Komende webinar  •  BC Express: De snelle weg naar bedrijfssoftware met kosteneffectieve implementatie INSCHRIJVEN VOOR WEBINAR 

Privacybeleid

1. Inleiding

In de informatie hieronder vindt u (de ‘betrokkene’) een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en wat uw rechten zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt onze website gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. Wilt u echter gebruikmaken van speciale diensten die door ons bedrijf via onze website worden aangeboden, dan kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien het noodzakelijk is persoonsgegevens te verwerken en er geen rechtsgrondslag voor die verwerking is, vragen wij in het algemeen uw toestemming.

Persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op ‘BE-terna GmbH’. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via internet veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u vrij om uw persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch of per post.

2. Verwerkingsverant-woordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de AVG, is:

BE-terna GmbH

Grabenweg 3a, 6020 Innsbruck, Oostenrijk

E-mail: info@be-terna.com 

Verwerkingsactiviteiten voor klanten, aanvragers of leveranciers kunnen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve nationale bedrijven vallen. U vindt de contactgegevens in onze bedrijfsgegevens

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Michael Weinmann

Telefoon: +49 173 763 29 62

E-mail: michael.weinmann@dsb-office.de

U kunt te allen tijde rechtstreeks met contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Definities

Deze privacyverklaring is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wet- en regelgever is gebruikt bij de aanneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en begrijpen zijn, zowel voor het grote publiek als voor onze klanten en onze zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen. 

In deze privacyverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

4.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4.2 Betrokkene

Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf).

4.3 Verwerking

Verwerking verwijst naar een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

4.4 Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4.5 Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4.6 Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de gegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

4.7 Gegevensverwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

4.8 Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

4.9 Derden

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

4.10 Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

5. Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG dient als de rechtsgrondslag van ons bedrijf voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel vragen.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals in geval van vragen over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als iemand die ons bedrijf bezoekt, gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend zou moeten worden gemaakt. De verwerking zou dan plaatsvinden op basis van artikel 6, lid 1, punt d) van de AVG.

Tot slot kunnen verwerkingen plaatsvinden op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Verwerkingen die niet op een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen zijn gebaseerd, kunnen op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG worden uitgevoerd als de verwerking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of die van een derde te beschermen, op voorwaarde dat de belangen en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Het is ons toegestaan om dergelijke verwerkingen uit te voeren, met name omdat ze specifiek zijn genoemd in de Europese wetgeving. In dit verband was de wetgever van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als u klant van ons bedrijf bent (overweging 47, zin 2 van de AVG).

6. Technologie

6.1 SSL-/TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en de doorgifte van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, inloggegevens of contactverzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresbalk van uw browser (‘https://’ in plaats van ‘http://’) en het vergrendelingssymbool in de browserbalk.

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

6.2 Gegevensverzameling op de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie versterkt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (in zogeheten ‘serverlogbestanden’). Wanneer u een website of een geautomatiseerd systeem bezoekt, verzamelt onze website algemene gegevens. Deze algemene gegevens worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 1. Het browsertype en de browserversie
 2. Het besturingssysteem van het toegangssysteem
 3. De website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (verwijzende URL)
 4. De pagina's die op onze website worden bezocht
 5. De datum en tijd van toegang tot de website
 6. Een internetprotocoladres (IP-adres)
 7. De internetprovider van het toegangssysteem

Uit deze algemene gegevens kunnen geen conclusies over u worden getrokken. Deze informatie is nodig om

 1. de inhoud van onze website correct weer te geven.
 2. de inhoud van de website te optimaliseren en er reclame voor te maken.
 3. de continue werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen.
 4. de informatie te verstrekken die de wetshandhavingsautoriteiten nodig hebben om vervolging in te stellen in het geval van een cyberaanval.

Deze verzamelde gegevens worden daarom statistisch geanalyseerd en verder door ons geanalyseerd met als doel de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. De gegevens uit de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

6.3 Gegevensverzameling op de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie versterkt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (in zogeheten ‘serverlogbestanden’). Wanneer u een website of een geautomatiseerd systeem bezoekt, verzamelt onze website algemene gegevens. Deze algemene gegevens worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 1. De gebruikte typen en versies
 2. Het besturingssysteem van het toegangssysteem
 3. De website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (verwijzende URL)
 4. De pagina's die op onze website worden bezocht
 5. De datum en tijd van toegang tot de website
 6. Een verkort internetprotocoladres (geanonimiseerd IP-adres)
 7. De internetprovider van het toegangssysteem

Uit deze algemene gegevens kunnen geen conclusies over u worden getrokken. Deze informatie is nodig

 1. om de inhoud van onze website correct weer te geven.
 2. om de inhoud van de website te optimaliseren en er reclame voor te maken.
 3. om de continue werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen.
 4. om de informatie te verstrekken die de wetshandhavingsautoriteiten nodig hebben om vervolging in te stellen in het geval van een cyberaanval.

