet podataka i zaštite osetljive informacije. Takođe, ERP sistemi su osmišljeni tako da se povećavaju sa rastom organizacije, obezbeđujući fleksibilnost i prilagodljivost promenljivim poslovnim potrebama.

Tim za ljudske resurse primenjuje ERP za integrisane HR procese, kao što su traženje kandidata, prijem u radni odnos, obračun plata i upravljanje učinkom, pojednostavljujući HR procese i smanjujući administrativna opterećenja. ERP pruža uvid u podatke o radnicima, čime pomaže u strateškom planiranju, upravljanju talentima i planiranju sukcesije.

ERP ILI PRIKAZIVANJE PRORAČUNA U TABELAMA

Može li ERP softver da zameni prikazivanje proračuna u tabelama, čak i za najmanja preduzeća?

Danas, ERP softver koristi čak i najmanjim preduzećima. Ako imate rastuću kompaniju u kojoj povezane informacije i funkcionalnosti u svim operacijama imaju smisla, možete po veoma niskoj ceni uživati u mnogim prednostima ERP-a i zauvek zaboraviti na gnjavažu korišćenja prikaza u tabelama. ERP alati za mala preduzeća se obično nalaze na Cloud-u i brzo se instaliraju.

ERP softver nudi nekoliko prednosti u odnosu na korišćenje tabelarnog prikaza:

 • Upravljanje podacima, deljenje informacija i saradnja se dešavaju u realnom vremenu u celoj organizaciji, dok se u tabelarnom prikazu koristi jednostavno upravljanje podacima i nema integrisane funkcionalnosti.
 • Integracija različitih poslovnih procesa, dok se u tabelarnom prikazu koriste samostalne datoteke koji se možda neće lako integrisati sa drugim sistemima.
 • Skalabilnost za rukovanje velikim količinama podataka i podrška složenim poslovnim procesima, dok u tabelarnom prikazu postoji rizik od grešaka, kako se obim podataka i složenost povećavaju.
 • Tačnost i konzistentnost podataka održavanjem jednog izvora istine, dok se u tabelarnom prikazu koriste ručno uneti podaci kojima se može manipulisati. Ovo povećava verovatnoću grešaka i nedoslednosti.
 • Robusne bezbednosne funkcije i kontrole pristupa, dok u tabelarnom prikazu postoji nedostatak kontrole pristupa i bezbednosnih funkcija, što čini izazovnijim upravljanje i zaštitu osetljivih poslovnih podataka.

Koji su ključni moduli u ERP softveru?

Zašto su zanimljivi? Da li treba da imam sve module na svetu? Mogu li početi sa malim brojem? Mogu li da ih dodam kasnije?

ERP moduli su komponente ili funkcionalne jedinice unutar ERP sistema koje se bave specifičnim poslovnim procesima ili funkcijama. Svaki modul se fokusira na određenu oblast poslovnih operacija i kreiran je da neometano radi sa drugim modulima u okviru ERP sistema.

Privlačnost ERP modula leži u njihovoj sposobnosti da centralizuju i automatizuju različite poslovne procese, što dovodi do poboljšane efikasnosti, saradnje i tačnosti podataka. Implementacija ERP modula može dovesti do bolje vidljivosti poslovnih operacija, poboljšanog donošenja odluka i povećanja ukupne produktivnosti.

Ne morate da implementirate sve ERP module odjednom. Uobičajen pristup je da počnete od malog broja i postepeno se širite. Ovo se često naziva faznom implementacijom. Počinjanje od osnovnih modula koji se bave neposrednim poslovnim potrebama omogućava lakši prelaz i pomaže korisnicima da se postepeno prilagode novom sistemu. Kako organizacija raste ili se razvija, dodatni moduli se mogu dodati kako bi se odgovorilo novim zahtevima ili se poboljšali postojeći procesi.

