Kommende Webinar  •   BC Express: Den hurtige vej til ERP med omkostningseffektiv implementering 

Fortrolighedspolitik

1. Indledning

Vi vil med nedenstående information gerne give dig som "den registrerede" et overblik over vores behandling af dine personlige oplysninger og dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. Det er som udgangspunkt muligt at benytte vores webside uden at indtaste personlige oplysninger. Hvis du ønsker at benytte de særlige tjenester, som vores virksomhed tilbyder via vores webside, kan det dog være nødvendigt at behandle personlige opysninger. Hvis det er nødvendigt at behandle personlige oplysninger, og der ikke er noget retsgrundlag for denne behandling, anmoder vi som udgangspunkt om dit samtykke.

Personlige oplysninger som dit navn, din adresse eller din e-mailadresse behandles altid i overensstemmelse med den generelle EU-forordning om databeskyttelse (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for "BE-terna GmbH". Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om omfanget af og formålet med de personlige oplysninger, vi indsamler, anvender og behandler.

Som dataansvarlig har vi implementeret en lang række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre en så komplet beskyttelse af de personlige oplysninger, der behandles via denne webside, som muligt. Ikke desto mindre kan internetbaserede overførsler i princippet have sikkerhedsmæssige mangler, så der kan ikke garanteres fuldstændig beskyttelse. Derfor står det dig frit for at angive personlige oplysninger på andre måder, f.eks. over telefonen eller med post.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige i henhold til GDPR er:

BE-terna GmbH

Grabenweg 3a, 6020 Innsbruck, Østrig

E-mail: info@be-terna.com  

Ved behandling i forbindelse med kunder, ansøgere eller leverandører kan det være de pågældende nationale virksomheder. Deres kontaktoplysninger kan findes i vores i kolofon

3. Databeskyttelses-ansvarlig

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige på følgende måde:

Michael Weinmann

Tlf.: +49 173 763 29 62

E-mail: michael.weinmann@dsb-office.de  

Du kan altid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte, hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Definitioner

Denne privatlivspolitik er baseret på den terminologi, der anvendes i den europæiske lovgivning og lovgivningen i forbindelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores privatlivspolitik bør være let at læse og forstå, både for offentligheden og for vores kunder og forretningspartnere. I den forbindelse vil vi gerne starte med at forklare den anvendte terminologi.  

Vi anvender blandt andet følgende begreber i denne privatlivspolitik:

4.1 Personlige oplysninger

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, enten direkte eller indirekte, især via henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en onlineidentifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

4.2 Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar person, hvis personlige oplysninger behandles af den dataansvarlige (vores virksomhed).

4.3 Behandling

Behandling er enhver handling eller ethvert sæt af handlinger, der udføres vedrørende personlige oplysninger eller sæt af personlige oplysninger, automatisk eller ikke-automatisk, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, indhentning, konsultation, anvendelse, afsløring via overførsel, udbredelse eller anden tilgængeliggørelse, ensretning eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

4.4 Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling betyder at markere gemte personlige oplysninger med henblik på at begrænse den fremtidige behandling af dem.

4.5 Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personlige oplysninger, der består af anvendelsen af personlige oplysninger til evaluering af visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig til analyse eller forudsigelse af aspekter vedrørende denne fysiske persons ydeevne på arbejdet, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

4.6 Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personlige oplysninger på en sådan måde, at dataene ikke længere kan knyttes til en specifik registreret uden yderligere oplysninger i kraft af, at sådanne supplerende oplysninger holdes adskilt og er underlagt relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personlige oplysninger ikke kan forbindes til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

4.7 Databehandler

Behandleren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller et andet organ, der behandler personlige oplysninger på vegne af den ansvarlige.

4.8 Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som de personlige oplysninger afsløres over for, uanset om det er en tredjepart eller ej. Dog skal offentlige myndigheder, der kan modtage personlige oplysninger inden for rammerne af en specifik forespørgsel i henhold til EU-lovgivning eller lovgivning i medlemsstaterne, ikke anses som værende modtagere.

4.9 Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller organ, der ikke er den registrerede, den ansvarlige, behandleren eller personer, der under den ansvarlige eller behandlendes direkte autoritet er bemyndiget til at behandle personlige oplysninger.

4.10 Samtykke

Samtykke er ethvert frivilligt afgivet specifikt, informeret og utvetydigt udtryk for den registreredes ønsker, gennem hvilket han eller hun, via en erklæring eller en tydeligt bekræftende handling, giver udtryk for sin godkendelse af behandlingen af personlige oplysninger om ham eller hende.

5. Juridisk grundlag for behandling

Artikel 6, stk. 1(a) i GDPR fungerer som vores virksomheds juridiske grundlag for behandling, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål.

Hvis behandlingen af personlige oplysninger er nødvendig for gennemførelsen af en aftale, som du er del af, f.eks. med behandlinger, der er er nødvendige for leveringen af varer eller ydelsen af andre tjenester eller modydelser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1(b) i GDPR. Det samme gælder for de behandlinger, der kræves for at gennemføre prækontraktuelle foranstaltninger, f.eks. i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester.

Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personlige oplysninger, f.eks. i forbindelse med opfyldelse af skattepligt, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1(c) i GDPR.

I sjældne tilfælde kan behandling af personlige oplysninger være nødvendigt for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons grundlæggende interesser. Det er f.eks. tilfældet, hvis en person, der besøger vores virksomhed, kommer til skade, og vedkommendes navn, alder, sundhedsforsikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger skal oplyses til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I så fald ville behandlingen være baseret på artikel 6, stk. 1(d) i GDPR.

Herudover kan behandling være baseret på artikel 6, stk. 1(f) i GDPR. Behandling, der ikke er baseret på nogle af de førnævnte retsgrundlag, kan udføres på baggrund af artikel 6, stk. 1(f) i GDPR, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, såfremt den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder og friheder ikke har forrang. Vi kan især foretage sådanne behandlinger, fordi de udtrykkeligt er nævnt i den europæiske lovgivning. I den henseende tilsiger lovgivningen, at der kan antages at være en legitim interesse, hvis du er kunde i vores virksomhed (betragtning 47, punktum 2 i GDPR).

6. Teknologi

6.1 SSL-/TLS-kryptering

Denne side benytter SSL- eller TLS-kryptering til at beskytte databehandlingen og overførslen af fortroligt indhold, f.eks. bestillinger, loginoplysninger eller kontaktanmodninger, som du sender til os som operatør af websiden. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at der i adresselinjen i din browser står "https://" i stedet for "http://", og på låsesymbolet i browserbjælken.

Vi anvender denne teknologi til at beskytte de oplysninger, du sender.

6.2 Indsamling af oplysninger ved besøg på websiden

Hvis du kun benytter vores webside til at få information, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden vis giver os oplysninger, indsamler vi kun de oplysninger, din browser sender til vores server (i såkaldte serverlogfiler). Vores webside indsamler et udvalg af generelle oplysninger og informationer, hver gang du tilgår en webside eller et automatiseret system. Disse generelle oplysninger og informationer gemmes i serverens logfiler. Følgende kan blive indsamlet:

 1. browsertyper og benyttede versioner
 2. det styresystem, der anvendes af det system, der opnår adgang
 3. den webside, hvorfra et system tilgår vores webside (en såkaldt afsender)
 4. de undersider, der tilgås via et system, der tilgår vores webside
 5. dato og klokkeslæt for besøget på websiden
 6. en internetprotokoladresse (IP-adresse)
 7. det tilgående systems internetudbyder

Der drages ingen konklusioner vedrørende dig, når vi anvender disse generelle oplysninger og informationer. Disse informationer benyttes derimod til

 1. korrekt levering af indholdet på vores webside
 2. optimering af indholdet på websiden samt til annoncering af det
 3. sikring af den fortsatte funktion af vores informationsteknologisystemer og vores websides teknologi
 4.  levering af de nødvendige oplysninger til retshåndhævende myndigheder med henblik på retsforfølgelse i tilfælde af cyberangreb.