Deze verzamelde gegevens worden daarom statistisch geanalyseerd en verder door ons geanalyseerd met als doel de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. De geanonimiseerde gegevens uit de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

7. Cookies

7.1 Algemene informatie over cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden gemaakt en op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone enzovoort) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

In de cookies wordt informatie opgeslagen die door het specifieke apparaat wordt gegenereerd. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis hebben van uw identiteit.

Het gebruik van cookies helpt ons om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies om te detecteren of u al afzonderlijke pagina’s op onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch gewist wanneer u onze website verlaat.

We gebruiken ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Deze cookies worden voor bepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen. Als u terugkeert naar onze website om onze diensten te gebruiken, stellen cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat u onze website eerder hebt bezocht en de door u ingevoerde gegevens en instellingen te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Wij gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te analyseren met het oog op het optimaliseren van onze diensten. Deze cookies stellen ons in staat automatisch te herkennen dat u onze website al bezocht hebt als u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na bepaalde tijd automatisch gewist.

7.2 Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies

De gegevens die met cookies worden verwerkt, wat nodig is voor de goede werking van de website, zijn bedoeld om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

Voor alle andere cookies hebt u hiervoor in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG uw toestemming gegeven via onze cookiebanner.

8. Inhoud van onze website

8.1 Contact/contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Als u een contactformulier gebruikt om met ons in contact te komen, wordt in het contactformulier aangeven welke gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of contact te leggen en het daarmee gepaard gaande technische beheer. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij het reageren op uw verzoek op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Als het doel van uw contact met ons is om een contract af te sluiten, is de verwerking ook wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Uw gegevens worden gewist zodra we uw aanvraag hebben verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten op sluitende wijze zijn opgehelderd en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn die het wissen ervan verhinderen.

8.2 Sollicitatiebeheer/uitwisseling

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de bijbehorende sollicitatiedocumenten elektronisch bij ons indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als wij een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te verwerken. Als wij geen arbeidsovereenkomst sluiten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch twee (2) maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit gewist, op voorwaarde dat er geen andere gerechtvaardigde belangen van onze kant zijn die het wissen ervan verhinderen. Andere gerechtvaardigde belangen in deze context zijn bijvoorbeeld de bewijsplicht in procedures op grond van de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 88 van de AVG in combinatie met artikel 26, lid 1 van de Duitse wet op gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz [BDSG]).

8.3 Facebook Connect

Als u een Facebook-profiel hebt, kunt u zich op onze website registreren om een klantaccount te maken of u registreren met de ‘Facebook Connect’-plug-in van het Facebook-netwerk dat wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (‘Facebook’), met gebruikmaking van eenmalige aanmelding (Single Sign-On [SSO]). U herkent de ‘Facebook Connect’-plug-in op onze website aan de blauwe knop met het Facebook-logo en het opschrift ‘Registreren via Facebook’, ‘Verbinding maken via Facebook’, ‘Inloggen met Facebook’ of ‘Aanmelden met Facebook’.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een plug-in van sociale media bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt van Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en vervolgens in de website ingevoegd. Via de geïntegreerde plug-in komt Facebook te weten dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft aangeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Facebook bij het tonen van gepersonaliseerde reclame op basis van surfgedrag.

Door gebruik te maken van de ‘Facebook Connect’-knop op onze website kunt u ook inloggen of u registreren op onze website met behulp van uw gebruikersgegevens voor Facebook. Afhankelijk van uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens op Facebook, ontvangen wij alleen algemene informatie die openbaar toegankelijk is en in uw profiel is opgeslagen wanneer u de knop ‘Facebook Connect’ van Facebook gebruikt als u voorafgaand aan het registratieprocedure uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Facebook. Deze informatie omvat uw gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

We willen u erop wijzen dat wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook ook kunnen leiden tot de doorgifte van uw profielfoto’s, de gebruikers-ID’s van uw vrienden en uw vriendenlijst als deze als ‘Openbaar’ zijn gemarkeerd in uw privacyinstellingen van Facebook. De gegevens die Facebook doorgeeft om een gebruikersaccount te maken met de benodigde gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt, op voorwaarde dat u dit op Facebook hebt goedgekeurd (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen, op basis van uw toestemming, gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) van ons naar uw Facebook-profiel worden doorgegeven.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen aan de verwerkingsverantwoordelijke die aan het begin van deze privacyverklaring is genoemd.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.facebook.com/policy.php 

Als u niet wilt dat Facebook gegevens aan uw Facebook-profiel koppelt die via onze website zijn verzameld, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Facebook-plug-in wordt geladen door een add-on in uw browser te gebruiken, bijvoorbeeld ‘Adblock Plus’ (https://adblockplus.org/). 

