praktičan vodič  •  Prelazak sa Microsoft Navision rešenja na Dynamics 365 Business Central - Preuzmite besplatno  

Pravne informacije

Pravne napomene

Autorska prava na internet adresi www.be-terna.com/sr su u vlasništvu preduzeća BE-terna d.o.o. i ni u kom slučaju se ne mogu prepisivati, kopirati ili na bilo koji drugi način umnožavati u komercijalne svrhe.   

Sadržaj internet strane www.be-terna.com/sr je samo informativne prirode. Preduzeće BE-terna d.o.o. zadržava pravo na nenajavljene promene. Izvinjavamo se za moguće greške. Korišćenje internet stranice je na sopstvenu odgovornost. Preduzeće BE-terna, ne odgovara za moguću štetu koja bi nastala usled upotrebe internet stranice (važi i za sadržaje izvan domena www.be-terna.com/sr), a takođe ne snosi nikakvu odgovornost za nesmetan rad stranice. 

Sadržaj e-mail prepiske je poverljiv i namenjen isključivo primaocu(ima). Neovlašćeno korišćenje, otkrivanje ili kopiranje e-mail komunikacije ili bilo kog njenog dela je strogo zabranjeno i može biti nezakonito. BE-terna ne preuzima odgovornost ukoliko e-mail ili prilog e-maila sadrži grešku ili virus. Molimo razmislite o okolini pre nego što odštampate e-mail. 

Opšti uslovi poslovanja kompanije BE-terna d.o.o. Beograd

1. Područje punovažnosti  

Ovi opšti uslovi poslovanja važe za sve isporuke i usluge koje izvrši BE-terna d.o.o. kao izvođač. Suugovarač ih potpisivanjem ugovora ili njihovim prihvatanjem bez osporavanja, a u slučaju ako nije sklopljen ugovor u pisanom obliku onda i prihvatanjem robe ili usluga bez osporavanja (izvršavanje ugovora), priznaje i za moguće naredne poslove između dve ugovorne strane. U slučaju razlike između opštih uslova naručioca i ovih uslova važe ovi opšti uslovi, osim ako je između ugovornih strana sklopljen drugačiji dogovor. Za punovažnost promena ili usputnih dogovora potrebna je potvrda u pisanom obliku i iste važe samo za svaki posao posebno. Ako su pojedine odredbe ovih opštih uslova poslovanja nevažeće, to ne utiče na načelnu pravnu punovažnost ovih opštih uslova. U tom će slučaju ugovorne strane sklopiti dogovor koji će biti što je moguće bliži nevažećoj odredbi.  

2. Ponude i sklapanja ugovora  

Svi ugovori, narudžbine i dogovori pravno su obavezujući samo onda ako ih potpiše zakoniti zastupnik izvođača, odnosno osoba koja je s njegove strane za to ovlašćena u pisanom obliku i obavezuju samo u svaki put dogovorenom obimu. Ponude su u načelu promenljive i ne obavezuju izvođača, osim ako je na ponudi navedeno da je obavezujuća. Zaposleni izvođača ne mogu davati izjave koje bi odstupale od ovih uslova, osim ako za isto imaju pisano ovlašćenje zakonitog zastupnika izvođača.  

3. Usluge izvođača  

Izvođač obavlja sledeće usluge:  

 • analize poslovnih procesa,  
 • isporuka i prodaja standardne programske opreme,  
 • isporuka i prodaja licenci vlastite programske opreme,  
 • usluge implementacije (podešavanje, uvoz podataka, postavljanje, pomoć kod puštanja u rad),  
 • upoznavanje sa opremom i školovanje korisnika,  
 • izrada individualnih programa i razvoj standardne programske opreme,  
 • telefonsko savetovanje,  
 • održavanje programske opreme (otklanjanje zastoja, razvoj, pomoć), 
 • druge usluge u okviru IT i poslovnog savetovanja. 
4. Projektni zadatak  

Osnova za naručivanje po pravilu je projektni zadatak koji izvođač izrađuje uz naplatu na temelju dokumentacije koju dobije od naručioca. Naručilac mora da proveri pravilnost i potpunost projektnog zadatka i da ga potvrdi. Za zahteve u vezi sa promenama i proširenjem narudžbine koji se mogu kasnije pojaviti, potreban je poseban dogovor. Zahtevi u vezi sa promenama i proširenjem narudžbine pomeraju već dogovorene termine, a izvođaču daju pravo da posebno zaračuna dodatne troškove koji su nastali na temelju toga. Potpisivanjem ugovora odnosno predajom narudžbine naručilac izjavljuje da je projektni zadatak, koji je predmet ugovora, pregledao i da proizvodi i usluge odgovaraju njegovim zahtevima. Usluge koje se pruže pre njihovog detaljnijeg određivanja putem projektnog zadatka, bez njega ili uz njega, kao i usluge koje su u opisu usluga određene kao »varijabilne«, zaračunavaju se po stvarno utrošenom vremenu. Za razliku od obavezujućeg projektnog zadatka, reklamne pošiljke, prospektni materijali, informacije o proizvodima i izjave proizvođača ili uvoznika u načelu su neobavezujući, osim ako ih izvođač u pisanom obliku potvrdi. Izvođač upozorava i izričito se poziva na to da na temelju današnje tehnike nije moguća izrada programske opreme koja b i u potpunosti bila bez greške. Zato u pogledu proizvoda programske opreme koje proizvodi izvođač upozorava naručioca da će izvođenje programske opreme u skladu sa uputstvima za korisnike i opreme u testnom okruženju i na preporučenoj hardverskoj i sistemskoj programskoj opremi u skladu sa trenutnim dobrom praksom u slučaju korišćenja te programske opreme na istoj hardverskoj opremi i istom asortimanu podataka kao u testnom okruženju dovesti do istih rezultata.  

5. Standardna programska oprema  

Sa standardnom programskom opremom naručilac stiče pravo na korišćenje iste za potrebe njegove poslovne delatnosti u skladu sa odredbama pojedinog proizvođača standardne programske opreme. Izvođač je odgovoran za to da prenos prava na korišćenje za potrebe poslovne delatnosti naručioca na naručioca ne osporavaju treća lica. Narudžbina za isporuku standardne programske opreme vrši se nakon što se naručilac temeljno upoznao sa asortimanom funkcionalnosti naručenih programa, a smatra se da je naručilac narudžbinom standardne programske opreme potvrdio da se pre sklapanja ugovora temeljno upoznao sa asortimanom funkcionalnosti.  