De indsamlede oplysninger og informationer analyseres derfor statistisk og analyseres yderligere af os med henblik på at forbedre databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige oplysninger, vi behandler. Oplysningerne fra serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle de personlige oplysninger, som en registreret leverer.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, punktum 1(f) i GDPR. Vores legitime interesse er baseret på de førnævnte formål i forbindelse med indsamling af oplysninger.

6.3 Indsamling af oplysninger ved besøg på websiden

Hvis du kun benytter vores webside til at få information, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden vis giver os oplysninger, indsamler vi kun de oplysninger, din browser sender til vores server (i såkaldte serverlogfiler). Vores webside indsamler et udvalg af generelle oplysninger og informationer, hver gang du tilgår en webside eller et automatiseret system. Disse generelle oplysninger og informationer gemmes i serverens logfiler. Følgende kan blive indsamlet

 1. typer og benyttede versioner
 2. det styresystem, der anvendes af det system, der opnår adgang
 3. den webside, hvorfra et system tilgår vores webside (en såkaldt afsender)
 4. de undersider, der tilgås via et system, der tilgår vores webside
 5. dato og klokkeslæt for besøget på websiden
 6. en forkortet internetprotokoladresse (anonymiseret IP-adresse)
 7. det tilgående systems internetudbyder

Der drages ingen konklusioner vedrørende dig, når vi anvender disse generelle oplysninger og informationer. I stedet er disse oplysninger nødvendige for

 1. korrekt levering af indholdet på vores webside
 2. optimering af indholdet på websiden samt annoncering af det
 3. sikring af den forsatte funktion af vores IT-systemer og vores websides teknologi
 4. levering af de nødvendige oplysninger til retshåndhævende myndigheder med henblik på retsforfølgelse i tilfælde af cyberangreb.

De indsamlede oplysninger og informationer analyseres derfor statistisk og analyseres yderligere af os med henblik på at forbedre databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige oplysninger, vi behandler. De anonyme oplysninger fra serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle de personlige oplysninger, som en registreret leverer.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, punktum 1(f) i GDPR. Vores legitime interesse er baseret på de førnævnte formål i forbindelse med indsamling af oplysninger.

7. Cookies

7.1 Generelle oplysninger om cookies

Vi benytter cookies på vores webside. Cookies er små filer, der automatisk oprettes af din browser, og som gemmes på dit it-system (bærbar computer, tablet, smartphone etc.), når du besøger vores webside.

Oplysninger, der genereres på den specifikt anvendte enhed, gemmes i cookies. Det betyder dog ikke, at vi umiddelbart får kendskab til din identitet.

Brugen af cookies hjælper os med at gøre det lettere for dig at bruge vores webside. For eksempel benytter vi sessionscookies til at registrere, om du allerede har besøgt individuelle sider på vores webside. De slettes automatisk, når du forlader vores webside.

Vi benytter også permanente cookies til at optimere brugervenligheden. Disse cookies gemmes på din enhed i en specifik periode. Hvis du vender tilbage til vores webside for at bruge vores tjenester, giver cookies os mulighed for automatisk at se, at du tidligere har besøgt vores webside, og huske de indtastninger og indstillinger, du har foretaget, så du ikke skal foretage dem igen.

Vi benytter også cookies til statistisk registrering af brugen af vores webside og til analyse heraf med henblik på optimering af vores tjenester. Disse cookies giver os mulighed for automatisk at se, at du allerede har besøgt vores webside, når du besøger den igen. Disse cookies slettes automatisk efter en fastsat periode

7.2 Retsgrundlag for anvendelsen af cookies

De oplysninger, der behandles af cookies, som er nødvendige for, at websiden fungerer korrekt, skal beskytte vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1(f) i GDPR.

I forbindelse med alle andre cookies har du afgivet dit samtykke via vores tilvalgscookiebanner i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

8. Indhold af vores webside

8.1 Kontakt/kontaktformular

Der indsamles personlige oplysninger, når du kontakter os (f.eks. via vores kontaktformular eller via e-mail). Hvis du benytter en kontaktformular til at komme i kontakt med os, vil den anvendte kontaktformular angive de oplysninger, der indsamles. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din henvendelse eller til kontakt og den tilknyttede tekniske administration. Retsgrundlaget for databehandling er vores legitime interesse i at besvare din henvendelse i henhold til artikel 6, stk. 1(f) i GDPR. Hvis dit formål med at kontakte os er at indgå en aftale, er behandlingen også juridisk baseret på artikel 6, stk. 1(b) i GDPR. Dine oplysninger vil blive slettet, når vi er færdige med at behandle din forespørgsel. Det er tilfældet, når det kan afledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet afklaret på en endegyldig måde, og at der ikke er gældende lovbestemte forpligtelser til opbevaring, der forhindrer sletning af dem.

8.2 Administration af ansøgninger/jobbørs

Vi indsamler og behandler ansøgeres personlige oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er navnligt tilfældet, hvis en ansøger indsender ansøgningsdokumenter til os elektronisk, f.eks. via e-mail eller en formular på websiden. Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte oplysninger med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis vi ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk efter to (2) måneder efter underretning om beslutningen om afslag, medmindre andre af vores legitime interesser forhindrer sletningen. Andre legitime interesser i denne kontekst omfatter f.eks. pligten til at levere beviser i retssager under den tyske lov om ligebehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]).

Retsgrundlaget for behandling af dataene er artikel 88 i GDPR, § 26 I BDSG

8.3 Facebook Connect

Hvis du har en Facebook-profil, kan du registrere dig på vores webside for at oprette en kundekonto eller registrere dig med "Facebook Connect"-pluginet, der drives af det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"), med anvendelse af såkaldt Single Sign-On-teknologi. Du kan genkende "Facebook Connect"-plugins på vores webside på den blå knap med Facebook-logoet og teksten "Registrer med Facebook" eller "Forbind med Facebook" eller "Log ind med Facebook" eller "Log på med Facebook".

Når du besøger en side på vores webside, der indeholder et plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Pluginets indhold overføres fra Facebook direkte til din browser, der derefter indlejrer det på websiden. Via det integrerede plugin modtager Facebook den information, som din browser har tilgået på den tilsvarende side på vores webside, selv hvis du ikke har en Facebook-profil eller i øjeblikket ikke er logget på Facebook. Denne information (herunder din IP-adresse) sendes af din browser direkte til en Facebook-server i USA, hvor den gemmes. Disse behandlinger udføres kun, hvis der udtrykkeligt er givet samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Ved hjælp af "Facebook Connect"-knappen på vores webside kan du også logge på eller registrere dig på vores webside med dine Facebook-brugerdata. Afhængigt af dine personlige databeskyttelsesindstillinger på Facebook modtager vi kun generelle oplysninger, der er offentligt tilgængelige og gemt i din profil, når du bruger Facebooks "Facebook Connect"-knap, hvis du giver dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR inden registreringsprocessen på baggrund af en tilsvarende underretning om udveksling af oplysninger med Facebook. Disse oplysninger omfatter dit bruger-id, navn, profilbillede, din alder og dit køn.

