Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Kadrovska evidencija i obračun zarada: Kako do obračuna zarada u nekoliko klikova?
Blog

Kadrovska evidencija i obračun zarada: Kako do obračuna zarada u nekoliko klikova?

7 min read Aug 13, 2021

Razvijene na osnovu višegodišnjeg iskustva naših stručnjaka, BE-Payroll & BE-Human Resource aplikacije predstavljaju vrhunska softverska rešenja za vođenje kadrovske evidencije i obračun zarada, a koje su besprekorno integrisane sa svetski poznatim ERP softverom - Microsoft Dynamics 365 Business Central, jednim od najnovijih Microsoft proizvoda koji omogućava jedinstven pogled na poslovanje, bilo kada i bilo gde. Rešenje zahteva minimalnu obuku za korišćenje, smanjuje troškove i korisnici ga brzo i lako prihvataju u svakodnevnom radu. Postavka softvera u okviru modula za kadrovsku evidenciju i obračun plata je u potpunosti prilagođena zakonskim zahtevima Republike Srbije: Zakonu o radu, Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Glavne odlike modula za vođenje kadrovske evidencije i obračun zarada su: jednostavnost, sveobuhvatnost, fleksibilnost, automatizacija procesa i mogućnost integracija sa drugim aplikacijama.

undefined

Slika 1: Početni prikaz modula za vođenje kadrovske evidencije i obračun plata

Podešavanje u okviru softvera je fleksibilno i usklađuje se sa aktuelnostima na tržištu rada i promenljivom zakonodavstvu. Postavka parametara za obračun zarada, kao i drugih primanja, tokom implementacije ERP rešenja u određenoj kompaniji radi se u skladu sa zakonskom regulativom i uključuje sve aktivne primene gore navedenih Zakona (na primer, primena Uslova za oslobađanje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa na penzijsko i invalidsko osiguranje, propisanih odredbama člana 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45đ Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, koji je u primeni od 01. januara 2020. godine). BE-Payroll App je precizan, brz, jednostavan za korišćenje i moderan program za obračun zarada.

Kadrovska evidencija: Zaposleni su ključni resurs svake kompanije

Osnova za obračun zarada iz radnog odnosa i primanja van radnog odnosa su podaci iz kadrovske evidencije. Kadrovska evidencija omogućava unos podataka o zaposlenima, kao najznačajnijem resursu svake kompanije. Velika prednost softverskog rešenja je u tome što nema ograničenja u broju kompanija za koje se mogu izvršiti postavke za kadrovsku evidenciju i obračun zarada. Prednost se ogleda i u tome što ne postoji ograničenje u broju unetih zaposlenih u sistem. Takođe, u skladu sa opštim aktom kompanije postoji mogućnost da za svaku kompaniju budu urađene različite postavke obračuna zarada, nezavisno jedna od druge, u okvirima zakonske regulative. Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, postoji mogućnost da svaki korisnik može lako da prilagodi program svojim potrebama. 

Kadrovska evidencija je postavljena kako bi korisnicima omogućila unos optimalnog broja podataka na jednom mestu, neophodnih za obračun svih vrsta primanja. Za mogućnost šireg praćenja podataka o zaposlenima postoji mogućnost integracije sa Microsoft Dynamics 365 Human Resource modulom.

U okviru sistema podržan je unos sledećih vrsta primaoca prihoda:

 • Zaposleni,
 • Zaposleni sa kategorijom olakšica,
 • Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu,
 • Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti,
 • Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti,
 • Nerezident,
 • Lice sa invaliditetom,
 • Penzioner i
 • Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Dynamics 365 Business Central

Povežite vaše sisteme i procese putem jednog ERP rešenja

Upravljajte finansijama, prodajom i operacijama pomoću samo jednog rešenja. 

Pogledajte rešenje

U okviru kadrovske evidencije definisanje zarada zaposlenih može biti:

 • Ugovoreni mesečni bruto/neto iznos, 
 • Ugovoreni bruto/neto na sat,
 • Ugovorena bruto/neto zarada za mesec ili po satu u različitim valutama za svakog zaposlenog pojedinačno i 
 • Mogućnost evidentiranja zarade na osnovu koeficijenata složenosti.

Na kartici zaposlenih moguća je evidencija radnog staža i na osnovu istog - preračun koeficijenta minulog rada. Koeficijent minulog rada je moguće da bude drugačiji za svakog zaposlenog pojedinačno, definisan po organizacionim jedinicama ili na nivou cele kompanije. Softver nam pruža mogućnost evidentiranja i praćenja godišnjih odmora. Kao stavka odsutnosti, evidentirani sati godišnjeg odmora se automatski prenose u obračun zarada. Evidentiranjem podataka u kadrovskoj evidenciji omogućen je uvid u istoriju istih (tzv. istorija zarada). Unos podataka u okviru kadrovske evidencije je jednostavno, ali i jednokratno, tako da jednom uneti aktivni podaci o zaposlenima se mogu koristiti u neograničenom broju obračuna.

