Dynamics Break Down Sessions  •  Korta och informativa webinarier där vi går igenom olika aspekter av Dynamics 365. Tveka inte att anmäla dig till alla dessa sessioner HÄR. 

Integritetspolicy

1. Inledning

Syftet med följande information är att till dig, ”den registrerade” tillhandahålla en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det är som regel möjligt att använda vår webbplats utan att ange personuppgifter. Men om du vill använda någon av de specialtjänster som vårt företag erbjuder via webbplatsen kan det krävas behandling av personuppgifter. Om vi måste behandla personuppgifter och rättslig grund saknas för sådan behandling, inhämtar vi som regel först samtycke.

Personuppgifter, till exempel namn, adress eller e-postadress, behandlas alltid i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och i enlighet med den nationella dataskyddslagstiftning som gäller för "BE-terna GmbH". Syftet med detta integritetsmeddelande är att informera dig om omfattningen av och syftet med insamlingen, användningen och behandlingen av personuppgifter.

Som personuppgiftsansvariga har vi genomfört flera tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så heltäckande skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via den här webbplatsen. Men oavsett vilka åtgärder som vidtas är det alltid en viss risk förenad med överföring av data via internet, vilket gör att det inte går att garantera ett heltäckande skydd. Du är därför välkommen att tillhandahålla dina personuppgifter på annat sätt, till exempel över telefon eller via vanlig post.

2. Personuppgifts-ansvarig

Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR:s definition, är:

BE-terna GmbH

Grabenweg 3a, 6020 Innsbruck, Österrike

E-post: info@be-terna.com  

För behandlingsaktiviteter som gäller kunder, jobbsökande eller leverantörer kan det vara de respektive nationella företagen som är personuppgiftsansvariga. Kontaktinformation till dessa hittar du i vår juridiska information.

3. Dataskyddsombud

Du kan ringa eller mejla dataskyddsombudet:

Michael Weinmann

Telefon: +49 173 763 29 62

E-post: michael.weinmann@dsb-office.de  

Har du frågor eller förslag gällande dataskydd kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

4. Definitioner

Detta integritetsmeddelande bygger på de begrepp som använts av unionslagstiftaren och nationella lagstiftare vid antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Vår integritetspolicy ska vara enkel att läsa och förstå, både för allmänheten, våra kunder och våra affärspartners. För att säkerställa detta vill vi börja med att förklara de begrepp som används. I detta integritetsmeddelande kommer vi bland annat använda följande begrepp:

4.1 Personuppgifter

Personuppgifter avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

4.2 Den registrerade

Den registrerade är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvariga (vårt företag).

4.3 Behandling

Behandling avser varje en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

4.4 Begränsning av behandling

Begränsning av behandling avser markering av registrerade personuppgifter i syfte att begränsa den framtida behandlingen av dem.

4.5 Profilering

Profilering avser varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

4.6 Pseudonymisering

Pseudonymisering avser behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

4.7 Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

4.8 Mottagare

Mottagare avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

4.9 Tredje part

Tredje part avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

4.10 Samtycke

Samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydigt bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

5. Rättslig grund för behandling

Artikel 6.1 a GDPR tjänar som vårt företags rättsliga grund för behandling i de fall då vi inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingssyfte.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, vilket till exempel är fallet vid behandling av personuppgifter som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller ersättningar, sker behandlingen baserat på artikel 6.1 b GDPR. Detsamma gäller behandling som krävs för att utföra åtgärder som föregår ett sådant avtal, vilket är fallet vid förfrågningar gällande våra produkter eller tjänster.

Om vårt företag omfattas av en lagstadgad skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för fullgörande av skatteförpliktelser, är artikel 6.1 c GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen. Detta skulle till exempel kunna vara fallet om någon som besöker vårt företag skulle bli skadad och hens namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan grundläggande information måste lämnas ut till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Behandlingen sker då baserat på artikel 6.1 d GDPR.

Slutligen kan behandling även ha sin rättsliga grund i artikel 6.1 f GDPR. Behandling som inte baseras på någon av ovanstående rättsliga grunder kan utföras baserat på artikel 6.1 f GDPR då behandling krävs för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. Detta under förutsättning att inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Vi har rätt att utföra sådan behandling eftersom den specifikt omnämns i europeisk lagstiftning. I detta avseende ansåg lagstiftaren att ett berättigat intresse kan antas om du är en kund till vårt företag (skäl 47 andra meningen GDPR).

6. Teknologi

6.1 SSL/TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering för att garantera säkerheten hos databehandlingen och som skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar, inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss i vår egenskap av webbplatsoperatör. Du kan se att anslutningen är krypterad genom att det står ”https://” istället för ”http://” och att en hänglåssymbol visas webbläsarens adressfält.

Vi använder den här tekniken för att skydda överföringen av dina uppgifter.

6.2 Insamling av uppgifter vid besök på webbplatsen

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt delar information med oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare skickar till vår server (i något som kallas ”serverloggfiler"). Vår webbplats samlar in ett brett spektrum av allmänna uppgifter varje gång du besöker en webbplats eller ett automatiserat system. Följande uppgifter om besökaren kan komma att samlas in:

 1. typ och version av webbläsare,
 2. aktuellt operativsystem,
 3. den hänvisande webbplatsen (nedan kallad hänvisare),
 4. de olika sidor som besöks på vår webbplats,
 5. datum och tidpunkt för besöket,
 6. besökarens IP-adress och
 7. internetleverantör.

Inga slutsatser dras om dig som person vid användning av dessa allmänna uppgifter. Denna information behövs snarare för att vi ska kunna

 1. leverera innehållet på vår webbplats på ett korrekt sätt,
 2. optimera och även marknadsföra innehållet på vår webbplats,
 3. säkerställa den fortsatta funktionen hos våra it-system och teknologin på vår webbplats liksom även för att
 4. tillhandahålla erforderlig information för brottsbekämpande myndigheter vid händelse av en cyberattack.

Vi analyserar därför dessa insamlade uppgifter statistiskt och utvärderar dem även för att öka dataskyddet och datasäkerheten inom företaget i syfte att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. Uppgifterna i serverloggfilerna förvaras åtskilt från alla personuppgifter som den registrerade har tillhandahållit.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse baseras på de ovan listade syftena för insamling av data.