5.1. Međunarodni licencni ugovor za rešenja Microsoft Dynamics (Član se primenjuje samo u slučaju implementacije rešenja Microsoft Dynamics i ne važi za druge projekte). Temelj za korišćenje programske opreme rešenja Microsoft Dynamics je međunarodni licencni ugovor koji je naručilac sklopio sa proizvođačem programske opreme, preduzećem Microsoft. Drugačiji ili dodatni dogovori o upotrebi rešenja Microsoft Dynamics između naručioca i izvođača ne postoje i ne smeju da postoje. Odredbe međunarodnog licencnog ugovora smisleno se primjenjuju i na sva prilagođavanja i razvoj programske opreme Microsoft Dynamics rešenja od strane izvođača.   

5.2. Ugovor o licenciranju softvera - ULA (ovaj član se koristi jedino za QlikView rešenja i ne odnosi se na druge projekte). Ugovor o licenciranju softvera zaključen između klijenta i programera, Qlik Technologies Inc., je osnova za korišćenje QlikView softvera. Bilo koji drugi ili dopunski ugovor koji se odnosi na upotrebu QlikView rešenja zaključenog između klijenta ili pružaoca usluge ne može biti korišćen. Odredbe Ugovora o licenciranju softvera važe za sve korekcije i dopune u okviru QlikView softvera implementirane od strane pružaoca usluge.   

5.3.U slučaju isporuke programske opreme drugih proizvođača ili u slučaju ako su u programsku opremu izvođača uključeni moduli ili operacioni sistemi drugih proizvođača, izvođač ne odgovara za rad i/ili greške na opremi ove vrste ili modulima, ili za greške koje nastaju zbog programske opreme ove vrste. Za opremu ove vrste važe garantni uslovi i garancije izdate od strane proizvođača, a naručilac može ispostaviti prigovor samo proizvođaču takve opreme i modula.   

6. Vođenje projekta  

Projektna organizacija koja odgovara veličini i kompleksnosti postavljenih zadataka, kao i odgovarajuće vođenje projekta bezuslovne su pretpostavke za uspešno uvođenje informacionog sistema. Obim i sadržaj usluga izvođača na području vođenja projekta određuju se u projektnoj dokumentaciji.   

6.1. Projektna organizacija. Izvođač će pružati usluge uz tesnu saradnju sa naručiocem. Naručilac i izvođač, svaki posebno, imenuju po jednog vođu projekta koji odlučuju saglasno. Ako zajednička odluka nije moguća, moraju se obratiti projektnom veću koje se sastoji od po jednog člana poslovodstva izvođača i naručioca. Vođe projekta zajednički određuju sledeće parametre:  

 • učestalost, trajanje i krug učesnika na sastancima,  
 • stepen određivanja detalja projektnog planiranja i projektnog kontrolinga,  
 • pravila za sastavljanje i odobravanje zapisnika.   

Ugovorne strane se obavezuju da će po svojoj najboljoj moći osiguravati kontinuitet projekta. Izvođač ima pravo da svoje usluge obavi preko podizvođača. U tom slučaju narudžbinu generalno izvršava i za nju u celini odgovara izvođač. 

6.2. Dužnost obaveštavanja. Obe ugovorne strane moraju jedna drugu međusobno i bez odlaganja obaveštavati o bilo kojim okolnostima koje bitno sprečavaju napredovanje projekta. Ovo važi bez obzira na to da li se takve okolnosti pojave u vlastitoj sferi odgovornosti ili sferi odgovornosti druge ugovorne strane ili trećeg lica. U tom slučaju vođe projekta saglasno odlučuju o potrebnim merama da bi se na svaki način i koliko je to moguće postigao prvobitni cilj projekta. 

6.3. Saradnja naručioca. Izrada organizacionog koncepta i programa sprovodi se u odnosu na vrstu i obim obavezujućih informacija, dokumentacije i pomagala koje je naručilac u potpunosti stavio na raspolaganje izvođaču. Ovde spadaju i testni podaci koji odgovaraju praksi, kao i mogućnosti za testiranje koje u dovoljnom obimu, pravovremeno i o vlastitom trošku osigurava naručilac. Naručilac se obavezuje da će se pobrinuti za to da u vreme koje određuju vođe projekta i na lokacijama naručioca na raspolaganju budu odgovarajuće kvalifikovani (sa-)radnici, uređaji, prostorije i testni podaci. Naručilac sam snosi troškove svoje saradnje. Naručilac mora da sarađuje u sastavljanju funkcionalne specifikacije. Naručilac izvođaču omogućuje internet pristup do isporučene programske opreme, ako to bude potrebno za izvršenje narudžbine. Pored toga naručilac sme sam, odnosno uz pomoć (sa-)radnika naručioca, da izvrši delove usluga koje nudi izvođač. O praktičnom izvršenju, eventualno potrebnom školovanju i podršci itd., odlučuju vođe projekta. U slučaju da programska ili hardverska oprema koju izvođač isporuči, ne funkcioniše onako kako to određuje funkcionalna specifikacija, ili ako izvođač usluge ne obavlja u skladu sa funkcionalnom specifikacijom, naručilac mora preduzeti odgovarajuće mere, a pri tom posebno mora izbegavati nastajanje ili povećavanje već nastale štete, osigurati sačuvane podatke, proveravati tekuće rezultate koje javlja program i odrediti i detaljno opisati smetnje i greške koje se pojavljuju u radu programske ili hardverske opreme ili zbog usluga koje pruži izvođač. Ovi podaci se moraju prikupiti na takav način da se u pisanom obliku nalaze na nosačima koji su čitljivi na računaru i da se mogu rekonstruisati uz relativno male troškove. Ugovorne strane se međusobno obavezuju da za vreme trajanja ovog ugovora neće vršiti uticaj na (sa-)radnike druge strane kako bi isti prestali da rade za drugu stranu i da neće otpočeti nikakvu saradnju sa (sa-)radnicima druge strane. Za slučaj kršenja ove obaveze ugovorne strane su dogovorile paušalnu ugovornu kaznu u visini dvogodišnjih bruto primanja (sa-)radnika koju će morati da plati ona strana koja je vršila uticaj na rad (sa-) radnika druge strane ili sa njim započela saradnju na bilo koji način.   

6.4. Proveravanje proizvoda. Izvođač će naručiocu proizvode predati na preuzimanje, što posebno važi za zapisnike i funkcionalnu specifikaciju. Vođe projekta zajedno određuju termine za izručenje i proveravanje ovih dokumenata. Ako se prilikom preuzimanja utvrde kašnjenja preko dogovorenih termina bez krivice izvođača, izvođač ne garantuje za štetu zbog tako nastalog kašnjenja. Proizvode na koje naručilac u roku od dve nedelje od predaje na preuzimanje ne iznese argumentovane primedbe, izvođač može da smatra (delimično) prihvaćenim i može se na njih osloniti kod narednih koraka na projektu.   