Obračun zarada i naknada zarada - Kako lako i brzo do obračuna zarada?

Kako bi na precizan i jednostavan način obračunali plate i naknade zarada potrebno je jednom uneti aktivne podatke o zaposlenim u okviru kadrovske evidencije. Velika prednost je što podaci za obračun mogu biti iz kadrovske evidencije, ali se takođe može uraditi i uvoz podataka u sam obračun iz Excel fajla ili iz nekog integrisanog sistema za evidenciju radnog vremena (kao na primer: Špica i slično). 

Na osnovu podataka, omogućeno je sledeće:

 • Neograničen broj obračuna u toku obračunskog perioda;
 • Automatski prenos u obračun na osnovu postavke na kartici zaposlenog (redovan rad, topli obrok, regres, minuli rad, benefiti, odnosno nenovčana davanja zaposlenima);
 • Automatski preračun proseka za naknade zarada;
 • Mogućnost neograničenog broja korekcija u samom obračunu;
 • Automatski prenos sati u obračun na osnovu podataka iz Kadrovske evidencije, kao i mogućnost uvoza sati;
 • Mogućnost obračuna akontacije, kao i obračuna zarada iz više delova;
 • Podržan je obračun nenovčanih davanja zaposlenima;
 • Omogućen je obračun naknade zarada za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO; i
 • Podržana je opcija isplate doprinosa bez isplate zarada.

Radi bolje troškovne analize plata i naknada postoji mogućnost postavke alokacije troškova po različito definisanim kriterijumima za zaposlene, na pojedinačnom nivou. Ukoliko kompanija ima softver za evidenciju radnog vremena postoji mogućnost integracije sa sistemom, kao i mogućnost integracije sa nekim drugim HR softverom odakle bi se preuzimali podaci za obračun.

undefined

Slika 2: Kreiranje PPP PD prijave

Integracija sa programom za elektronsko plaćanje

Nakon izvršenog obračuna zarada softverom je omogućeno sledeće:

 • Automatski export naloga za elektronsko plaćanje za sva plaćanja (neto isplata, porezi, doprinosi, obustave);
 • Automatsko generisanje više naloga plaćanja za neto iznose za zaposlene koji imaju evidentirano više bankovnih računa za isplatu;
 • Kreiranje specifikacija za poslovne banke za rasknjižavanje zbirnih virmana za neto isplatu.

undefined

Slika 3: Nalog plaćanja

Finansijsko evidentiranje plata

Programsko rešenje omogućava nam generisanje naloga glavne knjige, kao i mogućnost exporta u druge softvere. Omogućeno je knjiženje naloga glavne knjige prema definisanim dimenzijama. Takođe, postoji mogućnost knjiženja detaljne analitike za svaki element zarada.

undefined

Slika 4: Nalog knjiženje

Zakonski izveštaji

U skladu sa propisima i zakonodavstvom Republike Srbije, program omogućava generisanje sledećih izveštaja:

 • Rekapitulacija obračuna,
 • Isplatni listić,
 • Obrazac OZ-7,
 • Obrazac OZ-10,
 • Izveštaj o prihodu zaposlenog – PPP PO i
 • Obrazac RAD-1.

Isplatni listić sadrži sve zakonski propisane parametre prema Pravilniku o sadržini obračuna zarada odnosno naknada zarada. Omogućeno je slanje platnog listića na e-mail

Automatizacija poslovnog procesa

Radi lakšeg, bržeg i jednostavnijeg rada koji doprinosi povećanju produktivnosti i efikasnosti u okviru sistema omogućena je automatizacija sledećih procesa:

 • Na kartici zaposlenog jednom se unesu aktivan iznos zarade, toplog obroka, regresa, iznosa prevoza koji se automatski prenose u kreirane obračune;
 • Mogućnost unosa toplog obroka, regresa i prevoza za sve zaposlene odjednom u istom iznosu;
 • Automatski prenos sati na osnovu evidentiranog ugovora o radu ili evidencije radnog vremena;
 • U slučaju da je zarada zaposlenog iz nekog razloga obračunata ispod minimalne zarade automatski se dopunjava iznos do propisane minimalne zarade;
 • Postoji mogućnost obračuna različitih vrsta primanja gde se automatski razdvajaju neoporezivi i oporezivi iznosi;
 • Automatski preračun na osnovu najniže i najviše osnovice doprinosa; 
 • Automatski obračun proseka na osnovu prethodnih obračuna.

undefined

Slika 5: Kako do brzog i pouzdanog obračuna zarada? 

Ukoliko biste želeli da dobijete više informacija od naših stručnjaka kako da unapredite vašu kadrovsku evidenciju i obračun zarada putem modernog poslovnog rešenja ili da zakažete uživo demo prezentaciju istog, budite slobodni da nas kontaktirate

Napomena: Preduzeće CRONUS Srbija koje se spominje u okviru bloga nije zvanično registrovano preduzeće, već se samo koristi kao testno preduzeće u okviru demo aplikacije.

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...