 • Glavna knjiga: Upravlja finansijskim transakcijama i pruža centralizovani pogled na finansijski položaj kompanije.
 • Glavna knjiga: Rukuje obradom plaćanja dobavljačima i prodavcima.
 • Računi potraživanja: Upravlja fakturisanjem kupcima i praćenjem primljenih uplata.
 • Obrtna sredstva: Prati i upravlja obrtnim sredstvima organizacije, kao što su imovina i oprema.
 • Sistem upravljanja ljudskim resursima (HRMS - Human Resource Management System): Upravlja informacijama o zaposlenima, platnim spiskovima, beneficijama i drugim procesima u vezi sa ljudskim resursima.
 • Zapošljavanje: Olakšava proces zapošljavanja, od objavljivanja oglasa do odabira kandidata.
 • Obuka i razvoj: Prati programe obuke zaposlenih i profesionalni razvoj.
 • Upravljanje zalihama: Prati i upravlja nivoima zaliha, pomažući u optimizaciji zaliha i smanjenju troškova transporta.
 • Obrada porudžbina: Upravlja procesom izvršavanja porudžbine od početka do kraja, od unosa porudžbine do isporuke.
 • Nabavka: Pojednostavljuje procese nabavke, uključujući i izbor dobavljača, nabavku i upravljanje odnosima sa dobavljačima.
 • Planiranje i određivanje rasporeda tokom proizvodnje: Pomaže u planiranju i rasporedu proizvodnih aktivnosti radi optimizacije korišćenja resursa.
 • Upravljanje kvalitetom: Upravlja procesima kontrole kvaliteta i osigurava usaglašenost sa standardima kvaliteta.
 • Kontrola u radnji: Nadgleda i upravlja aktivnostima u radnji u realnom vremenu.
 • Prodaja i marketing: Upravlja interakcijama sa klijentima, potencijalnim klijentima i marketinškim kampanjama.
 • Usluga za korisnike: Prati zahteve korisničke podrške, upravlja ugovorima o uslugama i povećava opšte zadovoljstvo korisnika.
 • Planiranje projekta: Pomaže u planiranju i organizovanju projekata, dodeljivanju resursa i praćenju napretka.
 • Upravljanje resursima: Upravlja raspodelom i korišćenjem resursa u svim projektima.

 • Izveštavanje i analitika: Pruža alate za generisanje izveštaja i analiziranje podataka koji daju podršku donošenju odluka.
 • Kontrolne table: Nudi vizuelne prikaze ključnih indikatora učinka (KPI - Key Performance Indicators) za brzi pregled.
 • Integracija podataka: Olakšava razmenu podataka između različitih modula i eksternih sistema.
 • Upravljanje glavnim podacima: Održava centralno spremište ključnih poslovnih podataka kako bi se osigurala doslednost u celoj organizaciji.

 • Usaglašenost sa propisima: Osigurava poštovanje industrijskih propisa i standarda.
 • Upravljanje rizikom: Identifikuje i upravlja potencijalnim rizicima za organizaciju.

 • Provera autentičnosti korisnika: Osigurava siguran pristup ERP sistemu uz autentifikaciju korisnika.
 • Kontrole pristupa: Definiše uloge i dozvole za upravljanje pristupom korisnika određenim funkcijama i podacima.

Da li bi trebalo da se odlučite za ERP na Cloud-u ili za lokalni ERP?

Tradicionalno, ERP softver je instaliran u prostorijama u kompanijama, jer je važan mnogim odeljenjima. Međutim, sa složenijim poslovnim procesima i više različitih korisnika koji pristupaju različitim aplikacijama, danas je očigledan izbor za implementaciju ERP-a na Cloud-u

Razlozi zbog kojih i dalje hostujete aplikacije na lokaciji često su bezbednosni problemi ili propisi koji vas sprečavaju da čuvate lične podatke u oblaku. Međutim, preporučujemo ERP na Cloud-u.

Cloud rešenje smanjuje početne troškove, lako se prilagođava, automatski se ažurira, omogućava vam da pristupite svom ERP-u sa bilo kog mesta i bilo kada. Dalje, provajderi za ERP u oblaku obavljaju veći posla u vezi sa IT infrastrukturom i održavanjem, pa se time smanjuje opterećenje za vaš interni IT tim. Ovo omogućava vašem timu da se fokusira više na strateške inicijative, a ne na rutinsko održavanje.