Vi vil gerne understrege, at ændringer af Facebooks privatlivspolitik og vilkår for brug også kan resultere i overførsel af dit profilbillede, dine venners bruger-id'er og din venneliste, hvis disse er angivet som offentlige i dine privatlivsindstillinger på Facebook. Vi gemmer og behandler de oplysninger, der overføres af Facebook, med henblik på at oprette en brugerkonto med de nødvendige oplysninger, såfremt du har godkendt dette på Facebook (titel, fornavn, efternavn, adresseoplysninger, land, e-mailadresse, fødselsdag). Omvendt og afhængigt af dit samtykke kan oplysninger (dvs. information om din surfing- eller købsadfærd) overføres fra os til din Facebook-profil.

Du kan til enhver tid ophæve dit samtykke ved at sende en besked til den dataansvarlige, der er angivet i begyndelsen af denne privatlivspolitik.

Du kan i Facebooks privatlivspolitikker se formålet med og omfanget af dataindsamling og Facebooks yderligere behandling og anvendelse af oplysninger samt dine rettigheder og indstillinger for beskyttelse af dit privatliv: https://www.facebook.com/policy.php 

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal forbinde oplysninger, der indsamles via vores webside, med din Facebook-profil, bør du logge af Facebook, inden du besøger vores webside. Du kan også helt undgå at indlæse Facebook-pluginet med tilføjelser i din browser, f.eks. ved hjælp af "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/). 

9. Nyhedsbreve

9.1 Nyhedsbrev til faste kunder

Hvis du har givet os din e-mailadresse ved køb af varer eller ydelser, forbeholder vi os retten til at sende regelmæssige e-mails med tilbud om produkter eller ydelse fra vores sortiment, der minder om dem, du allerede har købt. Vi har ikke brug for dit specifikke samtykke til disse formål, jf. artikel 7, stk. 3 i UWG (lov om illoyal konkurrence). Grundlaget for behandlingen af oplysninger er vores legitime interesse i direkte personlig markedsføring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi sender dig ikke e-mails, hvis du udtrykkeligt afviser brugen af din e-mailadresse til dette formål. Du har til enhver tid ret til at afvise brugen af din e-mailadresse til førnævnte formål med øjeblikkelig virkning. Du kan gøre dette ved at underrette den dataansvarlige, der er angivet i begyndelsen af denne politik. Efter modtagelse af din afvisning, vil din e-mailadresse straks blive fjernet fra brug til marketing.

9.2 Marketingnyhedsbrev

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev via vores webside. Indtastningsskærmbilledet afgør, hvilke personlige oplysninger, der deles med os, når du abonnerer på nyhedsbrevet.

Vi bruger vores nyhedsbrev til regelmæssigt at kommunikere vores tilbud til vores kunder og forretningspartnere. Du kan derfor kun modtage vores virksomheds nyhedsbrev, hvis

 1. du har en gyldig e-mailadresse og
 2. du har skrevet dig op til nyhedsbrevet.

Af juridiske årsager vil der som del af den dobbelte tilmeldingsprocedure blive sendt en bekræftelsesmail til den e-mailadresse, du angav, da du skrev dig op til nyhedsbrevet. Denne bekræftelses-e-mail sendes for at sikre, at du er indehaver af e-mailadressen og har godkendt nyhedsbrevet.

Når du skriver dig op til nyhedsbrevet, gemmer vi også den IP-adresse, dit it-system anvendte under registreringen (udstedes af din internetudbyder) samt dato og klokkeslæt. Vi skal indsamle disse oplysninger for at undersøge evt. misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt, og det er derfor et lovkrav af sikkerhedshensyn.

De personlige oplysninger, der indsamles under registreringen, anvendes udelukkende til udsendelse af vores nyhedsbrev. Endvidere kan abonnenter på nyhedsbrevet modtage information via e-mail, hvis dette er nødvendigt for at administrere nyhedsbrevstjenesten i forbindelse med registrering. Dette kan være tilfældet, hvis vores nyhedsbrev ændres, eller de tekniske omstændigheder forandres. Personlige oplysninger, der indsamles til vores nyhedsbrevstjeneste, deles ikke med tredjepart. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement på vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til opbevaring af de personlige oplysninger, du delte under registreringen, tilbage. I hvert nyhedsbrev er der et link til tilbagetrækning af dit samtykke. Det er også muligt at opsige abonnementet på vores nyhedsbrev direkte via websiden eller ved at kontakte os på anden vis.

Retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med udsendelse af et nyhedsbrev er artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

9.3 Nyhedsbrevssporing

Vores nyhedsbreve indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der indlejres i e-mails, som sendes i HTML-format med henblik på registrering og analyse af logfiler. Dette giver mulighed for statistisk analyse af onlinemarketingkampagners succes eller mangel på samme. Den indlejrede sporingspixel giver virksomheden mulighed for at fastslå, om og hvornår en e-mail blev åbnet af dig, og hvilke links, du åbnede i e-mailen.

Vi gemmer og analyserer de personlige oplysninger, der indsamles via sporingspixlen i nyhedsbrevet med henblik på at optimere udsendelsen af vores nyhedsbrev og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve efter dine interesser. Disse personlige oplysninger afsløres ikke for tredjepart. Registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den relevante samtykkeerklæring, der er afgivet separat og indsendt via den dobbelte tilvalgsprocedure. Når samtykket er tilbagekaldt, sletter vi de personlige oplysninger. Opsigelse af abonnementet på nyhedsbrevet anses for en tilbagekaldelse.

Denne form for analyse udføres især i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(f) i GDPR på baggrund af vores legitime interesse i at vise personlig reklame, markedsundersøgelser og/eller designe vores webside i henhold til markedets behov.

9.4 MailChimp

Vores e-mailnyhedsbrev sendes via den tekniske tjenesteudbyder The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://www.mailchimp.com/ ), hvortil vi videresender de oplysninger, du afgav, da du skrev dig op til nyhedsbrevet Denne afsløring foretages i henhold til artikel 6, stk. 1(f) i GDPR og tjener vores legitime interesse i brugen af et effektivt, sikkert og brugervenligt nyhedsbrevsystem. Bemærk, at dine oplysninger normalt overføres til en MailChimp-server i USA, hvor de gemmes.

MailChimp anvender denne information til afsendelse og statistisk analyse af vores nyhedsbrev på vores vegne. Til analyseformål indeholder de e-mails, vi sender, såkaldte web beacons eller sporingspixels, der er billedfiler på én pixel, som gemmes på vores webside. Det gør det muligt for os at se, om en nyhedsbrevs-e-mail er blevet åbnet, og hvilke links, der er blevet klikket på. Teknisk information registreres også (f.eks. dato og klokkeslæt for adgang, IP-adresse, browsertype og styresystem). Disse oplysninger indsamles udelukkende i pseudonymiseret form, og de vil ikke blive knyttet til dine andre personlige oplysninger. Det er ikke muligt at identificere dig ved hjælp af de indsamlede oplysninger. Disse oplysninger anvendes udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan anvendes til at skræddersy fremtidige nyhedsbreve efter modtagernes interesser.