9. Nieuwsbrieven

9.1 Nieuwsbrief voor vaste klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij het kopen van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mails te sturen met aanbiedingen voor producten of diensten uit ons assortiment, die vergelijkbaar zijn met wat u al hebt gekocht. We hebben uw specifieke toestemming niet nodig voor dergelijke doeleinden overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de wet inzake oneerlijke concurrentie (Unfair Competition Act [UWG]). De enige rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij gepersonaliseerde direct marketing in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. We sturen u geen e-mails als u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dat doel. U hebt het recht om te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde doel door de verwerkingsverantwoordelijken die in het begin van deze verklaring zijn vermeld op de hoogte te stellen. Door deze actie te ondernemen, worden alleen kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd voor marketingdoeleinden.

9.2 Marketingnieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd met ons gedeeld.

We gebruiken onze nieuwsbrief om onze aanbiedingen regelmatig bij onze klanten en zakenpartners onder de aandacht te brengen. U kunt de nieuwsbrief van ons bedrijf daarom alleen ontvangen als

 1. u een geldig e-mailadres hebt.
 2. u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.

Als onderdeel van de dubbele opt-inprocedure wordt om juridische redenen een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u zich voor de nieuwsbrief aanmeldde. Deze bevestigingsmail wordt verzonden om te controleren of u de houder bent van het e-mailadres en toestemming hebt gegeven voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat op het moment van aanmelding door uw IT-systeem wordt gebruikt en dat door uw internetprovider (ISP) wordt verstrekt. Daarnaast slaan we de datum en het tijdstip van aanmelding op. We moeten deze gegevens verzamelen om (mogelijk) misbruik van uw e-mailadres in een later stadium te onderzoeken. Deze gegevensverzameling is daarom geoorloofd in het kader van onze veiligheid.

De persoonsgegevens die tijdens de aanmelding worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Abonnees van de nieuwsbrieven kunnen daarnaast via e-mail informatie ontvangen als dit nodig is om de nieuwsbriefservice te beheren voor aanmeldingsdoeleinden. Dit kan het geval zijn als onze nieuwsbrieven worden gewijzigd of technische omstandigheden veranderen. Persoonsgegevens die voor onze nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet gedeeld met derden. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrieven op elk moment opzeggen. U kunt uw toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens die u tijdens de aanmelding hebt gedeeld op elk moment intrekken. In elke nieuwsbrief staat een koppeling waarmee u uw toestemming kunt intrekken. U kunt zich ook direct via de website afmelden voor onze nieuwsbrief of op een andere manier contact met ons opnemen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met het oog op het verzenden van een nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, punt a0 van de AVG.

9.3 Nieuwsbrief-tracking

Onze nieuwsbrieven bevatten zogeheten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Met de ingesloten trackingpixel kan het bedrijf vaststellen of en wanneer een e-mail door u is geopend en op welke koppelingen u in de e-mail hebt geklikt.

De persoonsgegevens die worden verzameld met de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door ons bewaard en geanalyseerd om de levering van onze nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. De betrokkenen hebben het recht de betreffende verklaring van toestemming die afzonderlijk is verleend en via de dubbele opt-in-procedure is ingediend op elk moment in te trekken. Zodra de toestemming is ingetrokken, wissen wij deze persoonsgegevens. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief wordt dit automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG op basis van onze legitieme belangen bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de marktbehoeften afgestemd ontwerp van onze website.

9.4 MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS (https://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorsturen die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG en dient ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden doorgegeven aan een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze gegevens om onze nieuwsbrief namens ons te verzenden en statistisch te analyseren. Voor analysedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogeheten webbakens of trackingpixels. Dit zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kunnen wij zien of een e-mailnieuwsbrief is geopend en op welke koppelingen is geklikt. Er worden ook technische gegevens geregistreerd (bijv. datum en tijd van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze gegevens worden uitsluitend op pseudonieme basis verzameld en worden niet aan uw andere persoonsgegevens gekoppeld. U kunt niet aan de hand van de verzamelde gegevens worden geïdentificeerd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt de verwerking ook te allen tijde verhinderen door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit in uw webbrowser in te stellen. Ook het uitschakelen van JavaScript in uw webbrowser of het installeren van een JavaScript-blokker (zoals https://noscript.net of https://www.ghostery.com) kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen en doorgegeven. Wij wijzen erop dat door deze maatregelen mogelijk niet meer alle functies van onze website beschikbaar zijn.

Bovendien mag MailChimp deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG op basis van het eigen gerechtvaardigde belang om een dienst te ontwikkelen die is afgestemd op de marktbehoeften en om de dienst te optimaliseren, alsmede voor marktonderzoek om bijvoorbeeld te bepalen uit welke landen de ontvangers van de nieuwsbrief afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om rechtstreeks contact met hen op te nemen en geeft hun gegevens ook niet door aan derden.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement [DPA]) gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de doorgifte van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Indien u dat wenst, kunt u deze gegevensverwerkingsovereenkomst online raadplegen via de volgende koppeling: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/ .