6.5. Test i preuzimanje. Svaki pojedini predmetni deo individualno izrađene programske opreme odnosno adaptacije programa naručilac mora da preuzme najkasnije u roku od šest nedelja nakon isporuke. Vođe projekta određuju obim i termine (pod)preuzimanja. Naručilac preuzimanje potvrđuje zapisnikom (Izveštaj o uspešno obavljenom testiranju na testnim podacima naručioca). Ako naručilac propusti rok od šest nedelja, a da nije preuzeo program, smatra se da je isporučena programska oprema preuzeta zadnjeg dana navedenog roka. Programska oprema se u svakom slučaju smatra preuzetom kada je naručilac upotrebi u proizvodnom sistemu. Naručilac mora o greškama ili odstupanjima od u pisanom obliku dogovorene funkcionalne specifikacije, a koje mogu da se pojave, obavesti izvođača i dokumentuje ih, a izvođač mora da se potruditi da što pre otkloni greške. Ako su u pisanoj formi prijavljene važne greške, što znači da se upotreba u proizvodnom sistemu ne može započeti ili nastaviti, nakon otklanjanja greške mora se izvršiti ponovljeno preuzimanje.   

6.6. Razvojni, testni i proizvodni sistem. Izvođač će programe po pravilu prvo instalirati na razvojnom sistemu koji je postavljen u njegovim prostorijama i tamo će izvršiti prilagođavanja i pripremu opreme za instalaciju kod naručioca. Proizvodni sistem kao i testni sistem za uspostavljanje, školovanje i izvođenje testnih primera instaliraju se na za to namenjenom serveru u prostorijama naručioca. Naručilac je u obavezi da izvrši temeljno testiranje programske opreme na testnom sistemu. Asortimane podataka kod ovog testiranja mora da upotrebi onako kako će ih koristiti u poslovanju i da testira sistem u obimu i na način kako će ih koristiti u poslovanju. Prenos programske opreme iz testnog okruženja u proizvodno okruženje i u poslovanje naručioca po pravilu obavlja sam naručilac, a u svakom slučaju naručilac na sopstvenu odgovornost obavlja ovaj prenos i počinje da koristi programsku opremu. U slučaju da naručilac nabavlja hardversku opremu, operativne sisteme itd. od trećeg lica, izvođač će na poziv naručioca dati procenu o načelnoj primerenosti ovih uređaja za željene ciljeve. Troškovi za testove, instalacione radove na ovim uređajima naručioca itd. obračunavaju se po stvarnom trošku ukoliko nisu već sadržani u funkcionalnoj specifikaciji. U oba slučaja naručilac sam snosi troškove i rizike za tekući rad uređaja, a u to spadaju i tehničko i organizaciono odgovarajuće osiguranje podataka, zaštita od nedozvoljenog pristupa i napada virusa.  

6.7. Udaljen pristup. Da bi izvođač mogao brzo da pruži naručiocu podršku u slučaju garancije ili pomoći uopšte, uspostavlja se sistem za udaljen pristup. Svaka ugovorna strana snosi troškove koji pri tom nastaju u njenim prostorijama (za hardversku i programsku opremu, telefonsku vezu itd.). Vođe projekta zajedno odlučuju o načinu tehničkog rešenja i o relevantnim sigurnosnim aspektima. Naručilac može da ograniči udaljen pristup, npr. da dozvoli pristup samo u određeno vreme u danu, za određene saradnike izvođača ili pak po drugim dogovorenim kriterijumima. Ako izvođaču zbog nemogućnosti udaljenog pristupa, za koji odgovara naručilac, nastane šteta ili dodatni troškovi, dodatni trošak se može naručiocu posebno zaračunati. Izvođač ne garantuje za moguću štetu zbog nemogućnosti udaljenog pristupa.   

6.8. Prelazak na održavanje i podrška. Nakon puštanja u pogon proizvodnog sistema sledi dalje savetovanje preko održavanja programske opreme i podrške. Tačno vreme predaje opreme i početka podrške i detalje izvršenja predaje zajednički određuju vođe projekta naručioca i izvođača. O održavanju programske opreme i obimu usluga koje s tim u vezi mora da pruži izvođač, sklapa se poseban ugovor o održavanju programske opreme.   

7. Cene, porezi i naknade  

Sve cene, ako nije drugačije navedeno, moraju da budu u EUR i bez PDV i važe samo za pojedinu predmetnu narudžbinu i obračunavaju se u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa. Troškovi nosača programa (npr. CD-a), štampanog materijala za obuku itd., kao i moguće naknade u vezi sa ugovorom, obračunavaju se posebno.   

7.1. Standardna programska oprema. Cene koje su u ponudama navedene za module standardne programske opreme, obavezuju do datuma »važi do«. Eventualna povećanja cena od strane proizvođača programske opreme, a do kojih dođe nakon navedenog datuma, obračunavaju se dalje naručiocu. Na zahtev naručioca izvođač će priložiti odgovarajuće dokumente (obaveštenje proizvođača, aktuelni cenovnik).  

7.2. Usluge. Cene koje su u ponudama i cenovnicima navedene za usluge, izvođača obavezuju 30 dana od objave cenovnika ili sastavljanja ponude, ako na ponudi ili cenovniku nije drugačije navedeno. Nakon toga izvođač u svoj cenovnik sme da uključi nastala povećanja troškova rada i materijala odnosno druge troškove i naknade. Naručilac se o novom cenovniku mora obavestiti najmanje jedan mesec pre njegove prve primene. Smatra se da je naručilac takva povećanja unapred prihvatio ako ne premašuju povećanje veće od 10 % na godišnjem nivou. Usluge koje izvođač obavi po želji naručioca i koje premašuju prvobitno dogovoren obim usluga, zaračunavaju se po cenovniku koji je važeći u trenutku obavljanja usluga. Usluge se obavljaju u okviru normalnog radnog vremena izvođača (pon.-pet. 09.00-17.00). Ako posebno i po želji naručioca dođe do obavljanja usluge van normalnog radnog vremena, dodatni troškovi se zaračunavaju posebno, onako kako to određuju ovi opšti uslovi i ugovor.  

7.3. Putni troškovi i troškovi rada van radnog vremena. Putni troškovi, dnevnice i troškovi noćenja naručiocu se zaračunavaju posebno. Tačno obračunavanje određeno je u ugovoru, a inače važe uobičajeni normativi u skladu sa srpskom poslovnom praksom. Vreme, utrošeno na putu, obračunava se 50% cene sata pruženih usluga. Za usluge van radnog vremena, koje zahteva naručilac, na jedan sat obavljenih usluga se obračunavaju sledeći dodatni troškovi u procentu od dogovorene cene usluge:  

 • za noćni rad (pon.-pet. 18.30-06.30) 50 %,  
 • za rad subotom 50 %  
 • za rad nedeljom 100 %  
 • za rad u vreme praznika 150%.  