Hvis du ønsker at modsige dig analyse af oplysninger til statistisk evaluering, skal du opsige dit abonnement på nyhedsbrevet.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan også til enhver tid forhindre behandlingen ved at opsige dit abonnement på nyhedsbrevet. Du kan samtidig forhindre lagring af cookies via indstillingerne i din webbrowser. Du kan muligvis også forhindre lagring og overførsel af dine personlige oplysninger ved at deaktivere Java Script i din webbrowser eller ved at installere en Java Script Blocker (f.eks. https://noscript.net eller https://www.ghostery.com). Vi understreger, at disse funktioner kan medføre, at ikke alle funktioner på vores webside er tilgængelige.

Endvidere kan MailChimp selv anvende disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(f) i GDPR på basis af deres egen legitime interesse i at designe en tjeneste, der lever op til markedets behov, samt til optimering af tjenesten og markedsundersøgelser med henblik på f.eks. at fastslå, hvilke lande modtagerne af nyhedsbrevet kommer fra. Dog anvender MailChimp ikke oplysninger om modtagere af vores nyhedsbrev til at kontakte dem direkte, og de afslører heller ikke deres oplysninger for tredjepart.

For at beskytte dine oplysninger i USA har vi indgået en databehandlingsaftale ("Data Processing Agreement") med MailChimp, der er baseret på Europa-Kommissionens standardaftaleklausuler, med henblik på at gøre det muligt at overføre dine personlige oplysninger til MailChimp. Hvis du ønsker at læse databehandlingsaftalen, kan du finde den online på følgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/ .

Du kan se MailChimps privatlivspolitik her: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

10. Vores aktiviteter på sociale netværk

For at gøre os i stand til at kommunikere med dig på sociale netværk og informere dig om vores tjenester, har vi vores egne sider på disse sociale netværk. Hvis du besøger en af vores sider på de sociale medier, er vi og udbyderen af det sociale medie fælles dataansvarlige (artikel 26 i GDPR) vedrørende de behandlinger, der udløses i den forbindelse, og som omhandler personlige oplysninger.

Vi er ikke den oprindelige udbyder af disse sider – vi benytter dem blot inden for rammerne af de muligheder, som de respektive udbydere giver os

Vi vil derfor gerne som en forholdsregel understrege, at dine oplysninger også kan behandles uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Brug af disse netværk kan derfor omfatte databeskyttelsesrisici for dig, idet det kan være svært at beskytte dine rettigheder, f.eks. din ret til information, sletning, indsigelse etc. Behandling på sociale netværk finder jævnligt sted til direkte reklameformål eller til analyse af brugeradfærd af netværksudbydere, og vi har ingen kontrol i den forbindelse. Hvis udbyderen opretter brugerprofiler, anvendes der ofte cookies, eller brugeradfærden kan tildeles direkte til din egen medlemsprofil på det pågældende sociale netværk (hvis du er logget på).

Behandlingen af de beskrevne personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(f) i GDPR på baggrund af vores legitime interesser og den pågældende udbyders legitime interesser med henblik på at kommunikere med dig på en rettidig måde eller for at informere dig om vores tjenester. Hvis du skal give samtykke til de pågældende udbydere til behandling af dine oplysninger som bruger, er retsgrundlaget for denne behandling artikel 6, stk. 1(a) i GDPR samt artikel 7 i GDPR.

Da vi ikke har adgang til disse udbyderes databaser, vil vi gerne understrege, at du er bedst stillet ved at udøve dine rettigheder (f.eks. til information, rettelse, sletning etc.) direkte hos den pågældende udbyder. Nedenfor kan du for hver af de udbydere af sociale netværk, vi benytter, finde mere information om behandlingen af dine oplysninger på sociale netværk og dine muligheder for at udøve din ret til at gøre indsigelse eller din ret til tilbagekaldelse (fravalg):

10.1 Facebook

(Fælles) dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Privatlivspolitik (datapolitik):https://www.facebook.com/about/privacy 

Afmelding og reklameindstillinger:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

https://facebook.com/about/privacy/ 

10.2 Instagram

(Fælles) dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Privatlivspolitik (datapolitik):

http://instagram.com/legal/privacy/ 

Afmelding og reklameindstillinger:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/ 

10.3 LinkedIn

(Fælles) dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Privatlivspolitik:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Afmelding og reklameindstillinger:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

10.4 YouTube

(Fælles) dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Privatlivspolitik:https://policies.google.com/privacy 

Afmelding og reklameindstillinger:

https://adssettings.google.com/authenticated 

10.5 XING

(Fælles) dataansvarlig med ansvar for databehandling i Tyskland:

XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamborg, Tyskland

Privatlivspolitik:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Anmodning om information for medlemmer af XING:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure 

11. Web analyse

11.1 Facebook Pixel (brugerdefineret målgruppe)

Denne webside benytter "Facebook Pixel" fra Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Hvis der udtrykkeligt gives samtykke, kan det bruges til at spore brugeres adfærd, efter at vedkommende har set eller klikket på en annonce på Facebook. Denne proces bruges til at analysere effektiviteten af reklamer på Facebook i forbindelse med statistik og markedsundersøgelser, og det kan være med til at optimere reklametiltag.

De indsamlede oplysninger er anonyme for os og giver ingen information om brugerens identitet. Oplysningerne gemmes og behandles dog af Facebook, hvilket betyder, at det er muligt at skabe forbindelse til den pågældende brugerprofil. Endvidere kan Facebook bruge oplysningerne til deres egne reklameformål i henhold til Facebooks datapolitik (https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Du kan give Facebook og deres partnere mulighed for at anvende annoncer på og uden for Facebook. Der kan også gemmes en cookie på din computer til dette formål. Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

Kun brugere på over 13 år kan give samtykke til brugen af Facebook Pixel. Hvis du er yngre end det, skal du spørge dine forældre eller din værge om lov.

For at deaktivere brugen af cookies på dit IT-system kan du tilpasse dine browserindstillinger, så cookies ikke længere kan gemmes på dit IT-system, eller så cookies, der allerede er blevet gemt, slettes. Dog kan deaktivering af alle cookies betyde, at du muligvis ikke længere har adgang til visse funktioner på vores webside. Du kan også deaktivere brugen af tredjepartscookies såsom Facebook på websiden Digital Advertising Alliance nedenfor: https://www.aboutads.info/choices/ 

Desuden kan du deaktivere cookies til afstandsmåling og reklameformål på følgende websider:

 1. http://optout.networkadvertising.org/ 
 2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

Bemærk, at denne indstilling også vil blive slettet, hvis du sletter dine cookies.

11.2 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det følgende kaldet "Google"), på vores webside. Som del heraf oprettes pseudonymiserede brugerprofiler, og der anvendes cookies (se afsnittet "Cookies"). Den information, der genereres af cookien om din brug af websiden, såsom din browser

 1. browsertype/-version
 2. styresystem
 3. afsender-URL (tidligere besøgt webside), vært
 4. navn på den besøgende computer (IP-adresse) og
 5. tidspunkt for serveranmodning

sendes til en Google-server i USA, hvor den gemmes. Denne information anvendes til at evaluere din brug af denne webside, til at samle rapporter om aktiviteter på websiden, og til at udføre yderligere tjenester, der er forbundet med websiden og internetbrug, til markedsundersøgelser og til at skræddersy denne websides design. Denne information kan også sendes til tredjepart, hvis det er et lovkrav, eller hvis tredjepart behandler disse oplysninger på vegne af Google. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive forbundet med andre oplysninger. IP-adresser anonymiseres, så det ikke er muligt at knytte dem til enkeltpersoner (såkaldt IP-maskering).