6.3 Insamling av uppgifter vid besök på webbplatsen

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt delar information med oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare skickar till vår server (i något som kallas ”serverloggfiler"). Vår webbplats samlar in ett brett spektrum av allmänna uppgifter varje gång du besöker en webbplats eller ett automatiserat system. Följande uppgifter om besökaren kan komma att samlas in:

 1. vilka typer och versioner av webbläsare som används,
 2. typ och version av webbläsare,
 3. den hänvisande webbplatsen (kallad hänvisare),
 4. de olika sidor som besöks på vår webbplats,
 5. datum och tidpunkt för besöket,
 6. den förkortade IP-adressen (en anonymiserad IP-adress) för besökaren och
 7. aktuell internetleverantör.

Inga slutsatser dras om dig som person vid användning av dessa allmänna uppgifter. Denna information behövs för att vi ska kunna

 1. leverera innehållet på vår webbplats på ett korrekt sätt,
 2. optimera och även marknadsföra innehållet på vår webbplats,
 3. säkerställa den fortsatta funktionen hos våra it-system och teknologin på vår webbplats
 4. och tillhandahålla erforderlig information för brottsbekämpande myndigheter vid händelse av en cyberattack.

Vi analyserar därför dessa insamlade uppgifter statistiskt och utvärderar dem även för att öka dataskyddet och datasäkerheten inom företaget i syfte att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. De anonyma uppgifterna från serverloggfilerna förvaras åtskilt från alla personuppgifter som den registrerade har tillhandahållit.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.f GDPR. Vårt berättigade intresse baseras på de ovan listade syftena för insamling av data.

7. Cookies

7.1 Allmän information om cookies

På vår webbplats använder vi cookies, som på svenska ibland även kallas kakor eller kakfiler. Cookies är små textfiler som skapas automatiskt av webbplatsen och sparas på din enhet (laptop, surfplatta, smartphone osv.) av webbläsaren när du besöker vår webbplats.

Information insamlad från den specifika enheten sparas i cookies. Detta betyder dock inte att vi genast får kännedom om din identitet.

Användningen av cookies hjälper oss att underlätta din användning av vår webbplats. Till exempel använder vi sessionscookies, även kallade temporära eller tillfälliga cookies, för att upptäcka om du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt när du stänger webbplatsen.

Vi använder även permanenta cookies för att optimera användarvänligheten. Dessa cookies sparas som en fil på din enhet under en kortare eller längre tidsperiod. Om du återvänder till vår webbplats för att använda våra tjänster, kan vi med hjälp av våra cookies automatiskt upptäcka att du har besökt webbplatsen tidigare. På så vis kan vi komma ihåg vilka inställningar och inmatningar du gjorde tidigare, så att du slipper ange dessa igen.

Vi använder även cookies för att samla in statistik över användningen av webbplatsen, uppgifter som vi sedan analyserar i syfte att optimera våra tjänster. Dessa cookies gör att vi automatiskt kan upptäcka att du har besökt vår webbplats tidigare när du gör ditt nästa besök. Dessa cookies raderas automatiskt efter en fastställd tidsrymd.

7.2 Rättslig grund för användning av cookies

De uppgifter som behandlas av cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera korrekt är till för att garantera vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

För alla andra cookies gäller att du har samtyckt till vår användning av dessa via vår opt-in-cookiebanner i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

8. Innehållet på vår webbplats

8.1 Kontakt/kontaktformulär

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (till exempel använder vårt kontaktformulär eller mejlar oss). Om du använder ett kontaktformulär för att kontakta oss, kommer själva kontaktformuläret att visa vilka uppgifter som samlas in. Dessa uppgifter sparas och används enbart i syfte att besvara din förfrågan respektive kontaktbegäran och för tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Om syftet med din kontakt med oss är att sluta ett avtal, är den rättsliga grunden för behandlingen även artikel 6.1 b GDPR. Dina uppgifter raderas när vi har slutfört behandlingen av din förfrågan. Detta under förutsättning att man med rimlighet kan förmoda att ärendet har slutförts och att det inte föreligger några lagstadgade skyldigheter till lagring av uppgifterna som förhindrar att de raderas.

8.2 Ansökningshantering/jobbportal

Vi samlar in och behandlar personuppgifter från jobbsökande i syfte att genomföra en ansökningsprocess. Behandlingen kan även utföras elektroniskt. Detta gäller framför allt när jobbsökande skickar motsvarande ansökningsdokument till oss elektroniskt, till exempel via e-post eller ett webbformulär på webbplatsen. Om vi ingår ett anställningsavtal kommer de överförda uppgifterna att sparas i syfte att handlägga anställningsförhållandet i enlighet med gällande lagstiftning. Om vi inte ingår ett anställningsavtal med den jobbsökande, raderas ansökningsdokumenten automatiskt två (2) månader efter att avslagsbeslutet har meddelats, under förutsättning att vi inte har några andra berättigade intressen som förhindrar radering. Ett berättigat intresse i detta fall är till exempel vår bevisbörda vid en rättslig prövning i enlighet med gällande tysk lag om likabehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]).

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är artikel 88 GDPR, § 26 BDSG (den tyska grundlagen).

8.3 Facebook Connect

Du kan du registrera dig på vår webbplats och skapa ett kundkonto. Om du har en Facebook-profil kan du även registrera dig genom att använda det sociala plugin-programmet ”Facebook Connect” från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (”Facebook”), med hjälp av vad som kallas Single Sign-On-teknik. Du känner igen de sociala plugin-programmen för ”Facebook Connect” på webbplatsen genom den blå knappen med Facebook-logotypen och texten ”Register with Facebook”, ”Connect with Facebook”, ”Log in with Facebook” eller "Sign in with Facebook".

När du besöker en sida på vår webbplats med ett socialt plugin-program skapar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Plugin-programmets innehåll överförs från Facebook direkt till din webbläsare som sedan bäddar in det i webbplatsen. Tack vare det integrerade plugin-programmet får Facebook information om att din webbläsare har begärt åtkomst till motsvarande sida på vår webbplats även om du inte har någon Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Den här informationen (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en av Facebooks servrar i USA och sparas där. Denna behandling av uppgifter sker enbart när i uttryckligt samtycke har getts i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Genom att använda knappen ”Facebook Connect” på vår webbplats kan du även logga in eller registrera dig på vår webbplats genom att använda dina inloggningsuppgifter från Facebook. Beroende på dina dataskyddsinställningar på Facebook får vi enbart allmän information som är offentligt tillgänglig och sparad i din profil när du använder Facebook-knappen ”Facebook Connect”. Detta under förutsättning att du före registreringsprocessen, efter att ha fått ett meddelande om utbytet av uppgifter med Facebook, ger ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a GDPR. Den här informationen inkluderar uppgifter som användarnamn, namn, profilbild, ålder och kön.