Het privacybeleid van MailChimp vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

10. Onze activiteiten op sociale netwerken

Om op sociale netwerken met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over onze diensten, beheren we onze eigen pagina's op deze sociale netwerken. Als u een van onze sociale-mediapagina's bezoekt, zijn wij en de aanbieder van het sociale-medianetwerk gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (art. 26 AVG) met betrekking tot de daardoor geactiveerde verwerking van persoonsgegevens.

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken ze alleen in het kader van de mogelijkheden die de betreffende aanbieders ons bieden.

Wij willen u er daarom uit voorzorg op wijzen dat uw gegevens mogelijk ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Het gebruik van deze netwerken kan daarom voor u gegevensbeschermingsrisico’s met zich meebrengen, aangezien uw rechten moeilijk kunnen worden beschermd, bijvoorbeeld uw recht op informatie, wissing, bezwaar enzovoort. Verwerking op sociale netwerken vindt vaak plaats voor reclamedoeleinden of voor analyse van gebruikersgedrag door netwerkaanbieders. Wij hebben hier geen controle over. Als de aanbieder gebruikersprofielen maakt, worden vaak cookies gebruikt of kan gebruikersgedrag direct aan uw eigen profiel op het betreffende sociale netwerk (als u bent ingelogd) worden gekoppeld.

De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van de betreffende aanbieder om tijdig met u te communiceren of u te informeren over onze diensten. Als u de betreffende aanbieders toestemming moet geven om uw gegevens als gebruiker te verwerken, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG in combinatie met artikel 7 van de AVG.

Aangezien wij geen toegang hebben tot de databases van deze aanbieders, willen we u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, rectificatie, wissing enzovoort) het best rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt uitoefenen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens op sociale netwerken en uw opties voor het uitoefenen van uw recht van bezwaar of uw recht tot intrekking (opt-out) vindt u hieronder voor elk van de sociale-netwerkaanieders die wij gebruiken:

10.1 Facebook

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de gegevensverwerking in Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring (gegevensbeleid):https://www.facebook.com/about/privacy 

Opt-out en advertentie-instellingen:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

https://facebook.com/about/privacy/ 

10.2 Instagram

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de gegevensverwerking in Europa:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring (gegevensbeleid):

http://instagram.com/legal/privacy/ 

Opt-out en advertentie-instellingen:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/ 

10.3 LinkedIn

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de gegevensverwerking in Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-out en advertentie-instellingen:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

10.4 YouTube

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacyverklaring:https://policies.google.com/privacy 

Opt-out en advertentie-instellingen:

https://adssettings.google.com/authenticated 

10.5 XING

(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de gegevensverwerking in Duitsland:

XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Privacyverklaring:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Verzoeken om informatie voor XING-leden:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure 

11. Webanalyse

11.1 Facebook-pixel (aangepast publiek)

Deze website maakt gebruik van de ‘Facebook-pixel’ van Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (‘Facebook’). Indien expliciet toestemming wordt gegeven, kan deze worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

 De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/ ). U kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties op en uit Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw ouder of wettelijke voogd om toestemming.

Om het gebruik van cookies op uw IT-systeem uit te schakelen, kunt u uw browser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw IT-systeem kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat u niet langer alle functies op onze website kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies door derden zoals Facebook ook uitschakelen op de website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/ 

Daarnaast kunt u de cookies voor afstandsmeting en reclamedoeleinden op de volgende websites uitschakelen:

 1. http://optout.networkadvertising.org/ 
 2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

Houd er rekening mee dat deze instelling ook wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

11.2 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna ‘Google’). Als onderdeel hiervan worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en worden cookies gebruikt (zie het gedeelte ‘Cookies’). Informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals uw browser,

 1. browsertype/-versie
 2. besturingssysteem
 3. verwijzende URL (eerder bezochte website)
 4. hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)
 5. tijdstip van het serververzoek

wordt doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik uit te voeren voor marktonderzoeksdoeleinden en om het ontwerp van deze website aan te passen. Deze informatie kan ook naar derden worden gestuurd als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval aan andere gegevens gekoppeld. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet aan bepaalde personen kunnen worden toegewezen (zogeheten IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat dit ertoe kan leiden dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de beschikbare browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens vastlegt door op de volgende koppeling te klikken: Google Analytics uitschakelen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst die verhindert dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. De opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies wist die voor deze browser zijn opgeslagen, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics is beschikbaar in het helpgedeelte van de Google Analytics-website (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 

11.3 Google Analytics Remarketing

We hebben op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google Ads, waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. Door Google Remarketing te integreren, kan een bedrijf op gebruikers gebaseerde advertenties maken en zodoende advertenties weergeven die interessant zijn voor specifieke internetgebruikers.