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vi vil dog gerne understrege, at dette kan betyde, at du ikke vil være i stand til at benytte alle denne websides funktioner.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

Du kan også forhindre, at de oplysninger, der generes af cookien om din brug af websiden (herunder din IP-adresse), sendes til og behandles af Google ved at downloade og installere den tilgængelige browsertilføjelse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ).

Som et alternativ til browsertilføjelsen, især til browsere på mobilenheder, kan du også forhindre Google Analytics i at registrere oplysninger ved at klikke på følgende link: Deaktiver Google Analytics. Dermed oprettes en fravalgscookie, der forhindrer fremtidig indsamling af dine oplysninger, når du besøger denne webside. Fravalgscookien er kun gyldig på denne browser, og kun til vores webside, og den gemmes på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der er gemt for denne browser, skal du igen oprette fravalgscookien.

Du kan finde yderligere information om databeskyttelse med hensyn til Google Analytics på Google Analytics' webside under Hjælp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da). 

11.3 Google Analytics Remarketing

Vi har integreret tjenester fra Google Remarketing på denne webside. Google Remarketing er en Google Ads-funktion, der gør det muligt for en virksomhed at vise reklamer for internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens webside. Integration af Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at oprette brugerbaserede reklamer og som følge heraf vise reklamer, der er interessante for den specifikke internetbruger.

Google Remarketing-tjenesterne drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google Remarketing er at vise reklamer, der er relevante for dig. Google Remarketing giver os mulighed for at vise reklamer, der er skræddersyet til internetbrugeres individuelle behov og interesser, via Googles annoncenetværk eller på andre websider.

Google Remarketing placerer en cookie på dit IT-system. Ved hjælp af cookies kan Google genkende besøgende på vores webside, der efterfølgende besøger websider, som også er medlemmer af Googles annoncenetværk. Hver gang du besøger en webside, der har integreret Google Remarketing-tjenester, identificerer din browser automatisk sig selv for Google. Som del af denne tekniske proces opnår Google viden om personlige oplysninger, såsom din IP-adresse eller browseradfærd, som Google blandt andet bruger til at vise reklamer, der er relevante for dig.

Cookies bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. de websider du besøger. Hver gang du besøger en webside, overføres disse personlige oplysninger, herunder din IP-adresse, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan afsløre personlige oplysninger, der er indsamlet via denne tekniske proces, for tredjepart.

Som nævnt ovenfor kan du til enhver tid forhindre, at vores webside placerer cookies, ved at tilpasse din webbrowsers indstillinger, så den permanent afviser cookies. Hvis du tilpasser din browsers indstillinger på denne måde, forhindrer du også Google i at placere en cookie på dit IT-system. Desuden kan en cookie, der allerede er placeret af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Du kan også afvise Googles interessebaserede reklamer. For at gøre dette, skal du besøge www.google.com/settings/ads med hver af de webbrowsere, du bruger, og tilpasse indstillingerne efter behov.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

Du kan finde yderligere information og Googles privatlivspolitik på https://www.google.com/policies/privacy/. 

11.4 Leadinfo:

Vi anvender leadgenereringsydelser, leveret af Leadinfo B.V., Rotterdam, Holland, som genkender besøgende virksomheder på vores hjemmeside baseret på IP-adresser og viser os relaterede offentligt tilgængelige oplysninger, såsom virksomhedsnavne eller adresser. Derudover placerer Leadinfo to førstepartscookies til at skabe gennemsigtighed, om hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside og behandler domæner fra leverede formularinput (f.eks. “Leadinfo.com”) for at korrelere IP-adresser med virksomheder og forbedre dets tjenester. For yderligere information, besøg venligst www.leadinfo.com. På denne

side: www.leadinfo.com/en/opt-out har du en opt-out mulighed. I tilfælde af opt-out registreres dine data ikke længere af Leadinfo.

12. Reklame

12.1 Google Ads (tidligere AdWords)

Vores webside benytter funktionerne i Google Ads, som vi bruger til at annoncere for denne webside i Googles søgeresultater samt på tredjeparters websider. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Til dette formål placerer Google en cookie i din enheds browser, der automatisk anvender en pseudonymiseret cookie-id og muliggør interesserebaseret annoncering på baggrund af de websider, du har besøgt.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

Der vil ikke finde yderligere behandling sted, medmindre du har givet samtykke til, at Google linker din internet- og app-browsinghistorik til din Google-konto og bruger information fra din Google-konto til at gøre de annoncer, du ser online, personlige. Hvis det er tilfældet, vil Google, hvis du er logget på Google under dit besøg på vores webside, bruge din information i kombination med Google Analytics' oplysninger til at oprette og definere målgruppelister for remarketing på tværs af enheder. Google vil midlertidigt forbinde dine personlige oplysninger med Google Analytics-data med henblik på at oprette målgrupper.

Du kan deaktivere placeringen af cookies for annoncepræferencer permanent ved at downloade og installere den browser-plug-in, der er tilgængelig via følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Alternativt kan du kontakte Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info for at få mere at vide om placering af cookies og konfiguration af dine indstillinger. Endelig kan du tilpasse dine browserindstillinger, så du informeres om brugen af cookies og kun tillader godkendelse af cookies fra gang til gang eller i særlige tilfælde. Alternativt kan du tilpasse disse indstillinger, så cookies blokeres generelt. Hvis du ikke accepterer cookies, kan vores websides funktion blive begrænset.

Du kan finde mere information og privatlivspolitikken vedrørende reklamer og Google her: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

12.2 Google Ads med konverteringssporing

Vi har integreret Google Ads på denne webside. Google Ads er en internetreklametjeneste, der giver annoncører mulighed for at køre reklamer både i Googles og Googles annoncenetværks søgemaskineresultater. Google Ads giver annoncører mulighed for at foruddefinere nøgleord, der kun viser en reklame i Googles søgemaskineresultater, hvis søgemaskinen henter et nøgleordsrelateret søgeresultat. På Google-netværket distribueres reklamer til relevante websider ved hjælp af en automatiseret algoritme og i henhold til foruddefinerede nøgleord.

Google Ads drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google Ads er at fremme vores webside ved at vise interessebaserede reklamer på tredjeparters websider og i søgemaskineresultater fra Googles søgemaskine samt ved at vise tredjepartsreklamer på vores webside.

Hvis du ankommer til vores webside via en Google-reklame, gemmer Google en såkaldt konverteringscookie i dit it-system. En konverteringscookie udløber efter 30 dage og anvendes ikke til at identificere dig. Hvis ikke konverteringscookien er udløbet, anvendes den til at spore, om visse undersider, f.eks. indkøbskurven i en netbutik, er blevet åbnet på vores webside. Konverteringscookien fortæller os og Google, om der blev genereret indtægt fra en bruger, der ankom til vores webside via en Ads-annonce, dvs. om vedkommende har gennemført eller annulleret et køb.

De oplysninger og informationer, der indsamles gennem brug af konverteringscookien, anvendes af Google til at levere statistik for besøgende på vores webside. Vi bruger efterfølgende denne statistik over besøgende til at fastslå det samlede antal brugere, der er blevet videresendt til os via Ads-reklamer med henblik på at fastslå hver enkelt Ads-reklames succes eller mangel på samme og til at optimere vores Ads-reklamer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google Ads-annoncører modtager nogen information fra Google, der kan bruges til at identificere dig.