U slučaju da se dve navedene stavke podudaraju, važi viša stavka. A u slučaju noćnog rada nedeljom odnosno praznikom pored stavke za rad nedeljom odnosno praznikom važi i stavka za noćni rad.  

8. Rokovi i pravo na odustajanje  

Izvođač će nastojati, koliko je to god moguće, da se pridržava dogovorenih rokova. Postavljeni rokovi izvršavanja se mogu poštovati samo ako naručilac u celini završi sve potrebne radove, dostavi dokumentaciju, potvrdi primljene funkcionalne specifikacije i ispuni svoju obavezu saradnje. Izvođač ne odgovara za kašnjenja u isporuci i za povećanja cena do kojih je došlo usled pogrešnih, nepotpunih ili naknadno izmenjenih podataka i informacija odnosno dokumentacije koju mu je na raspolaganje dao naručilac. Dodatne troškove koji usled toga nastanu, snosi naručilac. U slučaju nepredviđenih, neočekivanih događaja, kao npr. zbog više sile, sporova sa zaposlenima, prirodnih nesreća, ispada/kašnjenja od strane dobavljača, svaka ugovorna strana može ponovo da odredi rokove. Ako dođe do prekoračenja dogovorenog roka isporuke po krivici izvođača, naručilac može u doglednom roku i sa najmanje 14 dana produženje roka za ispunjenje da odustane od predmetne narudžbine putem preporučenog pisma, ako se ni unutar ovog produženog roka dogovorena usluga ne izvrši u njenim bitnim delovima. Isključeno je odustajanje od već obavljenih delimičnih isporuka i usluga.  

9. Plaćanje   

Izvođač će licencu za programsku opremu obračunati u skladu sa ponudom, a račun za usluge će izdavati jednom mesečno. Kod narudžbina koje obuhvataju više jedinica odnosno programskih modula, izvođač može da izvrši delimične isporuke odnosno da ispostavi delimične račune. Ukoliko nije posebno dogovoreno, računi koje ispostavi izvođač, uključujući porez na dodanu vrednost, ali bez bilo kakvog odbitka ili oduzimanja troškova, moraju biti plaćeni najkasnije u roku od 14 dana od dobijanja računa. Za delimične račune analogno važe platni uslovi koji su određeni za zajedničku narudžbinu. Poštovanje dogovorenih rokova plaćanja predstavlja važan uslov za to da izvođač izvrši isporuku odnosno ispuni ugovor. Zbog nepoštovanja dogovorenih plaćanja izvođač može u roku od 7 dana nakon pisanog upozorenja obustaviti tekuće radove i odustati od ugovora. Naručilac će snositi sve s time povezane troškove kao i gubitak dobiti. Za sve račune koji nisu izdati u EUR, a u slučaju ako se od datuma izdavanja računa do plaćanja računa kurs promeni za više od 3%, izvođač ima pravo na naplatu razlike. Za razliku koja je nastala na osnovi kursnih razlika, izvođač će izdati novi račun. U slučaju ako naručilac zakasni s plaćanjem, dogovorene su ugovorne zatezne kamate u visini zakonskih zateznih kamata. Ako naručilac ne poštuje uslove plaćanja ili ako su izvođaču poznate okolnosti koje po njegovom mišljenju mogu umanjiti kreditnu sposobnost naručioca, izvođač može da zahteva plaćanje unapred za još neizvršene isporuke. Plaćanja se izvršavaju samo neposrednim plaćanjem izvođaču. Ako je prema naručiocu otvoreno više potraživanja, plaćanja naručioca obračunavaju se sa svakim pojedinim najstarijim potraživanjem. Uvek se prvo izmiruju mogući troškovi, nakon toga kamate i na kraju glavna potraživanja. Naručilac može da kompenzuje obaveze prema izvođaču samo svojim priznatim i punomoćno utvrđenim potraživanjima prema izvođaču. Na robi, proizvodima i na dokumentaciji, namenjenim naručiocu kao korisniku, izvođač zadržava pravo vlasništva do potpunog plaćanja.  

10. Autorska prava i prava na upotrebu 

Ako ugovorom nije drugačije definisano, za programsku opremu naručilac dobija neprenosivu, neisključivu, vremenski neograničenu i na teritoriju Republike Srbije ograničenu dozvolu za korišćenje autorskog prava, a kod programske opreme Microsoft Dynamics rešenja u skladu sa međunarodnim licencnim ugovorom. Svako omogućavanje korišćenja trećim licima isključeno je u skladu sa zakonom o autorskih pravima. Sva autorska i autorskom pravu srodna prava na dogovorene isporuke (programi, dokumentacija itd.) pripadaju isključivo izvođačima odnosno njegovim proizvođačima licence, ukoliko ista zajedno sa pravom korišćenja nisu izričito preneta na naručioca. Naručilac dobija samo pravo da programsku opremu nakon plaćanja, izvršenog u skladu sa ugovorom, u neizmenjenom obliku koristi isključivo za vlastite potrebe i svrhe, samo za sisteme hardverske opreme i u obimu koji odgovara dobijenom broju licenci. Naručilac se slaže da će ako uprkos dvema pisanim opomenama izvođača ne izmiri svoje obaveze po ugovoru, na pisani zahtev izvođača prestati sa korišćenjem neplaćene programske opreme odnosno neplaćenog dela programske opreme (razvijene dorade). Svojim učestvovanjem u izradi programske opreme naručilac ne stiče nikakvo pravo na tu programsku opremu. Svako kršenje autorskih prava izvođača ili proizvođača licenci za posledicu ima zahteve za odštetom, pri čemu u takvom slučaju treba platiti potpunu odštetu. Oznake na nosačima programa i dokumentaciji, namenjenim naručiocu kao korisniku programske opreme, a koje se odnose na prava industrijskog vlasništva ili drugačija isključiva prava, ne smeju se ukloniti. Naručilac može da napravi kopije za svrhu arhiviranja i zaštite podataka pod uslovom da u programskoj opremi nije sadržana izričita zabrana proizvođača licence ili trećih lica i da su sve oznake u vezi copyright-a i izjava o zadržavanju vlasništva u neizmenjenom obliku prenesene na te kopije.  