Google Remarketing wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van het gebruik van Google Remarketing is om advertenties weer te geven die aansluiten bij uw interesses. Met Google Remarketing kunnen we via het advertentienetwerk van Google of op andere websites advertenties weergeven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie in uw IT-systeem. Door cookies te plaatsen, kan Google bezoekers van onze website herkennen die vervolgens websites bezoeken die ook deel uitmaken van het Google-advertentienetwerk. Elke keer dat u een website bezoekt waarop Google Remarketing is geïntegreerd, wordt uw browser automatisch door Google herkent. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of surfgedrag. Google gebruikt deze gegevens onder meer om advertenties te tonen die op uw interesses zijn afgestemd.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die u bezoekt. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld aan derden bekendmaken.

Zoals hierboven vermeld, kunt u het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de instellingen van uw webbrowser zo aan te passen dat cookies permanent worden geweigerd. Door de instellingen van de browser op deze manier aan te passen, kan Google ook geen cookie in uw IT-systeem plaatsen. Daarnaast kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via een webbrowser of softwareprogramma worden verwijderd.

U kunt ook bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiertoe moet u in elke webbrowser die u gebruikt naar www.google.com/settings/ads gaan om de instellingen naar wens aan te passen.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy/. 

12. Reclame

12.1 Google Ads (voorheen AdWords)

Op onze website gebruiken we de functies van Google Ads om deze website weer te gegeven in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google plaatst een cookie in de browser van uw apparaat, die door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch reclame op basis van interesse mogelijk maakt

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Er vindt geen verdere verwerking plaats, tenzij u ermee akkoord bent gegaan dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie van uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties die u op internet bekijkt. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd tijdens uw bezoek aan onze website, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Google koppelt uw persoonsgegevens tijdelijk aan gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen.

U kunt het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

U kunt ook contact opnemen met Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor informatie over het plaatsen van cookies en voor het configureren van uw instellingen. Tot slot kunt u de instellingen van uw browser zo aanpassen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en u cookies alleen op individuele basis of in bepaalde gevallen toestaat. U kunt ook instellen dat cookies in het algemeen worden geblokkeerd. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

12.2 Google Ads met conversietracking

Op deze website hebben we Google Ads geïntegreerd. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties zowel in de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google kunnen plaatsen. Met Google Ads kan een adverteerder vooraf trefwoorden definiëren waarmee een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google's zoekmachines wordt weergegeven wanneer een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat wordt opgehaald. In het netwerk van Google worden advertenties met behulp van een geautomatiseerd algoritme en op basis van vooraf gedefinieerde trefwoorden naar relevante websites gedistribueerd.

Google Ads wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van het gebruik van Google Ads is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google een zogeheten conversiecookie op uw IT-systeem opgeslagen. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Zolang de conversiecookie geldig is, gebruiken we deze om erachter te komen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een webshopsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie stelt ons en Google in staat om te begrijpen of een gebruiker die via een Ads-advertentie naar onze website is gekomen inkomsten zijn gegenereerd, bijvoorbeeld of de gebruiker een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die met de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. We gebruiken deze bezoekersstatistieken vervolgens om het totale aantal gebruikers dat via Ads-advertenties naar ons is doorverwezen te bepalen om het succes of falen van elke Ads-advertentie te bepalen en om onze Ads-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google Ads-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Conversiecookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die u bezoekt. Elke keer dat iemand onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de gebruikte verbinding, naar Google in de Verenigde Staten verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld aan derden bekendmaken.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de instellingen van uw webbrowser zo aan te passen dat cookies permanent worden geweigerd. Door de instellingen van de browser op deze manier aan te passen, kan Google ook geen conversiecookie in uw IT-systeem plaatsen. Daarnaast kan een reeds door Google Ads geplaatste cookie op elk moment via een webbrowser of softwareprogramma worden verwijderd.

U kunt ook bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiertoe moet u in elke webbrowser die u gebruikt naar www.google.com/settings/ads gaan om de instellingen naar wens aan te passen.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy/. 

13. Plug-ins en andere diensten

13.1 Google Maps

Wij gebruiken Google Maps (API) op onze website, dat wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Maps is een webservice waarmee interactieve kaarten kunnen worden weergegeven om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service kunt u bijvoorbeeld onze locatie bekijken en gemakkelijker contact met ons opnemen.

Wanneer u subpagina's bezoekt waarop een kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld en of u überhaupt een gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan Google worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook gegevens van gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en analyseert deze. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u dient contact op te nemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Als u er niet mee akkoord gaat dat uw gegevens in de toekomst aan Google worden doorgegeven wanneer u Google Maps gebruikt, kunt u de Google Maps-webservice volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. U kunt dan geen gebruikmaken van Google Maps en de kaart die op deze website wordt weergegeven.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn beschikbaar op https://www.google.com/policies/terms/regional.html. De aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn beschikbaar op https://www.google.com/help/terms_maps/. 

Uitgebreide informatie over gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Google Maps is beschikbaar op de website van Google (‘privacybeleid van Google’): https://www.google.com/policies/privacy. 