Konverteringscookies bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. de websider du besøger. Hver gang nogen besøger vores webside, overføres disse personlige oplysninger, herunder IP-adressen for din internetforbindelse, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan afsløre personlige oplysninger, der er indsamlet via denne tekniske proces, for tredjepart.

Du kan til enhver tid forhindre, at vores webside placerer cookies, ved at tilpasse din webbrowsers indstillinger, så den permanent afviser cookies. Hvis du tilpasser din browsers indstillinger på denne måde, forhindrer du også Google i at placere en konverteringscookie i dit IT-system. Desuden kan en cookie, der allerede er placeret af Google Ads, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Du kan også afvise Googles interessebaserede reklamer. For at gøre dette, skal du besøge www.google.com/settings/ads med hver af de webbrowsere, du bruger, og tilpasse indstillingerne efter behov.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

Du kan finde yderligere information og Googles privatlivspolitik på https://www.google.com/policies/privacy/. 

13. Plugins og andre tjenester

13.1 Google Maps

Vi benytter Google Maps (API) på vores webside, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive kort med visuel grafisk information. F.eks. kan du med denne tjeneste se vores placering, så du lettere kan finde os.

Når du besøger undersider med et integreret Google Maps-kort, overføres information om din brug af vores webside (såsom din IP-adresse) til Googles servere i USA, hvor den gemmes. Dette sker uanset om Google leverer en brugerkonto, som du er logget på, eller om du overhovedet har en brugerkonto hos dem. Når du er logget på Google, forbindes din information direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker, at din profil skal forbindes med Google, skal du logge af din Google-konto. Google gemmer dine oplysninger (selv for brugere, der ikke er logget på) som brugsprofiler, der efterfølgende analyseres. Du har ret til at afvise oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Hvis du ikke accepterer fremtidig overførsel af dine oplysninger til Google som del af din brug af Google Maps, har du mulighed for helt at deaktivere webtjenesten Google Maps ved at slå applikationen JavaScript fra i din browser. Du vil efterfølgende ikke kunne bruge Google Maps og dermed kortet på denne webside.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

Googles vilkår kan findes på https://www.google.com/policies/terms/regional.html, og de supplerende vilkår for Google Maps kan findes på https://www.google.com/help/terms_maps/. 

Detaljeret information om databeskyttelse med hensyn til brug af Google Maps er tilgængelig på Googles webside ("Googles privatlivspolitik"): https://www.google.com/policies/privacy. 

13.2 Google Tag Manager

Denne webside benytter Google Tag Manager, et cookiefrit domæne, der ikke indsamler personligt identificerbar information.

Med dette værktøj kan "websidetags" (dvs. nøgleord, der er integreret i HTML-elementer), implementeres og administreres via et interface. Ved hjælp af Google Tag Manager kan vi automatisk spore hvilken knap, hvilket link eller hvilket brugerdefineret billede, du aktivt har klikket på, og derefter registrere, hvilket indhold på vores webside, der er særligt interessant for dig.

Værktøjet udløser også andre tags, der i sig selv kan indsamle oplysninger. Google Tag Manager har ikke adgang til disse oplysninger. Hvis du har deaktiveret det på domæne- eller cookieniveau, bevares det for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

13.3 YouTube (videoer)

Vi har integreret YouTube-komponenter på denne webside. YouTube er en onlinevideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at lægge videoklip op og lade andre gratis se, bedømme og kommentere på videoer. YouTube gør det muligt at udgive alle typer videoer. Der er adgang til både hele film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og brugergenererede videoer på onlineportalen.

YouTube drives af YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hver gang en besøgende åbner en individuel side på den webside, der drives af os, og hvorpå der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), vil den pågældende YouTube-komponent få browseren på dit it-system til at downloade en gengivelse af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Du kan finde yderligere information om YouTube på https://www.youtube.com/yt/about/. Som en del af denne tekniske proces modtager YouTube og Google information om den specifikke underside på vores webside, som du besøger.

Hvis den registrerede er logget på YouTube samtidig med, at vedkommende besøger vores webside, identificerer YouTube den specifikke underside på vores webside, du besøger, når en underside med en YouTube-video åbnes. Denne information indsamles via YouTube og Google og knyttes til din YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten modtager YouTube og Google information om, at du har besøgt vores webside, når du er logget på YouTube, samtidig med at du besøger vores webside, uanset om du klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis du ikke ønsker, at denne information skal overføres til YouTube og Google, kan du forhindre det ved at logge af din YouTube-konto, inden du besøger vores webside.

Disse behandlinger udføres kun, hvis der er givet udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1(a) i GDPR.

YouTubes privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, indeholder information om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger.

13.4 Microsoft Teams 

Til gennemførelsen af vores kommunikation anvender vi værktøjet "Microsoft Teams" ("MS-Teams") både i skriftlig form (chat) samt i forbindelse med telefonkonferencer, online-møder og videokonferencer. Tjenestens driftsselskab er Microsoft Ireland Operations ("Microsoft"), Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irland. Microsoft Ireland Operations, Ltd. er en del af Microsoft koncernen med hovedsæde i One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA. 

Ved anvendelsen af MS-Teams behandles følgende personoplysninger: 

 • Møder, chats, voicemails, delte filer, optagelser og transskriptioner. 
 • Data, der er delt om dig. Eksempler herpå er din e-mailadresse, dit profilbillede og dit telefonnummer. 
 • En detaljeret historik over de telefonsamtaler, som du foretager. 
 • Data vedrørende opkaldskvaliteten. 
 • Support-/feedbackdata Informationer i forbindelse med supporttickets eller feedback, der sendes til Microsoft. 
 • Diagnosticeringsdata og tjenestedata Diagnosticeringsdata i forbindelse med anvendelse af tjenesten. 
 • For at muliggøre visning af video og afspilning af lyd behandles data fra din enheds mikrofon samt af et af enhedens videokameraer under mødet. Du kan til hver en tid selv slukke kameraet eller koble lyden fra mikrofonen via "Microsoft Teams"-applikationen. 

Såfremt der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. I forbindelse med et beskæftigelsesforhold sker der en tilsvarende databehandling på grundlag af de regionalt lovbestemte forskrifter (f.eks. § 26 i den tyske BDSG (forbundslov om databeskyttelse)). Retsgrundlaget for anvendelsen af "MS Teams" i forbindelse med kontraktforhold er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. I alle øvrige tilfælde er retsgrundlaget for bearbejdningen af dine personoplysninger art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi bestræber os på at opnå en effektiv gennemførelse af online-møder. 

Når vi optager online-møder, får du meddelelse om dette inden start, og, såfremt det er påkrævet, beder vi dig om et samtykke til optagelsen. Hvis du ikke ønsker dette, kan du forlade online-mødet. 

Som cloudbaseret tjeneste behandler "MS-Teams" de nævnte data, i forbindelse med at tjenesten stilles til rådighed. I det omfang, hvor "MS-Teams" behandler personoplysninger i forbindelse med Microsofts legitime arbejdsforløb, er Microsoft uafhængig dataansvarlig for anvendelsen og er dermed ansvarlig for at overholde alle gældende love og den dataansvarliges forpligtelser. Såfremt internetsiden for MS-Teams åbnes, har Microsoft ansvaret for databehandlingen. Det er nødvendigt at åbne internetsiden for at downloade MS-Teams softwaren. 