11. Odgovornost za greške  

Izvođač će besplatno ukloniti greške koje su u njegovom domenu i koje se pojave u garantnom roku od šest meseci nakon početka rada proizvodnog sistema. Odgovornost važi samo za greške koje su bitne i koje se ponavljaju kao i one o kojima je izvođač obavešten u roku od tri radna dana nakon što su se greške pojavile. U slučaju opravdanog zahteva, greške će se ukloniti u primerenom roku, a pri tom naručilac izvođaču mora da omogući preduzimanje svih mera koje su potrebne za utvrđivanje i uklanjanje grešaka. Ako naručilac pogrešno i bez prikladnog utvrđivanja i dokumentacije tvrdi da nedostaci ili greške postoje, i ako time izvođaču nastanu dodatni troškovi, isti će se obračunati posebno. Izvođač će obaviti i savetovanje, pomoć, uklanjanje grešaka i smetnji za koje inače odgovara naručilac, kao i sve promene i dopune, ali uz naplatu. Isto važi i za uklanjanje grešaka, ako su sam naručilac ili treće lice izvršili promene programa, dopune ili druge zahvate. Izvođač ne garantuje za greške, smetnje ili štetu koje nastanu zbog nezaključene, nepotpune implementacije programa (npr. osnovnih podataka i parametara) kao ni zbog nestručnog korišćenja. Isto tako su iz odgovornosti za greške isključene greške zbog promenjenih komponenti proizvodnog sistema, interfejsa ili parametara, korišćenja neprikladne ili defektne hardverske opreme, nosača podataka, itd. Za programe koje naknadno izmene programeri naručioca ili treće lice, isključena je svaka odgovornost za greške od strane izvođača. Ako izvođač isporuči i programsku opremu drugih proizvođača, odgovornost izvođača ograničena je na odgovornost za izbor drugog proizvođača i na odgovornost koja proizlazi iz relevantnog (dodatnog) ugovora o kupovini odnosno isporuci predmetne programske opreme drugog proizvođača između naručioca i izvođača. Ukoliko predmet narudžbine predstavlja izmenu ili dopunu već postojećih programa, odgovornost se odnosi na izmenu ili dopunu. Odgovornost za osnovni program se isključuje. Naručilac mora na vlastitu odgovornost da se pobrine za osiguranje programa i podataka u vezi sa instaliranom programskom opremom.   

12. Zaštita podataka  

Obe ugovorne strane se obavezuju da u vreme trajanja ovog ugovora kao ni nakon njegovog isteka trećim licima neće davati podatke o sadržaju njihovih ugovornih dogovora, kao ni bilo kakvu internu informaciju ili podatak o drugoj ugovornoj strani sa kojim su upoznati po osnovu saradnje. Ako jedna ugovorna strana želi da objavi rezultate rada, za svaku (osim referentnu) objavu koja premašuje činjenicu o sklapanju ugovora o narudžbini i njenim osnovnim parametrima (preduzeće i adresa, grub popis područja korišćenja koje programska oprema pokriva itd.) mora da dobije pisanu saglasnost druge ugovorne strane.   

13. Odštetna odgovornost  

Izvođač u okviru zakonskih propisa garantuje za štetu ako naručilac dokaže, da je izvođač štetu uzrokovao namerno ili zbog velikog nemara. Izvođač ne odgovara za materijalnu štetu prouzrokovanu zbog malog nemara. Izvođač ne odgovara za posrednu štetu. Izvođač ne odgovara za gubitak podataka. Naručilac je dužan da se pobrine za primerenu zaštitu podataka i sigurnosno kopiranje. Mogući odštetni zahtevi moraju se izvođaču dostaviti u roku od tri meseca, u suprotnom naručilac gubi pravo da ih ostvaruje. Smatra se da su zastareli svi odštetni zahtevi o kojima naručilac nije obavestio izvođača u roku od tri meseca od dana kada su naručiocu postali poznati. Maksimalna odšteta koju naručilac može da zahteva od izvođača, ograničena je na ukupno maksimalno 50.000 EUR.  

14. Mesto izvršavanja i nadležnost suda  

Za sporove iz ovog odnosa nadležan je sud Republike Srbije, i to sud u Beogradu. Ukoliko nije dogovoreno drugačije, između stranaka važe isključivo pravila srpskog obligacionog prava koja važe za trgovačke ugovore, i to i u slučaju ako se narudžbina izvršava u inostranstvu. Isključena je primena Konvencije ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe. 

General Terms and Conditions BE-terna d.o.o. Beograd 

Opšti uslovi korišćenja srpske lokalizacije za Microsoft Dynamics 365 Business Central  

Opšti uslovi korišćenja srpske lokalizacije za Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u skladu sa GDPR-om

U kompaniji BE-terna d.o.o. svesni smo značaja zaštite podataka o ličnosti i zato sve lične podatke prikupljamo, čuvamo, obrađujemo i kontrolišemo u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka – GDPR odredbom.

Nova regulativa na području upotrebe i obrade ličnih podataka korisnicima donosi brojne prednosti:

 • Personalizovana komunikacija
 • Unapređena kontrola ličnih podataka
 • Lakše podnošenje zahteva za ispravku ličnih podataka
 • Davanje jasne i izričite saglasnosti u koje svrhe se mogu koristiti lični podaci.

O tome kako obrađujemo vaše lične podatke, saznajte više na linku: Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti. 

Ovlašćena osoba za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) u kompaniji BE-terna je:

Ines Štefančič, BE-terna d.o.o., Verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana.

E-mail: dataprotection@be-terna.com

Politika bezbednosti informacija

U kompaniji BE-terna svesni smo važnosti i značaja očuvanja bezbednosti informacija. U skladu sa tim usvojili smo politiku bezbednosti informacija koja je usmerena na zaštitu kompanijskih informacionih resursa i imovine od svih unutrašnjih i spoljašnjih opasnosti, kako namernih tako i nenamernih, a sve u skladu sa standardima ISO/IEC 27001.

Politika bezbednosti informacija objedinjuje na jednom mestu sve instrukcije i standarde koji su neophodni za adekvatno upravljanje bezbednošću informacija, za sve korisnike informacionog sistema.

Odgovorna osoba za bezbednost informacija u kompaniji BE-terna:

Ines Štefančič, BE-terna d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

E-mail: ciso@be-terna.com

Kolačići

1. Šta su kolačići?

BE-terna na svojim web stranicama koristi tzv.kolačiće čija je svrha praćenje poseta web stranica, a sve u cilju unapređenja korisničkog iskustva.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju kada posetite naše web stranice (računaru, laptopu, tabletu, pametnom telefonu, i sl.). Kolačići našim sistemima omogućavaju praćenje kada, kako i koje stranice posećujete, beleženje prometa na internet stranicama i prepoznavanje ponovljenih poseta. Kolačići ne mogu pristupiti, čitati ili menjati bilo koje druge podatke na vašem računaru ili bilo kako uzrokovati štetu na vašem uređaju.

Ako se slažete sa korišćenjem kolačića, prilikom prve posete web sajtu potrebno je da kliknete na „Prihvatam“. Na ovaj način pristajete na postavljanje kolačića za analitiku i personalizaciju, kao i sa drugim kolačićima trećih strana koji mogu poboljšati vaše korisničko iskustvo. Ako kliknete na dugme „Zatvori“ prilikom prve posete ili nastavite sa pretragom web stranica, mi ćemo postaviti kolačiće koji su neophodni za web sajt i analitiku, dok će kolačići za personalizaciju i drugi kolačići trećih strana za bolje korisničko iskustvo biti blokirani.