13.2 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Dit is een domein zonder cookies waarin geen identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld.

Met deze service kunnen ‘websitetags’ (d.w.z. trefwoorden die in HTML-elementen zijn geïntegreerd) via een interface worden geïmplementeerd en beheerd. Door Google Tag Manager te gebruiken, kunnen we automatisch bijhouden op welke knop, koppeling of aangepaste afbeelding u actief hebt geklikt en vervolgens registreren welke inhoud op onze website voor u van bijzonder belang is.

De service activeert ook andere tags die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u de service op domein- of cookieniveau hebt uitgeschakeld, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

13.3 YouTube (video’s)

Op deze website hebben we YouTube-componenten geïntegreerd. YouTube is een online videoplatform waar gebruikers videoclips gratis kunnen plaatsen die anderen gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Via het online platform kunnen zowel complete films en televisieprogramma’s als muziekvideo's, trailers en door gebruikers zelf gemaakte video's worden bekeken.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Telkens wanneer u een afzonderlijke pagina opent op de website die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de browser van uw IT-systeem geactiveerd om een weergave van de betreffende YouTube-component te downloaden Meer informatie over YouTube is beschikbaar op https://www.youtube.com/yt/about/. In het kader van deze technische procedure krijgen YouTube en Google te zien welke specifieke subpagina’s van onze website door u worden bezocht.

Als u onze website bezoekt en op hetzelfde moment bent ingelogd bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt wanneer een subpagina oproept die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan uw YouTube-account toegewezen.

Wanneer u onze website bezoekt en op hetzelfde moment bij YouTube bent ingelogd, ontvangen YouTube en Google via de YouTube-component informatie over uw bezoek aan onze website, ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

In het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, staat informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

13.4 Microsoft Teams

Wij gebruiken voor het realiseren van onze communicatie zowel in schriftelijke vorm (chat) als in de vorm van telefonische vergaderingen, online-meetings en videoconferenties de tool "Microsoft Teams" ("MS-Teams"). Provider van de dienst is Microsoft Ireland Operations ("Microsoft"), Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Ierland. Microsoft Ireland Operations, Ltd. is onderdeel van de Microsoft ondernemingsgroep die is gevestigd in One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA. 

Bij het gebruik van MS-Teams worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

Besprekingen, chats, voicemails, vrijgegeven bestanden, opnames en transcripties. 

Gegevens die over u zijn vrijgegeven. Voorbeelden hiervoor zijn uw e-mailadres, uw profielfoto en uw telefoonnummer. 

Een gedetailleerd verloop van de telefoongesprekken die u voert. 

Gegevens over de gesprekskwaliteit. 

Support-/feedbackgegevens – informatie in samenhang met tickets voor de behandeling van problemen of aan Microsoft verzonden feedback. 

Diagnose- en dienstgegevens – diagnosegegevens in samenhang met het gebruik van de dienst. 

Om de weergave van video en audio mogelijk te maken, worden tijdens de duur van de meeting de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat evenals van een videocamera van het eindapparaat verwerkt. U kunt de camera en de microfoon op elk moment zelf via de "Microsoft Teams"-applicaties uitschakelen of het geluid uitzetten. 

Voor zover een dienovereenkomstige toestemming werd gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, a) AVG. In het kader van een arbeidsverhouding vindt een dienovereenkomstige gegevensverwerking plaats op basis van de nationale wetgeving (bijv. § 26 BDSG [Duitse wet op de gegevensbescherming]) De rechtsgrond voor het gebruik van "MS-Teams" in het kader van contractuele relaties is artikel 6, lid 1, b) AVG. In alle overige gevallen is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6, lid 1, f) AVG. Hier bestaat ons belang uit het effectief realiseren van online-meetings. 

Wanneer wij online-meetings opnemen, zullen wij u dit vóór aanvang meedelen en voor zover dit noodzakelijk is, u verzoeken om toestemming voor de opname. Mocht u dit niet willen, dan kunt u de online-meeting verlaten. 

Als cloudgebaseerde dienst verwerkt "MS-Teams" de genoemde gegevens in het kader van het beschikbaar stellen van de dienst. In de omvang waarin "MS-Teams" persoonsgegevens in verbinding met de legitieme handelspraktijken van Microsoft verwerkt, is Microsoft onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor dit gebruik en als zodanig verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wetten en verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover u de internetpagina van MS-Teams opvraagt, is Microsoft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Opvragen van de internetpagina is noodzakelijk voor het downloaden van de MS-Teams-software. 

Wanneer u de software niet wilt of kunt downloaden, kan de dienst via uw browser en in dit opzicht ook via de website van Microsoft worden geleverd. 

Deze US-onderneming is gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is zodoende sprake van een adequaatheidsbesluit vlgs. artikel 45 AVG, zodat overbrengen van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden. 

Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft, in verbinding met "MS-Teams", vindt u op: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy

13.5 Miro – whiteboard voor realtime samenwerking

Bij het projectmanagement gebruiken wij de applicatie 'Miro' als tool voor realtime samenwerking. 'Miro' is een service van RealtimeBoard, Inc. dba Miro, 201 Speer Street, Suite 1100, CA 94105 San Francisco, USA. Daarmee kunnen deelnemers via het virtuele whiteboard samen ideeën verzamelen, noteren en met anderen delen. 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • gegevens over de gebruiker (indien u met een geregistreerde toegang deelneemt): voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord (wanneer 'Single-Sign-On' niet wordt gebruikt), telefoon (optioneel), profielfoto (optioneel)
 • Metagegevens van meeting: onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adres, apparaat-/hardware-informatie
 • Gedeelde inhoud: de op een Miro-whiteboard gedeelde inhoud wordt opgeslagen. Het kan daarbij bijv. gaan om teksten, afbeeldingen, tekeningen, audio- of videobestanden, websites of koppelingen van andere diensten.
 • Geaggregeerde gegevens: Miro slaat geanonimiseerde gegevens over gebruikersgedrag op, zoals de geografische locatie waar wordt ingebeld of het type eindapparaat. Uit deze geaggregeerde gegevens kunnen geen conclusies over de persoon worden getrokken en deze gegevens worden ook na het wissen van de individuele gebruiker opgeslagen. U hebt de mogelijkheid om de door Miro verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens te minimaliseren door zonder registratie van een account of het noemen van uw eigen naam deel te nemen.

Voor zover een dienovereenkomstige toestemming werd gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, a) AVG. In het kader van een arbeidsverhouding vindt een dienovereenkomstige gegevensverwerking plaats op basis van de nationale wetgeving (bijv. § 26 BDSG [Duitse wet op de gegevensbescherming]) De rechtsgrond voor het gebruik van 'Miro' in het kader van contractuele relaties is artikel 6, lid 1, b) AVG. In alle overige gevallen is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6, lid 1, f) AVG. Hier bestaat ons belang uit het effectief realiseren van online-meetings.

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door RealtimeBoard Inc. vindt u op: https://miro.com/legal/privacy-policy/. Deze bevat ook de informatie over de opslagduur bij het gebruik van de applicatie 'Miro'.

Wij hebben met de aanbieder een contract inzake de opdrachtverwerking conform de vereisten van artikel 28 AVG gesloten. Dit beantwoordt aan het uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie 914/2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de export van gegevens naar derde landen. De onderneming is niet gecertificeerd onder het EU-U.S. Data Privacy Framework. Voor de beoordeling van de risico's hebben we een Transfer-Impact-Assessment (TIA) uitgevoerd. In het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie inzake het EU-U.S. Data Privacy Framework werden de wijzigingen van de Amerikaanse regelingen voor gegevensbescherming en voor de bescherming van de betrokkenen tegen toegang door Amerikaanse instanties en hun mogelijkheden dit rechtsstatelijk te laten controleren, gecontroleerd en als adequaat beoordeeld (besluit van 10 juli 2023). In combinatie met het contractuele ontwerp conform SCC (914/2021) en met inachtneming van de beoordeling van de EU-Commissie in het adequaatheidsbesluit voor de transmissie volgens het EU-U.S. Data Privacy Framework is een toegang door Amerikaanse instanties – zonder mogelijkheden van rechtsbescherming – niet te verwachten. Zie hiervoor ook de positiebepaling van de EDPB: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-07/edpb_informationnoteadequacydecisionus_en.pdf 

14. Klant-/leveranciersgegevens

A. Verwerking van klant- en leveranciersgegevens

14.1 Aard en doel van de verwerking:

Voor de afwikkeling van klantenorders en in het kader van aanbestedingsprocedures verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, alsmede de individuele contactpersonen bij onze klanten/leveranciers. We slaan de gegevens op in ons ERP-systeem en gebruiken deze in alle processen van dienstverlening en inkoop. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de relaties met klanten actief aan te pakken en leveranciers te ondersteunen, onder meer door een interne leveranciersbeoordeling.

14.2 Rechtsgrondslag:

Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, punt b, AVG) 

De verwerking van gegevens vindt plaats voor de uitvoering van onze overeenkomst. 

Op basis van wettelijke vereisten (art. 6, lid 1, punt c, AVG). 

 • Wij zijn onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen die gegevensverwerking met zich meebrengen. Deze omvatten bijvoorbeeld:
 • Belastingwetten alsmede wettelijke boekhouding
 • Naleving van verzoeken en vereisten van toezichthoudende of rechtshandhavende autoriteiten
 • De nakoming van controle- en rapportageverplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving

Voorts kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk worden in het kader van officiële/gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal, strafvervolging of de tenuitvoerlegging van civiele vorderingen. 