Vi vill påpeka att ändringar av Facebooks integritetspolicy och användarvillkor även kan resultera i överföring av dina profilbilder, vänners användarnamn och vänlistor om du har markerat dessa som offentliga i dina sekretessinställningar hos Facebook. Vi sparar och behandlar de uppgifter Facebook överför för att skapa ett användarkonto med erforderliga uppgifter. Detta under förutsättning att du har godkänt det på Facebook (tilltal, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum). Omvänt, baserat på ditt samtycke, kan uppgifter (till exempel information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras till oss från din Facebook-profil.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till personuppgiftsansvarig, vars kontaktuppgifter anges i inledningen av detta integritetsmeddelande.

Se Facebooks integritetspolicyer vad gäller uppgiftsinsamlingens syfte och omfattning, den fortsatta behandlingen och användningen av dessa uppgifter av Facebook, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.facebook.com/policy.php 

Om du inte vill att Facebook ska associera några uppgifter insamlade via vår webbplats med din Facebook-profil, bör du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan även helt undvika att Facebooks plugin-program laddas med hjälp av tillägg i din webbläsare, till exempel "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/). 

9. Nyhetsbrev

9.1 Nyhetsbrev för återkommande kunder

Om du har tillhandahållit din e-postadress till oss vid köp av varor eller tjänster, förbehåller vi oss rätten att regelbundet mejla dig erbjudanden om produkter eller tjänster ur vårt sortiment liknande dem du redan har köpt. Vi behöver inte ditt specifika samtycke för sådana ändamål, i enlighet med artikel 7, § 3 UWG (lagen om illojal konkurrens). Grunden för behandlingen av uppgifter är vårt berättigade intresse av personanpassad direktmarknadsföring i linje med artikel 6.1 f GDPR. Vi skickar dig inga e-postmeddelanden om du uttryckligen invänder mot att din e-postadress används i detta syfte. Du har rätt att när som helst och med omedelbar verkan invända mot att din e-postadress används i tidigare nämnt syfte. Detta gör du genom att meddela personuppgiftsansvarig, vars kontaktuppgifter anges i inledningen av detta integritetsmeddelande. Efter att vi har mottagit din invändning slutar vi omedelbart använda din e-postadress i marknadsföringssyfte.

9.2 Reklamnyhetsbrev

Via vår webbplats kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Registreringsfönstret som du fyller i avgör vilka personuppgifter som delas med oss när du prenumererar på nyhetsbrevet.

Vi använder vårt nyhetsbrev för att regelbundet informera kunder och affärspartners om våra erbjudanden. Du kan därför endast få vårt nyhetsbrev om du

 1. har en giltig e-postadress
 2. har registrerat dig som prenumerant på nyhetsbrevet.

Av juridiska skäl, som en del av den dubbla opt-in-processen, mejlas en bekräftelse till angiven e-postadress när du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrevet. Denna mejlbekräftelse skickas för att säkerställa att du som innehavare av e-postadressen godkänner att du vill ha nyhetsbrevet.

När du registrerar din prenumeration sparar vi datum och tidpunkt för registreringen samt aktuell IP-adress för använd enhet. IP-adressen utfärdas av din internetleverantör (ISP). Dessa uppgifter måste vi samla in för att i ett senare skede kunna utreda (ett eventuellt) missbruk av din e-postadress och den rättsliga grunden är därmed vårt berättigade intresse att skydda vår säkerhet.

De personuppgifter som samlas in under registreringen används enbart för utskick av vårt nyhetsbrev. Vidare kan prenumeranter på nyhetsbrevet få information via e-post om detta krävs i registreringssyfte för att vi ska kunna administrera nyhetsbrevstjänsten. Detta skulle kunna vara aktuellt om vårt nyhetsbrev ändras eller om de tekniska förutsättningarna förändras. Personuppgifter som samlas in för vår nyhetsbrevstjänst delas inte med tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi fortsätter spara de personuppgifter du tillhandahöll vid registreringen. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan använda för att återkalla ditt samtycke. Det är även möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt via webbplatsen eller genom att kontakta oss på annat sätt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är artikel 6.1 a GDPR.

9.3 Spårning via nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller något som kallas spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format och som används för att möjliggöra registrering och analys av loggfiler. Detta gör det möjligt att statistiskt analysera om marknadsföringskampanjer online lyckas eller misslyckas. De inbäddade spårningspixlarna gör det möjligt för oss att avgöra om och när ett nyhetsbrev öppnades av dig och vilka länkar du klickade på.

Vi sparar och analyserar de insamlade personuppgifterna via spårningspixeln i nyhetsbreven för att optimera våra utskick och anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev för att passa dina intressen ännu bättre. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla relevant samtycke som tillhandahållits via den dubbla opt-in-processen. När samtycket återkallas raderar vi dessa personuppgifter. Att avsluta prenumerationen tolkas automatiskt som ett återkallande.

Den här typen av analys utförs framför allt i enlighet med artikel 6.1 f GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla personanpassad reklam, göra marknadsundersökningar och/eller designa vår webbplats i enlighet med marknadens behov.

9.4 MailChimp

Våra e-nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://www.mailchimp.com/ )De uppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev vidarebefordrar vi till dem. Detta utlämnande görs i enlighet med artikel 6.1 f GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt system för nyhetsbrev. Observera att dina data som regel överförs till en MailChimp-server i USA och sparas där.

MailChimp använder denna information för att skicka ut och statistiskt analysera vårt nyhetsbrev på uppdrag av oss. I analyssyfte innehåller de utskickade e-postmeddelandena spårningspixlar. En spårningspixel är en bildfil med en enda pixel (bildpunkt) som sparas på vår webbplats. Denna gör det möjligt för oss att se om ett e-nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar du har klickat på. Även teknisk information registreras (till exempel datum och tidpunkt för anropet, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem). Dessa uppgifter samlas enbart in i pseudonymiserad form och kopplas inte till dina andra personuppgifter. De insamlade uppgifterna kan inte användas för att identifiera dig. Dessa uppgifter används enbart för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultatet av dessa analyser kan användas för att bättre skräddarsy framtida nyhetsbrev efter mottagarnas intressen.