2. Kolačići sa povezanih web sajtova

Naš web sajt može sadržati linkove koji vode ka drugim web sajtovima koji nude kolačiće. Preporučujemo vam da pregledate sve politike privatnosti, usluge i aplikacije koje pronađete na ovim sajtovima kako biste bolje razumeli načine prikupljanja i upotrebe podataka na tim sajtovima.

Marketing automatizacija

Web stranice koriste program ClickDimensions za automatizaciju marketinga koji deluje u ime kompanije BE-terna i koristi kolačiće trećih strana za praćenje poseta sajtu.

Kada korisnik poseti naš web sajt, kolačić čuva podatke o prometu na osnovu povezanosti sa jedinstvenim ID-om kolačića u pretraživaču. Ako se korisnik saglasi sa dobrovoljnim prenosom ličnih podataka, npr. popunjavanjem obrasca za kontakt ili klikom na linkove u e-mail pošti koje šalje BE-terna, jedinstveni ID korisnika kolačića povezan je sa ličnim podacima koje je dobrovoljno prosledio korisnik.

Web analitika

Web sajt kompanije BE-terna koristi usluge kao što su Google Analytics i druge usluge web analitike koje pruža Google Inc. Podaci koje kolačići prikupljaju o vašim posetama web sajtu (uključujući i vašu IP adresu) biće dostavljene Google-u i drugim provajderima usluga web analize, i sačuvani u ime kompanije BE-terna.

BE-terna koristi pomenutu analitiku kako bi procenila upotrebu web sajta, prikupila izveštaje o aktivnostima na sajtu za operatore web sajta i pružila druge usluge vezane za aktivnosti na web sajtu i korišćenje Interneta.

Druge usluge trećih strana

Naš web sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima i dugmad za deljenje tzv. share buttons (kao što su Twitter, Facebook, LinkedIn) koji ne deluju u ime kompanije BE-terna. Takvi provajderi sajta, usluga i aplikacija mogu instalirati svoje kolačiće na računare korisnika, prikupljati podatke i tražiti lične podatke.

Izdavaoci takvih kolačića trećih strana imaju svoja pravila privatnosti. Preporučujemo vam da se sa njima upoznate. BE-terna ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa njima.

3. Koje kolačiće koristimo?

Kolačići koji su neophodni za rad web stranica

Ovi kolačići su od suštinskog značaja i omogućavaju vam da se slobodno krećete kroz naš sajt i koristite njegove funkcije kao na primer, pristup sigurnim oblastima web sajta. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili vam ne mogu biti pružene.

Performans kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o vašoj poseti i kako koristite naš web sajta, kao na primer koje stranice najčešće posećujete i ako dobijate poruke o greškama na web stranama. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koji identifikuju posetioca. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne i koriste se samo za poboljšanje rada ovog sajta.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići dozvoljavaju sajtu da zapamti vaše prethodne izbore (kao što su vaše korisničko ime, jezik ili region u kom se nalazite) i obezbedi da se web stranica prilagođava vašim zahtevima.

Ovi kolačići ne mogu pratiti vašu aktivnost pretrage na drugim web sajtovima. Oni ne prikupljaju nikakve informacije o vama koje bi se mogle koristiti za oglašavanje ili pamćenje nekih drugih stranica koje ste posetili izvan našeg web sajta.

4. Kako da onemogućite kolačiće?

Kolačiće možete onemogućiti tako što ćete podesiti u vašem pretraživaču da odbijate korišćenje kolačića. Želimo da vas podsetimo da u slučaju blokiranja kolačića možda nećete moći da pristupite određenim delovima sajta.

5. Microsoft Teams

Radi sprovođenja naše komunikacije, bilo to u pismenom obliku (ćaskanje), bilo u vidu telefonskih konferencija, onlajn sastanaka i video-konferencija, koristimo alatku „Microsoft Teams” („MS-Teams”). Operativna kompanija usluge je Microsoft Ireland Operations („Microsoft”), Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irska. Microsoft Ireland Operations, Ltd. je deo Microsoft grupacije preduzeća sa sedištem u One Microsoft Way, Redmond, Washington, SAD. 

Pri korišćenju alatke MS-Teams obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: 

 • razgovori, ćaskanja, govorna pošta, odobrene datoteke, zapisi i transkripti. 
 • Podaci o Vama koji su odobreni. Na primer Vaša e-adresa, profilna slika i Vaš broj telefona. 
 • Detaljan tok Vaših telefonskih razgovora. 
 • Podaci o kvalitetu poziva. 
 • Podaci o podršci/povratne informacije u vezi sa tiketima za obradu problema ili povratnim informacijama koje su poslate kompaniji Microsoft. 
 • Podaci o dijagnozi i korišćenju Dijagnostički podaci u vezi sa korišćenjem usluge. 

Radi omogućavanja prikaza video-sadržaja i reprodukcije zvuka obrađivaće se podaci mikrofona i video-kamere Vašeg uređaja tokom trajanja sastanka. U svakom trenutku možete lično da isključite kameru odnosno isključite mikrofon preko aplikacija „Microsoft Teams”. 

Ukoliko je dobijena odgovarajuća saglasnost, uslediće obrada podataka isključivo shodno čl. 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). U okviru radnog odnosa uslediće odgovarajuća obrada podataka po osnovu regulativa odgovarajuće države (npr. čl. 26. Nemačkog saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG)). Pravni osnov za upotrebu alatke „MS Teams” u okviru ugovornog odnosa je čl. 6. stav 1. slovo b) GDPR-a. U svim ostalim slučajevima pravna osnova za obradu Vaših podataka o ličnosti je čl. 6. stav 1. slovo f) GDPR-a. Ovde postoji naš interes za efektivno izvođenje onlajn sastanaka. 

Saopštićemo Vam od samog početka kad budemo snimali onlajn sastanke i po potrebi ćemo Vas zamoliti za saglasnost za snimanje. Ukoliko to ne budete želeli, možete napustiti onlajn sastanak. 

Kao usluga zasnovana na oblaku „MS-Teams” obrađuje pomenute podatke u okviru pružanja te usluge. U obimu u kom „MS-Teams” obrađuje podatke o ličnosti u vezi sa legitimnim poslovanjem kompanije Microsoft, Microsoft je nezavisan voditelj obrade podataka za ovakvo korišćenje i kao takav odgovoran za poštovanje svih važećih zakona i obaveza voditelja obrade podataka. Ukoliko posetite internetsku stranicu MS-Teams, Microsoft je odgovoran za obradu podataka. Poseta internet stranice je neophodna kako biste preuzeli MS-Teams softver. 