In het kader van de afweging van belangen (art. 6, lid 1, punt f, AVG) 

Indien nodig verwerken wij uw persoonsgegevens ook na de feitelijke uitvoering van het contract om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

 • Verwerking in het CRM-systeem voor actieve benadering van klanten
 • Beoordeling van leveranciers
 • Het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen

14.3 Ontvangers:

Werknemers voor het contact met u en de contractuele samenwerking (met inbegrip van de uitvoering van precontractuele maatregelen). Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die voor ons optreden als orderverwerkers, bijvoorbeeld ondersteuning of onderhoud van EDP- of IT-toepassingen en gegevensvernietiging. Alle dienstverleners zijn contractueel gebonden en in het bijzonder verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

De doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:

B:

 • Overheidsorganen en -instellingen (bijv. belastingdienst of wetshandhavingsautoriteiten) in het geval van een wettelijke of reglementaire verplichting
 • Kredietverstrekkers en financiële dienstverleners (verwerking van betalingstransacties)
 • Belastingadviseurs of loonadministrateurs en accountants (wettelijke controleopdracht)

14.4 Bewaartermijn:

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze op regelmatige basis gewist. 

Er zijn uitzonderingen:

 • voor zover aan wettelijke bewaarplichten moet worden voldaan, bijv. het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch [HGB]) en de Duitse belastingwet (Abgabenordnung [AO]). De daarin zijn vastgestelde termijnen voor bewaring of verslaglegging bedragen gewoonlijk zes tot tien jaar.
 • voor de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van wettelijke verjaringstermijnen. Overeenkomstig artikel 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot dertig jaar. De normale verjaringstermijn bedraagt drie jaar.
 • Andere indien van toepassing.

Als de gegevensverwerking in het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde geschiedt, worden de persoonsgegevens gewist zodra dit belang niet meer bestaat. De bovenstaande uitzonderingen zijn van toepassing.

14.5 Doorgifte naar een derde land:

Uw gegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

14.6 Intrekking van toestemming:

U hebt het recht om te allen tijde op grond van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4 van de AVG. 

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

14.7 Wettelijk vereiste of vereiste gegevens:

In het kader van de contractuele relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en voor het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij in het algemeen geen overeenkomst met u sluiten of uitvoeren.

15. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

15.1 Aard en doel van de verwerking:

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch bij de verwerkingsverantwoordelijke indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te verwerken.

15.2 Rechtsgrondslag:

Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, punt b, AVG) samen met artikel 26 van de AVG. De gegevens worden verwerkt om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

15.3 Ontvangers:

HR-medewerkers voor het contact met u en de contractuele samenwerking (met inbegrip van de uitvoering van precontractuele maatregelen), alsmede managers die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die voor ons optreden als orderverwerkers, bijvoorbeeld voor ondersteuning of onderhoud van EDP- of IT-toepassingen en gegevensvernietiging. Alle dienstverleners zijn contractueel gebonden en in het bijzonder verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

De doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

15.4 Bewaarperiode:

Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch zes maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluiten gewist, op voorwaarde dat er geen andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn die het wissen ervan verhinderen. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Duitse Algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]).

15.5 Doorgifte naar een derde land:

Uw gegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Unie en staten in de Europese Economische Ruimte (EER).

15.6 Intrekking van toestemming:

U hebt het recht om te allen tijde op grond van redenen die met uw specifieke situatie verband houden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4 van de AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

15.7 Wettelijk vereiste of vereiste gegevens:

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure moet u de persoonsgegevens verstrekken die vereist zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en voor het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij u in het algemeen niet op passende wijze opnemen in het besluitvormingsproces voor de vervulling van de functie

16. Rechten van betrokkenen

16.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

16.2 Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

16.3 Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast hebt u, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

16.4 Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)

U hebt het recht om van ons zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, op voorwaarde dat een van de wettelijke redenen van toepassing is en verwerking of verdere opslag niet vereist is.

16.5 Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen indien aan een van de wettelijke vereisten is voldaan.

16.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, en de gegevens geautomatiseerde procedés worden verwerkt, tenzij de verwerking noodzakelijk is ter vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

Bovendien hebt u bij het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uit hoofde van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is en de rechten en vrijheden van andere personen niet belemmert.

16.7 Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie verband houden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e) (gegevensverwerking in het algemeen belang) of punt f) (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) van de AVG.

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen uit hoofde van artikel 4, lid 4 van de AVG.

Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In afzonderlijke gevallen verwerken wij persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken

Bovendien hebt u het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie verband houden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

16.8 Intrekking van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met toekomstig effect in te trekken.

16.9 Klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens.

17. Versie en wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op dit moment geldig en is voor het laatst bijgewerkt in maart 2021.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire voorschriften officiële vereisten, kan het noodzakelijk zijn om deze privacyverklaring. U kunt onze huidige privacyverklaring op elk gewenst moment op de website raadplegen en afdrukken door naar ‘https://www.be-terna.com/de/rechtliches’ te gaan. 

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van de privacysoftware: https://www.audatis-manager.de/