Om du vill invända mot analysen av data i syfte att utföra statistiska utvärderingar, måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Det samtycke du har gett kan du när som helst återkalla. Du kan även när som helst förhindra behandlingen genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan även förhindra att cookies sparas genom att göra inställningar för det i din webbläsare. Genom att inaktivera Java Script i webbläsaren eller installera en Java Script Blocker (som https://noscript.net eller https://www.ghostery.com) kan du förhindra att personuppgifter sparas och överförs. Dock kan det hända att du därigenom inte längre kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Vidare kan även MailChimp själva använda dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f GDPR baserat på deras berättigade intresse av att designa en tjänst som motsvarar marknadens behov och att optimera tjänsten i marknadsundersökningssyfte, till exempel för att fastställa från vilka länder mottagarna av nyhetsbrevet kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om nyhetsbrevsmottagarna för att kontakta dem direkt, och de lämnar inte heller ut uppgifter till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi slutit ett databehandlingsavtal (”Data Processing Agreement”) med MailChimp baserat på standardavtalsklausulerna från EU-kommissionen. Detta för att möjliggöra överföring av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad kan du hitta Data Processing Agreement online via följande länk: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/ .

Du kan se MailChimps integritetspolicy här: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

10. Vår aktivitet i sociala nätverk

För att vi ska kunna kommunicera med dig på sociala nätverk och informera dig om våra tjänster, har vi egna sidor på dessa sociala nätverk. När du besöker någon av våra sidor på de sociala nätverken, är det vi och det sociala nätverket som är gemensamt personuppgiftsansvariga (artikel 26 GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker där.

Vi är inte originalleverantör av dessa sidor utan använder dem endast eftersom den aktuella leverantören erbjuder oss denna möjlighet.

Som en försiktighetsåtgärd vill vi därför påpeka att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför EU eller EES. Därför kan användning av dessa nätverk medföra dataskyddsrisker, eftersom du kan få svårt att tillvarata dina rättigheter, till exempel rätten att få information, radera uppgifter och invända mot behandling. Behandling på sociala nätverk sker ofta direkt i reklamsyfte eller för att nätverksleverantören ska kunna analysera användarbeteenden, vilket är något som vi inte styr över. Om leverantören skapar användarprofiler används ofta cookies, eller så spåras användarbeteenden direkt via din egen medlemsprofil på respektive socialt nätverk (om du är inloggad).

Den beskrivna behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med artikel 6.1 f GDPR baserat på vårt berättigade intresse och på respektive leverantörs berättigade intresse av att kommunicera med dig på ett lämpligt sätt eller för att informera dig om våra tjänster. Om ditt samtycke krävs till respektive leverantör för behandling av dina uppgifter som användare, är den rättsliga grunden för denna behandling artikel 6.1 a GDPR jämförd med artikel 7 GDPR.

Eftersom vi inte har någon tillgång till dessa leverantörers databaser vill vi framhålla att du har bäst förutsättningar att utöva dina rättigheter (till exempel att få information, rättelse, radering och så vidare) genom att kontakta respektive leverantör direkt. Mer information om behandling av dina uppgifter på sociala nätverk och dina alternativ för utövande av rätten att invända mot behandling eller återkalla ditt samtycke (opt-out) listas nedan för varje enskild social nätverksleverantör vi använder:

10.1 Facebook

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Integritetsmeddelande (policy om personuppgifter):https://www.facebook.com/about/privacy 

Opt-out och reklaminställningar:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

https://facebook.com/about/privacy/ 

10.2 Instagram

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Integritetsmeddelande (policy om personuppgifter):

http://instagram.com/legal/privacy/ 

Opt-out och reklaminställningar:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/ 

10.3 LinkedIn

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Integritetsmeddelande:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-out och reklaminställningar:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

10.4 YouTube

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Integritetsmeddelande:https://policies.google.com/privacy 

Opt-out och reklaminställningar:

https://adssettings.google.com/authenticated 

10.5 XING

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Tyskland:

XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland

Integritetsmeddelande:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Informationsförfrågningar för XING-medlemmar:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure 

11. Webbanalys

11.1 Facebook Pixel (custom audience)

Den här webbplatsen använder ”Facebook Pixel” av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Om användaren ger sitt uttryckliga samtycke kan Facebook Pixel användas för att spåra användares beteende efter att hen har sett eller klickat på en Facebook-annons. Den här processen används i marknadsundersökningssyfte och för statistiska ändamål för att analysera effekten av Facebook-annonser. Det hjälper oss att optimera framtida reklaminitiativ.

Insamlade uppgifter är anonyma för oss och ger oss ingen information om användarens identitet. Men uppgifterna sparas och behandlas av Facebook vilket innebär att det är möjligt att koppla dem till respektive användarprofil. Vidare kan Facebook använda uppgifterna i sina egna reklamsyften i enlighet med Facebooks policy för användning av personuppgifter (https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Du kan tillåta Facebook och dess dotterbolag att använda reklam på och utanför Facebook. En cookie kan även sparas på din dator i detta syfte. Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

Samtycke till användning av Facebook Pixel kan endast ges av användare som har fyllt 13 år. Om du inte har fyllt 13 år ännu måste du be din vårdnadshavare om tillåtelse.

För att inaktivera användning av cookies på din enhet ändrar du bara inställningarna i aktuell webbläsare så att cookies inte längre sparas på enheten eller så att redan sparade cookies raderas. Observera dock att en inaktivering av cookies kan medföra att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan även inaktivera användning av cookies från tredje parter som Facebook på Digital Advertising Alliance-webbplatsen nedan: https://www.aboutads.info/choices/ 

Dessutom kan du inaktivera cookies för avståndsmätning och reklamsyfte på följande webbplatser:

 1. http://optout.networkadvertising.org/ 
 2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

Observera att denna inställning också kommer att raderas om du raderar dina cookies.

11.2 Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; nedan kallat ”Google”), på vår webbplats. Som en del av denna webbanalys skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se avsnittet om ”Cookies”) används. Den information som cookien om din användning av webbplatsen ger, bland annat om

 1. typ/version av webbläsare
 2. operativsystem
 3. hänvisande webbplats (webbplatsen du besökte innan),
 4. värdnamnet på den besökande enheten (IP-adress) och
 5. tidpunkten för serveranrop

överförs till en av Googles servrar i USA och sparas där. Den här informationen används för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om din webbplatsaktivitet. Den används även för andra tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning i syfte att göra marknadsundersökningar och för att behovsanpassa webbplatsens utformning. Informationen kan även komma att överföras till tredje part om detta krävs enligt gällande lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Din IP-adress kommer under inga omständigheter kopplas till några andra uppgifter. IP-adresser är anonymiserade vilket gör att de inte kan härledas till enskilda individer (så kallad IP-maskering).

Du kan motsätta dig användning av cookies genom att göra erforderliga inställningar i din webbläsare. Dock kan detta medföra att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

Du kan även hindra att den information som cookien genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera tillgängligt webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ).