Ukoliko ne želite ili ne možete da preuzmete softver, ova usluga se može pokrenuti i preko Vašeg pretraživača, a po potrebi i preko internetske stranice kompanije Microsoft. 

Ova američka kompanija je sertifikovana prema EU-US Data Privacy Framework (EU-US Okvir o zaštiti podataka). Postoji odluka o primerenosti shodno čl. 45. GDPR-a, tako da prenos podataka o ličnosti sme da usledi i bez daljih garancija i dodatnih mera. 

Detaljne informacije o Zaštiti podataka u kompaniji Microsoft, a u vezi sa alatkom „MS-Teams”, možete pronaći na: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy

Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti

Kompanija BE-terna je svesna značaja zaštite ličnih podataka, tako da vašim podacima upravljamo odgovorno i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije 2016/679 (u daljem tekstu: GDPR), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i prihvaćenim načelima zaštite ličnih podataka.

Kao deo BE-terna grupacije i njenih povezanih društva, osiguravamo pravilnu i zakonitu obradu ličnih podataka, kao i njihovu sigurnost. Zato smo u skladu sa tim usvojili interne akte i propise (Pravila za obradu i zaštitu ličnih podataka, Politku bezbednosti informacija).

Kako bismo vam na jednostavan način predstavili koje informacije prikupljamo, u koju svrhu, kako sa njima postupamo i koja su vaša prava kao poverioca ličnih podataka, pripremili smo Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti. U dokumentu izraz „obrada“ podrazumeva prikupljanje, upotrebu, pristup, preuzimanje i slanje ličnih podataka.

1. O odgovornoj osobi

Rukovodilac ličnih podatka je kompanija BE-terna d.o.o., Vladimira Popovića 38-40, 11000 Beograd, Republika Srbija.

2. Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

U okviru vaših poseta na BE-terna web sajtu ili u svrhu upravljanja našim ugovornim odnosom sa vama, mogu biti obrađeni sledeći lični podaci: ime i prezime, poslovna e-mail adresa ili neka druga e-mail adresa koju ste nam dali, kompanija u kojoj ste zaposleni, adresa kompanije, broj telefona, podaci o vašem računaru (IP adresa, tip pretraživača, vrsta uređaja) i informacije o tome kako koristite naš sajt (koje stranice ste posetili, vreme koje ste potrošli na svakoj stranici i aktivnosti koje ste imali na našem web sajtu).

U svrhu potencijalnog zapošljavanja, obrađujemo vaše kontakt podatke i vaš CV.

Pored gore navedenih podataka, obrađujemo i lične podatke koji su prenešeni od naših povezanih društva BE-terna grupacije ako za to postoji pravna osnova, lične podatke za koje dajete posebnu saglasnost da budu obrađeni u druge svrhe i lične podatke dobijene iz javnih izvora gde je to Zakonom dozvoljeno.

3. Kako i kada prikupljamo lične podatke?

U kompaniji BE-terna prikupljamo lične podatke iz različitih izvora – u većini slučajeva prosleđujete vaše podatke putem aktivnosti na našem web sajtu (popunjavanje online kontakt obrasca, prijava na e-novosti, preuzimanje brošure, predstavljanje proizvoda, učestvovanje na webinaru, popunjavanje ankete, prijava na događaj, prijava na otvoreno radno mesto).

Možete nas kontaktirati i putem e-maila, telefona, društvenih medija ili putem direktnog kontakta na sajmovima, događajima i treninzima. Podatke prikupljamo i prilikom potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji ili kada poslovnu saradnju ugovori subjekt za koga radite (klijent, poslovni partner, podizvođač), a određene informacije prikupljamo iz javnih izvora kada je to dozvoljeno zakonom.

Takođe, podatke prikupljamo na osnovu vaših poseta web sajtu putem kolačića i sličnih tehnologija. Saznajte više o našim pravilima za kolačiće na ovom linku

4. Pravna osnova za obradu ličnih podatka

Pravna osnova za obradu ličnih podataka je sklapanje i realizacija ugovora sa nama, kao i realizacija ugovornih obaveza (kupovina licenci, ugovor o održavanju i podršci, ugovor o implementaciji sistema, ugovor o partnerstvu, konsultanske usluge i ugovor sa podizvođačima). Navedeni podaci su nam potrebni iz gore navedenih razloga i bez njih naši ugovorni odnosi ili poslovanje ne mogu se izvršiti, odnosno bilo bi otežano i manje kvalitetno i/ili profesionalno.

Takođe, lične podatke obrađujemo zbog naših legitimnih interesa kako bismo obezbedili pravilno funkcionisanje našeg poslovanja, kao što je sticanje poslovnih prilika, izgradnja i/ili održavanje dobrog poslovnog odnosa i obavljanje marketinških aktivnosti. Lične podatke možemo obrađivati i za interese trećih lica, kao na primer iz pravnih razloga, poslovnih razloga, sigurnosnih ili marketinških razloga i obezbeđivanja informacione sigurnosti.

Podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka u okviru sprovođenja marketinških aktivnosti i u slučaju slanja vaše biografije i kontakt informacija putem online forme.

5. Svrha obrade

Za predugovorne ili ugovorne svrhe, vaše podatke koristimo za:

 • Sprovođenje predugovornih aktivnosti, sklapanje ugovora i sprovođenje ugovornih obaveza,
 • Pružanje efikasne korisničke podrške i građenje dobrog poslovnog odnosa sa postojećim i potencijalnim klijentima i
 • Unapređenje i razvoj naših rešenja i usluga, kao i njihovo prilagođavanje zakonskim promenama.

Kako bismo bolje razumeli zahteve i potrebe tržišta, kao i naših kupaca, vaše podatke obrađujemo za naše legitimne interese koji uključuju:

 • Podizanje kvaliteta, unapređenje i prilagođavanje naših rešenja i usluga,
 • Utvrđivanje zadovoljstva našim rešenjima i uslugama,
 • Zaštitu poslovanja i naših poslovnih interesa,
 • Informisanje o novim rešenjima i proizvodima, edukacijama, pravnim promenama i događajima,
 • Marketinške aktivnosti,
 • Obezbeđivanje personalizovanog i efikasnog korisničkog iskustva u slučaju prikupljanja podataka putem web sajta,
 • Utvrđivanje tehničkih problema i analiziranje trendova u svrhu tehničkog upravljanja web sajtom,
 • Poštovanje zakonskih odredbi.

U određenim slučajevima, marketinške aktivnosti se sprovode na osnovu vašeg pristanka.

Vaše kontakt podatke i radne biografije, prosleđene putem online obrasca, obrađujemo na osnovu vašeg pristanka u svrhu potencijalnog zapošljavanja.