Hvis du ikke vil eller kan downloade softwaren, kan tjenesten tilvejebringes via din browser og i denne forbindelse også via Microsofts webside. 

Denne amerikanske virksomhed er certificeret under EU-US Data Privacy Framework. Der foreligger hermed en afgørelse iht. art. 45 i GDPR, så en overførsel af personoplysninger også må ske uden yderligere garantier eller ekstra foranstaltninger. 

Du kan finde detaljerede informationer om emnet databeskyttelse hos Microsoft, i forbindelse med "MS-Teams", under: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy 

13.5 Miro - whiteboard til real-time collaboration

I forbindelse med samarbejdet indenfor projektledelse anvender vi værktøjet "Miro" til real-time collaboration. "Miro" er en tjeneste fra RealtimeBoard, Inc. dba Miro, 201 Speer Street, Suite 1100, CA 94105 San Francisco, USA. Med tjenesten kan deltagere via det virtuelle whiteboard i fællesskab samle, gemme og dele idéer med andre. 

Følgende persondata bliver behandlet:

 • Brugeroplysninger (hvis du deltager med en registreret konto): Fornavn, efternavn, e-mailadresse, adgangskode (hvis ikke der anvendes "single-sign-on"), telefonnummer (valgfrit), profilbillede (valgfrit)
 • Meeting-metadata: Tema, beskrivelse (valgfrit), IP-adresse, informationer om udstyr/hardware
 • Delt indhold: Indhold, der deles på et Miro-whiteboard, lagres. Det kan f.eks. være tekster, billeder, tegninger, audio- eller videofiler, websites eller integration af andre tjenester.
 • Aggregerede data: Miro lagrer anonymiserede data om brugernes adfærd samt geografiske login-placering eller enhedens type. Disse aggregerede data giver ikke mulighed for at identificere personen og gemmes også efter sletning af den individuelle bruger. Du har mulighed for at begrænse de personlige data, der er indsamlet og gemt af Miro, ved at deltage uden at registrere en konto eller oplyse dit eget navn.

Såfremt der er anmodet om tilsvarende samtykke, sker denne behandling udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. I forbindelse med et ansættelsesforhold sker der en tilsvarende databehandling på grundlag af de regionale lovbestemmelser (f.eks. § 26 i den tyske BDSG (forbundslov om databeskyttelse)). Retsgrundlaget for anvendelsen af "Miro" i forbindelse med kontraktforhold er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. I alle øvrige tilfælde er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger art. 6, stk. (1), litra (f), i GDPR. Vi bestræber os her på at opnå en effektiv implementeringen af online-møder.

Detaljerede oplysninger vedrørende databehandlingen via RealtimeBoard Inc. finder du på: https://miro.com/legal/privacy-policy/. Her finder du også informationer om lagringsvarigheden ved anvendelsen af applikationen "Miro".

Vi har indgået en aftale med udbyderen om ordrebehandling iht. kravene i art. 28, i GDPR. Den lever op til Kommissionens gennemførelsesaftale (EU) 2021/914 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande. Virksomheden er IKKE certificeret under EU-US Data Privacy Framework. For at vurdere risiciene har vi gennemført en TIA-vurdering (Transfer-Impact-Assessment). I EU-Kommissionens afgørelse i forbindelse med EU-U.S. Data Privacy Framework blev ændringerne af de amerikanske lovbestemmelser vedr. databeskyttelse og beskyttelse af de registrerede mod adgang fra de amerikanske myndigheders side og deres muligheder for at få dette gennemset retsstatligt, prøvet og vurderet som tilpassende (beslutning af den 10. juli 2023). I forbindelse med den aftalemæssige udformning iht. SCC (914/2021) og under hensyntagen til vurderingen fra EU-Kommissionen i afgørelsen om overførslen iht. EU-U.S. Data Privacy Framework kan adgang fra de amerikanske myndigheders side - uden mulighed for retsbeskyttelse – ikke forventes. Se desuden også tilkendegivelsen fra EDSA: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-07/edpb_informationnoteadequacydecisionus_en.pdf  

14. Kunde-/leverandørdata

A. Behandling af kunde- og leverandøroplysninger

14.1 Behandlingens type og formål:

Vi behandler personlige oplysninger fra vores kunder og leverandører samt individuelle kontaktpersoner hos vores kunder/leverandører i forbindelse med behandling af kundeordrer og indkøbsprocesser. Vi gemmer oplysningerne i vores ERP-system og anvender dem i alle processer i forbindelse med levering eller indkøb. Desuden benytter vi oplysningerne aktivt til kontakt med kunderelationer og til support til leverandører, herunder intern leverandørevaluering.

14.2 Retsgrundlag:

Med henblik på opfyldelse af aftalemæssige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR) 

Behandlingen af oplysninger finder sted i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale 

På grund af retlige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra c i GDPR) 

 • Vi er underlagt forskellige retlige forpligtelser, der medfører databehandling. Disse omfatter bl.a.:
 • Skattelovgivning samt lovpligtigt regnskab
 • Overholdelse af anmodninger og krav fra tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder
 • Gennemførelse af skattekontrol og rapporteringsforpligtelser

Desuden kan det være nødvendigt at afsløre personlige oplysninger i forbindelse med administrative/retlige foranstaltninger med henblik på indsamling af bevismateriale, retsforfølgelse eller håndhævelse af søgsmål. 

I forbindelse med afbalancering af interesser (art. 6, stk. 1 f i GDPR) 

Hvis det er nødvendigt, behandler vi dine oplysninger udover opfyldelse af aftaler med henblik på at beskytte vores eller tredjeparts legitime interesser. Følgende er eksempler på sådanne tilfælde: 

 • Behandling i CRM-systemet i forbindelse med aktiv kontakt med kunder
 • Evaluering af leverandører
 • Håndhævelse af retlige krav og forsvar i retstvister

14.3 Modtager:

Medarbejdere i forbindelse med kontakt med dig og aftalemæssigt samarbejde (inkl. gennemførelse af prækontraktuelle foranstaltninger). Dine oplysninger kan blive videregivet til serviceleverandører, der arbejder for os som behandlere, f.eks. support eller vedligeholdelse af it-applikationer eller sletning af it-applikationer og oplysninger. Alle serviceleverandører er aftalemæssigt forpligtet og navnlig forpligtet til at behandle dine oplysninger fortroligt. 

Oplysninger videregives kun til modtagere uden for vores virksomhed i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for databeskyttelse. Modtagere af personlige oplysninger kan f.eks. være:

B:

• Offentlige myndigheder og institutioner (f.eks. finansielle eller retshåndhævende myndigheder) i tilfælde af en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse

 • Leverandører af kredit og økonomiske tjenesteydelser (afvikling af transaktioner)
 • Skatterådgivere eller virksomheds- og lønbeskatning og auditører (lovmæssigt auditeringsmandat)

14.4 Opbevaringstid:

Vi behandler og gemmer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af vores aftalemæssige og retlige forpligtelser. Hvis dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af aftalemæssige eller retlige forpligtelser, slettes de regelmæssigt. 