Som ett alternativ till webbläsartillägg, framför allt för webbläsare på mobila enheter, kan du även förhindra att Google Analytics registrerar data genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. Då sparas en opt-out-cookie som förhindrar framtida insamling av dina data vid besök på den här webbplatsen. Opt-out-cookien gäller endast denna webbläsare samt endast för vår webbplats och sparas på din enhet. Om du raderar cookies som sparats för denna webbläsare måste du återställa opt-out-cookien.

Ytterligare information om dataskydd med avseende på Google Analytics finns på Google Analytics webbplats, i hjälpavsnittet (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 

11.3 Google Analytics Remarketing

Vi har integrerat tjänster från Google Remarketing på vår webbplats. Google Remarketing är en Google Ads-funktion som gör det möjligt för ett företag att visa marknadsföring för internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integrering av Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att skapa användarbaserad marknadsföring och därmed visa reklam som är intressant för den specifika internetanvändaren.

Google Remarketing-tjänsterna erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med Google Remarketing är att visa dig reklam som är relevant för dina intressen. Google Remarketing gör det möjligt för oss att via Googles reklamnätverk eller på andra webbplatser visa reklam som är skräddarsydd efter de individuella behoven och intressena hos internetanvändare.

Vid Google Remarketing sparas en cookie på användarens enhet. På så vis kan Google identifiera besökare på vår webbplats när de senare besöker andra webbplatser som också är medlemmar i Googles reklamnätverk. Varje gång du besöker en webbplats med integrerade Google Remarketing-tjänster identifierar sig din webbläsare automatiskt för Google. Som en del av denna tekniska process får Google ta del av personuppgifter såsom din IP-adress eller ditt surfbeteende. Detta använder Google bland annat för att visa reklam som är relevant för dina intressen.

Cookies används för att spara information om dig, till exempel vilka webbplatser du besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs denna information, inklusive din IP-adress, till Googles servrar i USA och sparas där. De personuppgifter som har samlats in via den här tekniska processen kan Google komma att lämna ut till tredje part.

Som framgår av ovanstående kan du när som helst förhindra att vår webbplats sparar cookies på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare för att permanent blockera cookies. Om du ändrar webbläsarens inställningar på detta vis stoppar du även Google från att spara cookies på din enhet. Du kan även alltid ta bort en cookie som Google Analytics redan har sparat på din enhet, antingen via webbläsaren eller något annat program.

Du har även möjlighet att invända mot Googles intressebaserade reklam. För att göra det måste du besöka www.google.com/settings/ads från alla webbläsare du använder och ändra inställningarna på erforderligt sätt.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

Mer information och Googles integritetspolicy hittar du på https://www.google.com/policies/privacy/. 

12. Annonsering

12.1 Google Ads (tidigare AdWords)

På vår webbplats använder vi Google Ads funktioner för att marknadsföra webbplatsen både i Googles sökresultat och på webbplatser tillhörande tredje part. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). För detta ändamål sparar Google en cookie i webbläsaren på din enhet som automatiskt använder ett pseudonymiserat cookie-ID. Den förenklar intressebaserad marknadsföring baserat på de webbplatser du har besökt.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

Ingen ytterligare behandling sker såvida du inte har samtyckt till att Google länkar din internet- och appsurfhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att personanpassa reklam som visas för dig online. Om du är inloggad på Google under ditt besök på vår webbplats, kommer Google att använda din information tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för marknadsföring mellan olika enheter. Google länkar tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Du kan se till att permanent inaktivera möjligheten att spara cookies för reklampreferenser på din enhet genom att ladda ner och installera ett plugin-program till din webbläsare via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på när cookies sparas och konfigurera dina inställningar. Avslutningsvis kan du ändra inställningarna i din webbläsare på ett sådant sätt att du alltid informeras och tillfrågas om du tillåter att en separat cookie sparas, och kan avgöra detta från fall till fall. Alternativt kan du ändra inställningarna så att alla cookies blockeras. Om du inte godkänner cookies kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Mer information och integritetspolicyn beträffande marknadsföring och Google hittar du här: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

12.2 Google Ads med konverteringsspårning

Vi har integrerat Google Ads på den här webbplatsen. Google Ads är en tjänst för marknadsföring på internet som gör det möjligt för annonsörer att visa annonser i sökresultaten både för Google och för Googles reklamnätverk. Google Ads gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera sökord som gör att en reklamannons endast visas i Googles sökmotorresultat när användaren söker på de orden. I Googles nätverk distribueras reklamannonser till relevanta webbplatser med hjälp av en automatiserad algoritm och i enlighet med fördefinierade sökord.

Tjänsten Google Ads erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med Google Ads är att marknadsföra vår webbplats genom visning av intressebaserad reklam på tredje parts webbplatser samt i sökresultatet i Googles sökmotor och genom visning av tredje parts reklamannonser på vår webbplats.

Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparar Google en konverteringscookie på din enhet. En konverterscookie går ut efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig. Så länge inte cookien har gått ut kan den användas för att spåra huruvida vissa underliggande sidor, som varukorgen i en nätbutik, besöktes på den aktuella webbplatsen. Konverteringscookien informerar oss och Google om några intäkter genererades av en användare som kom till vår webbplats via en Ads-annons, dvs. om de slutförde ett köp eller inte.

Den information som samlas in genom användning av konverteringscookien används av Google för att tillhandahålla besöksstatistik för vår webbplats. Vi använder sedan denna besöksstatistik för att fastställa totalt antal användare som har hänvisats till oss via Ads-annonser i syfte att avgöra hur framgångsrik varje enskild Ads-annons är och för att optimera våra Ads-annonser framöver. Varken vårt företag eller någon annan Google Ads-annonsör får någon information från Google som kan identifiera dig.

Konverteringscookies används för att spara information om dig, till exempel vilka webbplatser du besöker. Varje gång någon besöker vår webbplats skickas denna information, inklusive IP-adressen för den aktuella internetanslutningen, till Google i USA och sparas där. De personuppgifter som har samlats in via den här tekniska processen kan Google komma att lämna ut till tredje part.

Du kan när som helst förhindra att vår webbplats sparar cookies på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare för att permanent blockera cookies. En sådan ändring av webbläsarens inställningar förhindrar även Google från att spara en konverteringscookie på din enhet. Du kan även alltid ta bort cookies som Google Ads har sparat på din enhet, antingen via webbläsaren eller något annat program.

Du har även möjlighet att invända mot Googles intressebaserade reklam. För att göra det måste du besöka www.google.com/settings/ads från alla webbläsare du använder och ändra inställningarna på erforderligt sätt.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

Mer information och Googles integritetspolicy hittar du på https://www.google.com/policies/privacy/. 