6. Kolačići i online tehnologije

Detaljne informacije o vrsti kolačića koje koristimo, kao i kako da onemogućite njihovu primenu, možete pronaći na ovom linku

7. Ko koristi vaše lične podatke?

Zaposleni

Vaše lične podatke koriste naši zaposleni, odnosno osobe koje za nas obavljaju zadatke u okviru svojih radnih zaduženja i ovlašćenja, pri čemu su dužni da kao tajnu i u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podatka, čuvaju sve podatke koje saznaju u okviru obavljanja svojih dužnosti.

Prenos ličnih podataka izvan kompanije – unutar BE-terna grupacije

Kompanije koje su sastavni deo BE-terne obavljaju određene zadatke centralizovano i koriste zajedničke usluge, što dovodi do toga da se i lični podaci mogu obrađivati u okviru pomenutih kompanija. Kompanije u okviru BE-terne mogu koristiti lične podatke i za sopstvene potrebe kako bi unapredile poslovanje.

Odnosi između kompanija koje čine sastavni deo BE-terne regulisani su na način da se obezbedi adekvatan nivo zaštite ličnih podataka (sa usvojenim tehničkim i organizacionim merama za zaštitu ličnih podataka).

Eksterni pružaoci usluga

Da bismo ispunili svoje ugovorne i zakonske obaveze sarađujemo i sa odabranim eksternim pružaocima usluga (računovodstvene usluge, bezbednost i zdravlje na radu, medicina rada, skladištenje i sl.) 

Prenos podataka trećim stranama

Na osnovu određenih zakonskih odredbi vaše podatke možemo proslediti i trećim stranama koji imaju pravni osnov za takav zahtev. To su pre svega pravne institucije (poreske uprave, sudovi, policija i sl.) i drugi predstavnici javnih vlasti.

Vaše podatke možemo proslediti i našim advokatima, revizorima, poreskim savetnicima za sprovođenje njihovih usluga u skladu sa sklopljenim ugovorom.

Prenos podataka u druge zemlje

Kompanija može preneti vaše lične podatke u okviru kompanije BE-terna i njenih eksternih pružaoca usluga u treće zemlje. U tom slučaju je obezbeđen odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka na osnovu obavezujućih poslovnih pravila (engl. Binding Corporate Rules) i standardnih ugovornih klauzula, zaštite privatnosti, ili je uspostavljen odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka za pojedinu zemlju i/ili prenos na osnovu odluke nadležnog organa.

8. Vreme čuvanja ličnih podataka

Period čuvanja ličnih podatka varira u skladu sa kategorijom ličnih podataka. Lični podaci se čuvaju do isteka rokova utvrđenih zakonom, a najduže do 1 godine.

Lične podatke koje prikupljamo na osnovu vašeg pristanka zadržavamo u najkraćem mogućem roku, sve dok postoji svrha njihovog prikupljanja ili dok se ne povuče saglasnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti do njenog poništenja. 

Određene informacije se čuvaju u svrhu pokazivanja usklađenosti sa vašim zahtevima (pogledajte deo koji se odnosi na vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka).

9. Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka

Pristup vašim ličnim podacima koje obrađujemo

Od nas imate pravo da zatražite potvrdu koje vaše lične podatke obrađujemo, imate pravo na pristup ličnim podacima, pravo na informacije o svrsi obrade, korisnicima podataka, rokovi za čuvanje podataka i na druge informacije koje su u skladu sa ovim „Opštim informacijama o zaštiti podataka o ličnosti“ i važećim propisima. Imate pravo da ispravite bilo koju netačnu informaciju koja se odnosi na vas. Molimo vas da nas obavestite o bilo kakvim promenama vaših ličnih podataka, kako bi podaci koje imamo o vama bili tačni i ažurirani.

Pravo na brisanje podataka

U slučaju da se obrada ličnih podataka zasniva na vašem pristanku, možete je u bilo kom trenutku otkazati pismeno. Otkazivanje pristanka ne utiče na zakonitnost obrade na osnovu takve saglasnosti pre njenog opoziva.

Imate pravo da zahtevate brisanje podataka u sledećim slučajevima:

 • Lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje ste dali pristanak,
 • Lični podaci su obrađeni nezakonito i
 • Lični podaci se moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa pravom Evropske Unije ili zakonom Republike Srbije.

Pravo na brisanje je ograničeno u slučaju da se obrada ličnih podataka zahteva po Članu 17. Opšte uredbe. 

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka u skladu sa Članom 18. Opšte uredbe.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da svoje lične podatke koje ste nam prosledili dobijete u strukturiranom, široko korišćenom i čitljivom obliku, kao i preneti ih drugom rukovodiocu ličnih podataka u skladu sa vašim zahtevima i pod uslovima koje određuje zakon (ako se obrada ličnih podataka temelji na saglasnosti ili ugovoru, ako se lični podaci obrađuju automatizovano i ako je tehnički izvodljivo).

Pravo na prigovor na obradu podataka, na osnovu zakonskog i/ili legitimnog interesa

Na osnovu određenih razloga vezanih za konkretnu situaciju, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka na osnovu zakonskog i/ili legitimnog interesa. Takve lične podatke ćemo prestati da obrađujemo, osim ako dokažemo da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji mogu preovladati nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili radi postavljanja, ostvarivanja i odbrane pravnih zahteva.

Pravo na žalbu povereniku za informisanje Republike Srbije

BE-terna osigurava da se vaši lični podaci obrađuju na svim aspektima u skladu sa zakonom i propisima. Ako smatrate da se vaši podaci prikupljaju i čuvaju na način koji nije u skladu sa važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informisanje Republike Srbije.

Povlačenje saglasnosti

Saglasnost za prikupljane i obradu podatka možete u svakom trenutku da povučete putem slanja e-mail poruke na sledeću e-mail adresu: marketing.serbia@be-terna.com.

Takođe, možete kliknuti i na link „odjava“ u vašoj e-poruci i na taj način možete se odjaviti od primananja naših e-novosti.

10. Kako štitimo vaše lične podatke?

U kompaniji BE-terna smo usvojili politiku sigurnosti informacija čiji je cilj zaštita naših informacionih sistema i resursa u skladu sa preporukama standarda ISO/IEC 27001. U okviru sigurnosti informacija posebnu pažnju posvećujemo edukaciji naših zaposlenih u oblasti rada sa ličnim podacima. Više o tome pročitajte na linku.

11. Kontakt podaci rukovodioca

Naziv kompanije: BE-terna d.o.o.

Sedište kompanije: Vladimira Popovića 38-40, 11000 Beograd, Republika Srbija

Odgovorna osoba: Ivan Đolić, direktor

Lice za zaštitu ličnih podataka: Ines Štefančič

Kontakt podaci DPO: dataprotection@be-terna.com