Lokalni ERP pruža organizacijama direktniju kontrolu nad svojim podacima i infrastrukturom. Ovo može biti kritičan faktor za preduzeća koja imaju stroge zahteve za privatnost podataka i usaglašenost. Lokalna ERP rešenja mogu takođe da ponude opsežnije opcije prilagođavanja. Međutim, lokalni ERP može uključivati i veće početne troškove.

Na kraju, izbor između onlajn ERP-a i lokalnog ERP-a zavisi od jedinstvenih potreba, budžeta i strateških ciljeva vaše organizacije. Neke kompanije se mogu odlučiti za hibridni pristup koji kombinuje elemente oba modela primene, poznat kao rešenje za hibridni oblak, kako bi iskoristile prednosti i jedne i druge opcije.

Koji su prvi koraci uvođenja ERP softvera?

BE-terna vam pomaže da počnete pravilno, tako da sve dobijete kako treba od samog početka. Imamo supermoći da pomognemo u svim vrstama ERP projekata, posebno u onim najizazovnijim. 

 1. Definišite svoje ciljeve i potrebe: Pomažemo vam da definišete rezultate i ciljeve koje želite da postignete pomoću ERP-a. Ovo može biti poboljšanje efikasnosti, smanjenje troškova, poboljšanje usluga za korisnike ili pojednostavljenje procesa. Uz to, sprovodimo i procenu potreba da bismo identifikovali specifične potrebe vaše organizacije. To radimo procenom postojećih procesa, tokova rada i kritičnih tačaka.
 2. Izbor ERP rešenja: Nudimo različita ERP rešenja. Prilagođavamo i konfigurišemo rešenje tako da odgovara vašoj industriji i vašim specifičnim poslovnim potrebama i ciljevima.
 3. Analiza troškova i koristi i realističan budžet: Pomažemo vam da procenite troškove povezane sa implementacijom i održavanjem ERP sistema, uključujući i licenciranje, obuku i podršku. Takođe vam pomažemo u razvoju sveobuhvatnog budžeta koji uključuje ne samo početne troškove softvera, već i troškove u vezi sa implementacijom, prilagođavanjem, obukom i stalnom podrškom.
 4. Opcije primene: U ovoj fazi odlučujemo da li ćemo se odlučiti za primenu opcije lokalnog ERP-a, ERP-a u oblaku ili hibridnog ERP-a. Razmatramo prednosti i izazove svakog pristupa na osnovu specifičnih zahteva, resursa i IT infrastrukture vaše organizacije.
 5. Prilagođavanje, konfiguracija i migracija podataka: Kao vaš partner od poverenja, mi smo stručnjaci za prilagođavanje i konfigurisanje sistema kako bismo zadovoljili vaše specifične poslovne potrebe. Ovo može uključivati prilagođavanje tokova poslovanja, kreiranje prilagođenih izveštaja i integraciju ERP sistema sa drugim postojećim softverom. Takođe planiramo i sprovodimo migraciju podataka sa postojećih sistema na novi ERP sistem.
 6. Obuka i upravljanje promenama: Pružamo sveobuhvatnu obuku zaposlenima koji će koristiti ERP sistem. Uz to, pomažemo u razvoju plana upravljanja promenama kako bismo pomogli zaposlenima da se prilagode novim procesima i tehnologijama.
 7. Pilot testiranje, uvođenje i nadgledanje: Sprovodimo pilot testiranje sa malom grupom korisnika da bismo identifikovali probleme i izvršili neophodna prilagođavanja pre potpunog postavljanja. Implementiramo ERP sistem u čitavoj organizaciji, pratimo njegov učinak i prikupljamo povratne informacije od korisnika kako bismo brzo rešili sve probleme.
 8. Kontinuirano poboljšanje, podrška i održavanje: Pomažemo da uspostavljate proces za stalnu evaluaciju i poboljšanje. Redovno pregledamo performanse ERP sistema, prikupljamo povratne informacije korisnika i vršimo neophodna prilagođavanja kako bismo optimizovali njegovu efikasnost. Nudimo stalnu podršku i obaveštavamo vas o svim novim funkcijama i ažuriranjima koja mogu biti od koristi vašoj organizaciji.

Otkrijte naša ERP rešenja

Mi ćemo vam pomoći da pronađete savršeno odgovarajuće rešenje.

Dynamics 365 Finance and Supply Chain
Dynamics 365 Business Central