13. Plugin-program och andra tjänster

13.1 Google Maps

Vi använder Google Maps (API) på vår webbplats, en tjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva kartor med geografisk information. Genom att använda denna tjänst kan du till exempel se var vi finns, vilket gör det enklare för dig att ta dig till oss.

När du besöker en sida med en integrerad Google Maps-karta, överförs information om din användning av vår webbplats (bland annat din IP-adress) till Googles servrar i USA och sparas där. Detta sker oavsett om du har ett användarkonto hos Google och är inloggad på det eller om du inte alls har något användarkonto hos Google. När du är inloggad på Google kopplas din information direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska vara associerad med Google måste du logga ut från ditt Google-konto. Google sparar din information (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och analyserar den. Du har rätt att invända mot att Google skapar dessa användningsprofiler. Kontakta Google för att utöva denna rätt.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina uppgifter till Google som en del av din användning av Google Maps, kan du välja att helt inaktivera Google Maps-webbtjänsten genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare. Därefter kan du inte använda Google Maps eller kartan som visas på den här webbplatsen.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

Googles användarvillkor finns på https://www.google.com/policies/terms/regional.html, och tjänsten Google Maps användarvillkor finns på https://www.google.com/help/terms_maps/. 

Detaljerad information om dataskydd med avseende på användningen av Google Maps finns på Googles webbplats (”Googles integritetspolicy”): https://www.google.com/policies/privacy. 

13.2 Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager, en cookiefri domän som inte samlar in personligt identifierbar information.

Med detta verktyg kan ”webbplatstaggar” (dvs. sökord som är integrerade i HTML-element) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller anpassad bild du har klickat aktivt på och sedan registrera vilket innehåll på vår webbplats som du är extra intresserad av.

Verktyget utlöser även andra taggar som också kan samla in information. Google Tag Manager får inte åtkomst till denna information Om du utför en inaktivering på domän- eller cookienivå, gäller den alla spårningstaggar implementerade med Google Tag Manager.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

13.3 YouTube (videor)

Vi har integrerat YouTube-komponenter på den här webbplatsen. YouTube är en portal för visning av videor online som gör det möjligt för videoutgivare att gratis lägga upp videoklipp som andra kan se, betygsätta och kommentera. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor. I portalen kan du hitta både långfilmer och tv-program liksom även musikvideor, trailers och användargenererade videor.

YouTube drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Varje gång en besökare på vår webbplats öppnar en separat sida där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, får den aktuella YouTube-komponenten webbläsaren på din enhet att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube hittar du på https://www.youtube.com/yt/about/. Som en del av den här tekniska processen får YouTube och Google information om vilken konkret sida på vår webbplats du har besökt.

Om den registrerade är inloggad på YouTube vid sitt besök på vår webbplats och öppnar en sida på vår webbplats med en YouTube-video, identifierar YouTube den konkreta sidan på vår webbplats. Den här information samlas in via YouTube och Google och kopplas till ditt YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten mottar YouTube och Google alltid information om att du har besökt vår webbplats när du är inloggad på YouTube vid ditt besök på vår webbplats, oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker vår webbplats.

Denna behandling sker enbart om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

YouTubes integritetspolicy, som finns på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, innehåller information om YouTubes och Googles insamling, behandling och användning av personuppgifter.

13.4 Microsoft Teams 

För vår kommunikation använder vi verktyget ”Microsoft Teams” (”MS-Teams”) både i skriftlig form (chatt) och i form av telefonkonferenser, onlinemöten och videokonferenser. Leverantör av tjänsten är Microsoft Ireland Operations (”Microsoft”), Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irland. Microsoft Ireland Operations, Ltd. är en del av Microsoft-koncernen, med säte i One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA. 

Vid användning av MS-Teams behandlas följande personuppgifter: 

 • Möten, chattar, röstmeddelanden, delade filer, inspelningar och transkriberingar. 
 • Uppgifter som delas om dig. Exempel på detta är din e-postadress, din profilbild och ditt telefonnummer. 
 • En detaljerad historik av de telefonsamtal som du har
 • Uppgifter om samtalskvaliteten. 
 • Support-/feedbackdata. 
 • Information i samband med felsökning eller feedback som skickas till Microsoft. 
 • Diagnos- och tjänstedata 
 • Diagnosdata i samband med användning av tjänsten. 

För att kunna visa video och återge ljud behandlas data från enhetens mikrofon samt från enhetens videokamera under den tid som mötet pågår. Du kan när som helst själv stänga av eller tysta kameran eller mikrofonen via ”Microsoft Teams”-apparna. 

Såvida ett godkännande har inhämtats för detta sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6.1a i GDPR. Inom ramen för ett anställningsförhållande sker behandlingen av uppgifterna grundat på landsspecifika bestämmelser (t.ex. § 26 i tyska dataskyddslagen BDSG). Rättslig grund för användning av ”MS Teams” inom ramen för avtalsförhållanden är art. 6.1b i GDPR. I alla övriga fall är rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter art. 6.1f i GDPR. I detta avseende har vi ett intresse av att genomföra onlinemöten på ett effektivt sätt. 

När vi spelar in onlinemöten informerar vi dig om detta från början, och ber i de fall som krävs, om ditt godkännande för inspelningen. Om du inte önskar detta kan du lämna onlinemötet. 

Som molnbaserad tjänst behandlar “MS-Teams” ovan nämnda uppgifter för att tillhandahålla tjänsten. I den omfattning som ”MS-Teams” behandlar personuppgifter i samband med Microsofts legitima affärsverksamhet är Microsoft oberoende personuppgiftsansvarig för denna användning och som sådan ansvarig för att gällande lagar och den personuppgiftsansvariges skyldigheter följs. I de fall du öppnar webbplatsen för MS-Teams är Microsoft ansvariga för behandlingen av personuppgifter. Webbplatsen måste öppnas för att kunna ladda ner programvaran för MS-Teams. 

Om du inte vill eller kan ladda ner programvaran kan tjänsten användas via webbläsaren och därmed även via Microsofts webbplats. 

Detta USA-baserade företag är certifierat enligt ramverket ”EU-US Data Privacy Framework"”. Ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt art. 45 i GDPR föreligger därmed, så att en överföring av personuppgifter får ske även utan ytterligare garantier eller åtgärder. 

Detaljerad information om skydd av personuppgifter hos Microsoft, i samband med ”MS-Teams” finns på: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy. 