Der er følgende undtagelser:

 • I forbindelse med opfyldelse af lovbestemte forpligtelser til opbevaring, f.eks. handelslovgivning (den tyske Handelsgesetzbuch, HGB) og skattelovgivning (den tyske Abgabenordnung, AO). De heri fastlagte perioder for opbevaring eller dokumentation er normalt seks til 10 år.
 • Bevaring af bevismateriale inden for rammerne af de retmæssige regler for begrænsning. I henhold til stk. 195 ff i den tyske privatretslov (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) kan disse begrænsningsperioder være på op til 30 år med en almindelige begrænsningsperiode på tre år.
 • Det kan om nødvendigt være længere.

Hvis databehandlingen udføres i forbindelse med vores eller en tredjeparts legitime interesse, slettes de personlige oplysninger, så snart denne interesse er ophørt med at eksistere. Førnævnte undtagelser gælder.

14.5 Overførsel til tredjelande:

Dine oplysninger vil kun blive behandlet i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

14.6 Tilbagetrækning af samtykke:

Du har til enhver tid ret til som følge af dine personlige forhold at modsætte dig behandlingen af personlige oplysninger om dig på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (behandling af oplysninger på baggrund af en afbalancering af interesser). Dette gælder også profilering baseret på denne bestemmelse, jf. artikel 4, stk. 4 i GDPR. 

Hvis du modsætter dig, behandler vi ikke længere dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise, at der er tvingende legitime behov, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen skal efterprøve, udøve eller forsvare retlige krav. 

14.7 Obligatorisk eller påkrævet levering af oplysninger:

Inden for aftaleforholdets omfang skal du levere de personlige oplysninger, der er nødvendige for ikrafttræden, gennemførelse og opsigelse af aftaleforholdene og for opfyldelsen af de tilknyttede aftalemæssige forpligtelser, eller som vi er retligt forpligtet til at indsamle. Uden disse oplysninger kan vi som udgangspunkt ikke indgå eller gennemføre aftalen med dig.

15. Databeskyttelse for ansøgninger og i forbindelse med ansøgningsprocessen

15.1 Behandlingens natur og formål:

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgeres personlige oplysninger i forbindelse med håndteringen af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er navnlig tilfældet, hvis en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til den ansvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller en formular på websiden. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte oplysninger med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

15.2 Retsgrundlag:

Til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR) i forbindelse med §26 BDSG. Oplysninger behandles i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakter.

15.3 Modtagere:

HR-ansatte i forbindelse med kontakt med dig og kontraktmæssigt samarbejde (herunder opfyldelse af prækontraktuelle foranstaltninger) samt ledere, der er involveret i beslutningstagningen. Dine oplysninger kan blive videregivet til serviceleverandører, der fungerer som vores ordrebehandlere, f.eks. support eller vedligeholdelse af EDB eller it-applikationer og sletning af oplysninger. Alle serviceleverandører er aftalemæssigt forpligtet og navnlig forpligtet til at behandle dine oplysninger fortroligt.

Oplysninger videregives til modtagere uden for vores virksomhed i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for databeskyttelse.

15.4 Opbevaringsperiode:

Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk efter seks måneder efter underretning om beslutningen om afslag, medmindre andre af den dataansvarliges legitime interesser forhindrer sletningen. Andre legitime interesser i denne kontekst omfatter f.eks. pligten til at levere beviser i retssager i henhold til den tyske lov om ligebehandling (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

15.5 Overførsel til tredjelande:

Dine oplysninger vil kun blive behandlet i EU og lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

15.6 Tilbagetrækning af samtykke:

Du har til enhver tid ret til som følge af dine personlige forhold at modsætte dig behandlingen af personlige oplysninger om dig, der gennemføres på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (behandling af oplysninger på baggrund af en afbalancering af interesser). Dette gælder også profilering baseret på denne bestemmelse jf. artikel 4, stk. 4 i GDPR.

Hvis du modsætter dig, behandler vi ikke længere dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise, at der er tvingende legitime behov, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen skal efterprøve, udøve eller forsvare retlige krav.

15.7 Obligatorisk eller påkrævet levering af oplysninger:

Som del af ansøgningsprocessen skal du levere de personlige oplysninger, der er nødvendige for ikrafttræden, gennemførelse og opsigelse af kontraktforholdet og for opfyldelsen af de tilknyttede kontraktmæssige forpligtelser, eller som vi er retligt forpligtet til at indsamle. Uden disse oplysninger vil vi generelt ikke være i stand til at vurdere dig korrekt i beslutningsprocessen i forbindelse med ansættelsen.

16. Dine rettigheder som registreret

16.1 Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode os om at bekræfte, hvorvidt dine personlige oplysninger behandles eller ej.

16.2 Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR)

Du har til enhver tid ret til gratis at få indsigt i de personlige oplysninger, der er gemt om dig, samt ret til at få adgang til en kopi af disse oplysninger fra os i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

16.3 Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)

Du har ret til at anmode om øjeblikkelig berigtigelse af forkerte personlige oplysninger om dig selv. Desuden har den registrerede under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til at anmode om fuldstændiggørelse af ufuldstændige personlige oplysninger.

16.4 Sletning (artikel 17 i GDPR)

Du har ret til at kræve, at vi straks sletter dine personlige oplysninger, såfremt en af lovgivningens årsager gælder, og yderligere behandling og opbevaring ikke er nødvendig.

16.5 Begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR)

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis et af lovkravene er opfyldt.

16.6 Dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personlige oplysninger om dig selv, som du har givet os. Du har også ret til at portere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR og behandlingen foretages automatisk, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.

Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1 i GDPR, har du ret til at få porteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og andres rettigheder eller frihedsrettigheder ikke krænkes herved.

16.7 Indsigelse (artikel 21 i GDPR)

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) (databehandling i samfundets interesse) eller f), (databehandling på baggrund af afvejning af legitime interesser) i GDPR.

Det gælder også profilering baseret på disse bestemmelser iht. artikel 4, stk. 4 i GDPR.

Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise, at der er tvingende legitime årsager til denne behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen skal efterprøve, udøve eller forsvare retlige krav.

I individuelle tilfælde behandler vi dine personlige oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at modsige dig behandlingen af personlige oplysninger med henblik på denne type reklame. Det gælder også profilering, hvis det er forbundet med denne type af direkte markedsføring. Hvis du modsætter dig behandlingen af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring, behandler vi ikke længere dine personlige oplysninger til dette formål.

Desuden har du ret til at modsætte dig vores behandling af dine personlige oplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål iht. artikel 89, stk. 1 i GDPR af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre denne behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i offentlighedens interesse.

Du kan frit udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, via automatiserede procedurer med tekniske specifikationer.

16.8 Tilbagetrækning af samtykke vedrørende databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at trække ethvert samtykke til behandlingen af personlige oplysninger tilbage med virkning for fremtiden.

16.9 Indgivelse af en klage til tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse om vores behandling af personlige oplysninger.

17. Version og ændringer af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik er aktuelt gyldig og blev senest opdateret i marts 2021.

Det kan være nødvendigt for os at ændre denne privatlivspolitik i forbindelse med videreudvikling af vores webside og de tjenester, vi tilbyder gennem vores webside, eller som følge af ændringer af retlige og lovgivningsmæssige krav. Du kan til enhver tid se og udskrive vores privatlivspolitik på websiden ved at besøge https://www.be-terna.com/de/rechtliches". 

Denne privatlivspolitik er udarbejdet ved hjælp af privatlivssoftwaren https://www.audatis-manager.de/