13.5 Miro – Whiteboard för samarbete i realtid

Inom projektledning använder vi applikationen "Miro" som ett verktyg för samarbete i realtid.

”Miro” är en tjänst som tillhandahålls av RealtimeBoard, Inc. dba Miro, 201 Speer Street, Suite 1100, CA 94105 San Francisco, USA. På den virtuella whiteboarden kan deltagare tillsammans ta fram, vidareutveckla och dela idéer med andra. 

Följande personuppgifter behandlas:

 • Användaruppgifter (om man deltar med en registrerad inloggning): Förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord (om ”Single-Sign-On” inte används), telefon (valfritt), profilbild (valfritt)
 • Metadata för mötet: Ämne, beskrivning (valfritt), IP-adress, information om enhet/maskinvara
 • Delat innehåll: Innehåll som delas på en Miro-whiteboard lagras. Det kan röra sig om exempelvis text, bilder, ritningar, ljud- eller videofiler, webbplatser eller länkar till andra tjänster.
 • Aggregerade data: Miro lagrar anonymiserade data om användarbeteende, till exempel den geografiska platsen för uppringningen eller typen av slutenhet. Dessa aggregerade data möjliggör ingen identifiering av personer och lagras också när den enskilda användaren har raderats. Du kan begränsa de personuppgifter som samlas in och lagras av Miro genom att delta utan att registrera ett konto eller använda ditt eget namn.

Såvida ett godkännande har inhämtats för detta sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6.1a i GDPR. Inom ramen för ett anställningsförhållande sker behandlingen av uppgifterna grundat på landsspecifika bestämmelser (t.ex. § 26 i tyska dataskyddslagen BDSG). Rättslig grund för användning av ”Miro” inom ramen för avtalsförhållanden är art. 6.1b i GDPR. I alla övriga fall är rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter art. 6.1f i GDPR. I detta avseende har vi ett intresse av att genomföra onlinemöten på ett effektivt sätt.

Detaljerad information om databehandling av RealtimeBoard In. finns här: https://miro.com/legal/privacy-policy/. Detta innefattar också information om lagringsperiod vid användning av applikationen ”Miro”.

Vi har slutit ett avtal om orderbehandling med leverantören i enlighet med kraven i artikel 28 i GDPR. Detta överensstämmer med EU-kommissionens beslut 914/2021 (standardavtalsklausuler) om överföring av uppgifter till tredjeländer. Företaget är INTE certifierat enligt ramverket ”EU-US Data Privacy Framework”. För att bedöma riskerna har vi genomfört en transfer-impact-assessment (TIA). I EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i EU-US Data Privacy Framework har ändringarna av reglerna gällande dataskydd och skydd av registrerades data mot tillgång av amerikanska myndigheter och deras möjligheter att få detta rättsstatligt kontrollerat granskats och bedömts som adekvata (beslut av den 10 juli 2023). I samband med avtalsutformningen enligt SCC (914/2021) och med beaktande av EU-kommissionens bedömning i beslutet om adekvat skyddsnivå för överföring enligt EU-US Data Privacy Framework ska åtkomst för amerikanska myndigheter inte tas för given – utan möjligheter till rättsligt skydd. Se även yttrandet från EDPS: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-07/edpb_informationnoteadequacydecisionus_en.pdf  

14. Kund-/leverantörsuppgifter

A. Behandling av kunders och leverantörers uppgifter

14.1 Typ av och syfte med behandlingen:

För behandling av kunders beställningar och i samband med upphandlingsprocesser behandlar vi personuppgifter från våra kunder och leverantörer liksom även för enskilda kontaktpersoner hos dessa Vi sparar uppgifter i vårt affärssystem och använder dessa i alla processer för att fullgöra vårt uppdrag eller genomföra upphandlingen. Uppgifterna används dessutom även för aktiv kontakt i kundrelationer och för leverantörssupport, inklusive för intern leverantörsutvärdering.

14.2 Rättslig grund:

I syfte att uppfylla avtalsenliga skyldigheter (artikel 6.1 b GDPR) 

Behandling sker för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga skyldigheter 

Behandling sker på grund av lagstadgade skyldigheter (artikel 6.1 c GDPR) 

 • Vi omfattas av olika lagstadgade skyldigheter som innebär att vi måste behandla personuppgifter. Dessa gäller bland annat:
 • Skattelagstiftning liksom även lagstadgade krav på redovisning
 • På begäran av och i enlighet med krav från tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter
 • Uppfyllande av skattemässiga kontroll- och rapporteringskrav

Vidare kan vi tvingas lämna ut personuppgifter i samband med administrativa/rättsliga åtgärder i syfte att möjliggöra bevisinsamling, lagföring eller genomdrivande av civilrättsliga anspråk. 

I samband med en intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR) 

I syfte att skydda våra egna eller tredje parts berättigade intressen kan vi behandla dina uppgifter utöver vad som krävs för att uppfylla avtalet. Exempel på när detta kan vara aktuellt är: 

 • Behandling i CRM-system för aktiv kundkontakt
 • Utvärdering av leverantörer
 • För att göra gällande rättsanspråk och för försvar i juridiska tvister

14.3 Mottagare:

Medarbetare för kontakt med dig och för avtalsenligt samarbete (inklusive fullgörande av åtgärder som föregår ett avtal). Dina uppgifter kan vidarebefordras till tjänsteleverantörer som arbetar för oss som personuppgiftsbiträden, till exempel för att tillhandahålla support eller underhåll av it-system och för förstörelse av data. Alla tjänsteleverantörer är avtalsenligt förpliktigade och, framför allt, skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt. 

Uppgifter vidarebefordras till mottagare utanför vårt företag endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mottagare av personuppgifter kan till exempel vara följande

B:

 • Offentliga myndigheter och institutioner (t.ex. finanstillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter) i händelse av en lagstadgad skyldighet 
 • Leverantörer av kredittjänster och finansiella tjänster (avveckling av transaktioner)
 • Skattekonsulter och olika revisorer (lagstadgat revisionsuppdrag)

14.4 Lagringstid:

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. När uppgifterna inte längre krävs för uppfyllandet av avtalsenliga eller juridiska skyldigheter, raderas de regelbundet. 

Det finns dock undantag:

 • i den utsträckning det föreligger lagstadgade skyldigheter om lagring av uppgifterna som måste efterlevas, till exempel enligt gällande konsument- eller skattelagstiftning. De lagrings- eller dokumentationsperioder som anges där är som regel mellan sex och tio år;
 • Krav på att bevis måste bevaras under lagstadgade preskriptionstider. I enlighet med avsnitt 195 ff i tysk civillag (BGB), kan dessa preskriptionsperioder uppgå till 30 år, med en normal preskriptionsperiod på tre år.
 • Vid behov längre.

När behandlingen av personuppgifter utförs baserat på det berättigade intresset hos oss eller tredje part, raderas personuppgifterna så snart detta berättigade intresse inte längre föreligger. Ovannämnda undantag gäller.

14.5 Överföring till tredje land:

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU och EES.

14.6 Återkallande av samtycke:

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 f GDPR (behandling av personuppgifter baserat på en intresseavvägning). Detta gäller även profilering som har sin grund i denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR. 

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på avgörande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen görs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

14.7 Tillhandahållande av uppgifter är obligatoriskt eller ett krav

Inom ramarna för den avtalsenliga relationen måste du tillhandahålla erforderliga personuppgifter för att den avtalsenliga relationen ska kunna påbörjas, utföras och avslutas, liksom även för fullgörandet av därmed förknippade avtalsenliga skyldigheter eller uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kan vi som regel inte ingå eller fullgöra ett avtal med dig.

15. Dataskydd för ansökningar och i ansökningsprocessen

15.1 Typ av och syfte med behandlingen:

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar den jobbsökandes personuppgifter i syfte att hantera ansökningsprocessen. Behandlingen kan även utföras elektroniskt. Detta är framför allt fallet om en jobbsökande skickar in relevanta ansökningsdokument till den personuppgiftsansvarige elektroniskt, till exempel via e-post eller ett webbformulär på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal kommer de överförda uppgifterna att sparas i syfte att handlägga anställningsförhållandet i enlighet med gällande lagstiftning.

15.2 Rättslig grund:

För fullgörandet av avtalsenliga skyldigheter (artikel 6.1 b GDPR) jämförd med §26 BDSG (tysk grundlag). Uppgifterna behandlas för att förbereda ett anställningsavtal.

15.3 Mottagare:

HR-medarbetare för att hålla kontakt med dig och för avtalsenligt samarbete (inklusive fullgörandet av åtgärder som föregår ett avtal) liksom även chefer som är delaktiga i den beslutsfattande processen. Dina uppgifter kan komma att vidarebefordras till tjänsteleverantörer som arbetar för oss, såsom personuppgiftsbiträden, till exempel för att tillhandahålla support eller underhåll av it-system och för förstörelse av data. Alla tjänsteleverantörer är avtalsenligt förpliktigade och, framför allt, skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt.

Uppgifter kommer endast att vidarebefordras till mottagare utanför vårt företag i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

15.4 Lagringstid:

Om den personuppgiftsansvarige inte ingår ett anställningsavtal med den sökande, raderas ansökningsdokumenten sex månader efter att avslagsbeslutet har meddelats, under förutsättning att den personuppgiftsansvarige inte har några andra berättigade intressen som förhindrar radering. Andra berättigade intressen i detta avseende är till exempel bevisbördan vid en rättslig prövning i enlighet med gällande tysk lag om likabehandling (AGG).

15.5 Överföring till tredje land:

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU och länder inom EES.

15.6 Återkallande av samtycke:

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som utförs baserat på artikel 6.1 GDPR (behandling av personuppgifter på grundval av en intresseavvägning). Detta gäller även profilering som har sin grund i denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på avgörande och berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen görs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

15.7 Tillhandahållande av uppgifter obligatoriskt eller ett krav:

Som en del av ansökningsprocessen måste du tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna påbörja, genomföra och avsluta den avtalsenliga relationen och för fullgörandet av de därmed förknippade avtalsenliga skyldigheterna, eller uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att samla in. Utan dessa personuppgifter kan vi som regel inte kvalificera dig som en lämplig kandidat under beslutsprocessen vid tillsättningen av tjänsten.

16. Dina rättigheter som den registrerade

16.1 Rätt till bekräftelse

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig kommer att behandlas.

16.2 Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR)

Du har rätt att när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter som vi har sparade om dig. Du har även rätt att få en kopia av dessa uppgifter från oss, i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

16.3 Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR)

Du har rätt att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig. Vidare har den registrerade rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, med beaktande av syftena med behandlingen.

16.4 Rätt till radering (artikel 17 GDPR)

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar personuppgifterna om dig i händelse av att något av de skäl som lagen förutser är tillämpligt och om en behandling eller fortsatt lagring inte krävs.

16.5 Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR)

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av de rättsliga kraven uppfylls.

16.6 Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)

Du har rätt att få ut de personuppgifter rörande dig som du har tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi, som ursprungligen fick personuppgifterna, hindrar detta, under förutsättning att behandlingen bygger på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR alternativt artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b GDPR och behandlingen sker automatiserat. Den rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.

Vidare har du, vid utövandet av din rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 GDPR, rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, under förutsättning att detta är tekniskt möjligt och inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

16.7 Rätt att göra invändningar (artikel 21 GDPR)

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om dig av skäl som gäller din speciella situation då behandlingen sker, baserat på artikel 6.1 e (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse) eller 6.1 f (behandling baseras på intresseavvägning mellan berättigade intressen) GDPR.

Detta gäller även profilering baserat på bestämmelserna i artikel 4.4 GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på avgörande och berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen görs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. Du har när som helt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. Detta gäller även profilering där en koppling föreligger till denna typ av direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av uppgifter i direkt marknadsföringssyfte slutar vi att behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Du har dessutom rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål i enlighet med artikel 89.1 GDPR, av skäl som berör din specifika situation, såvida inte sådan behandling är nödvändig för utförande av en uppgift av allmänt intresse

Det står dig fritt att, oaktat direktiv 2002/58/EG, utöva din rätt att invända mot användningen av informationssamhällets tjänster med hjälp av automatiska förfaranden med tekniska specifikationer.

16.8 Återkallande av samtycke gällande dataskydd

Du har rätt att, med framtida effekt, när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

16.9 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att till tillsynsmyndighet ansvarig för dataskydd klaga på vår behandling av dina personuppgifter.

17. Version och ändringar av integritetsmeddelandet

Detta integritetsmeddelande gäller för närvarande och uppdaterades senast i mars 2021.

Vi kan behöva göra ändringar i detta integritetsmeddelande vid den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder via vår webbplats eller på grund av förändringar i gällande lagar och bestämmelser. Du kan när som helst se och skriva ut vårt aktuella integritetsmeddelande genom att besöka "https://www.be-terna.com/de/rechtliches". 

Detta integritetsmeddelande har utarbetats med hjälp av integritetsprogrammet: https://www.audatis-manager.de/